Stora stormskador på skog inom Sunne kommun

250 000 skogskubikmeter fälldes av stormen i Sunne kommun den 4 augusti. Även andra delar av länet drabbades av skador, men i mindre omfattning.

Skogsstyrelsen gör tillsammans med skogsbruket bedömningen att 250 000 skogskubikmeter föll i stormen.

– Vi ser att skadorna är spridda och svårbedömda. Därför är det viktigt att skogsägare i området snarast skaffar sig en uppfattning om hur det ser ut på just deras fastighet. Vad vi kan se har såväl yngre som äldre skog drabbats och därför rekommenderar vi att man kontrollerar såväl hyggeskanter som nygallrade bestånd och fröträdställningar, säger Hans Källsmyr, distriktschef Skogsstyrelsen.

Skogsägare som har fått skador på sin skog och vars skog är försäkrad, ska kontakta sitt försäkringsbolag. För den som saknar försäkring kan det vara klokt att prata med sitt skogliga ombud eller annan skoglig rådgivare.

Om den skadade arealen överstiger 0,5 hektar, så måste en avverkningsanmälan lämnas in till Skogsstyrelsen. Detta bör göras snarast. Skogsstyrelsen vill också betona att samma regler för att ta miljöhänsyn gäller som vid vanliga avverkningar, till exempel genom att spara grova skadade lövträd, högstubbar av alla trädslag och att inte skada fornlämningar och kulturmiljöer.

Efter en storm ökar riskerna för angrepp av skadeinsekter som granbarkborre. Skogsstyrelsen bedömer att det inte är någon fara för ökade skador av granbarkborre i år. Däremot är det mycket viktigt att barrvirket körs ut ur skogen senast 1 juli 2015, för att undvika omfattande angrepp.

Skogsstyrelsen vill också lyfta farorna med att arbeta i stormfälld skog.

– Risken för olyckor är stor. Därför bör skogsägare som inte har nödvändiga kunskaper och rätt skyddsutrustning inte ge sig ut på egen hand i skogen för att röja upp efter stormen. Säkerheten måste sättas främst och man ska aldrig arbeta ensam i stormskadad skog, säger Hans Källsmyr, Skogsstyrelsen.

Läs mer om vad skogsägare bör tänka på efter en storm på Skogsstyrelsens webbplats.

Mer information:
Hans Källsmyr, distriktschef, Skogsstyrelsen, 0565–477 84
Ulrika Lamberth, pressansvarig, Skogsstyrelsen, 036–35 93 30

Skogsstyrelsen är myndigheten för frågor som rör skog. Vi arbetar för att landets skogar ska vårdas och brukas så att skogen ger en uthålligt god avkastning samtidigt som biologisk mångfald bevaras. Vi arbetar också med att lyfta fram skogens värden för rekreation och friluftsliv, samt att öka medvetandet om skogens betydelse.

Taggar:

Citat

Vi ser att skadorna är spridda och svårbedömda. Därför är det viktigt att skogsägare i området snarast skaffar sig en uppfattning om hur det ser ut på just deras fastighet. Vad vi kan se har såväl yngre som äldre skog drabbats och därför rekommenderar vi att man kontrollerar såväl hyggeskanter som nygallrade bestånd och fröträdsställningar.
Hans Källsmyr, distriktschef Skogsstyrelsen