Stora variationer av älgbetesskadorna i Norrbotten

Skogsstyrelsen har på uppdrag av skogsbruket och länsstyrelsen i år inventerat älgskador i ungskog inom alla älgförvaltningsområden i Norrbottens län. Årets resultat visar att skadorna varierar stort i länet.

– Det som är mest oroande är de områden där älgarna orsakar allvarliga skador på skogen år efter år. Inom exempelvis Arjeplogs-området har problem med att föryngra skogen i kombination med flera års svåra älgskador lett till att tusentals hektar skog måste omplanteras, säger Bo Leijon, regionalt ansvarig för skog-viltfrågor, Skogsstyrelsen.

Skogsstyrelsen menar att det därför är viktigt att bryta trenden med färska skador på 13 procent av ungtallarna den senaste vintern.

Sett över länet fick norra kustlandet från Råneå mot Haparanda svåra skador i vintras med 20 procent färska skador. Angränsande delar av Överkalix och Pajala är andra kända skadeområden, i år med 11-12 procent färska skador. Södra kustlandet är mer förskonat.

– I de stora områden där skadorna är höga, så bedömer vi att älgstammen inte är i balans med mängden foder. Vi vet också sedan tidigare att snödjupet kan styra var älgarna samlas och betar på ungskog på vintern, säger Bo Leijon.

Skogsstyrelsen tar inte ställning till hur jakten ska bedrivas på enskilda områden. Men en rekommendation är att undvika att detaljreglera jakten så att avskjutningsmålen blir svåra att nå eller att skadorna inte kan begränsas inom kända vinterkoncentrationsområden för älg.

– Det är skadorna på ungskog som i princip sätter gränsen för hur mycket älg det går att ha i skogslandskapet. Därför ser vi skogsbrukets initiativ att genomföra inventeringar av älgbetesskadorna med god geografisk täckning som ett bra och nödvändigt kunskapsunderlag för älgförvaltning, säger Bo Leijon.

Skogsstyrelsen bistår älgförvaltningen med kunskap om skogens tillstånd, i första hand om skogsskador och älgfoderprognoser, samt råd om viltanpassad skogsskötsel. Inventering av älgbetesskador på skog (Äbin) och viltfodersituationen är en förutsättning för en god precision i älgförvaltningen.
 
Läs inventeringsresultaten på www.skogsstyrelsen.se/Algbetningsskador.

Mer information:
Bo Leijon, regionalt viltansvarig, Skogsstyrelsen, 090–15 83 25
Ulrika Lamberth, pressansvarig, Skogsstyrelsen, 036–35 93 30

Skogsstyrelsen är myndigheten för frågor som rör skog. Vi arbetar för att landets skogar ska vårdas och brukas så att skogen ger en uthålligt god avkastning samtidigt som biologisk mångfald bevaras. Vi arbetar också med att lyfta fram skogens värden för rekreation och friluftsliv, samt att öka medvetandet om skogens betydelse.

Taggar:

Om oss

Skogsstyrelsen är myndigheten för frågor som rör skog. Vi arbetar för att landets skogar ska vårdas och brukas så att skogen ger en uthålligt god avkastning samtidigt som biologisk mångfald bevaras. Vi arbetar också med att lyfta fram skogens värden för rekreation och friluftsliv, samt att öka medvetenheten om skogens betydelse.

Citat

Det som är mest oroande är de områden där älgarna orsakar allvarliga skador på skogen år efter år. Inom exempelvis Arjeplogs-området har problem med att föryngra skogen i kombination med flera års svåra älgskador lett till att tusentals hektar skog måste omplanteras.
Bo Leijon, regionalt ansvarig för skog-viltfrågor, Skogsstyrelsen