Stort röjningsbehov i Västmanlands skogar

Skogsstyrelsen genomför under hösten en särskild satsning för att lyfta röjningsbehovet i de västmanländska skogarna. Att röja sin skog är både en lönsam investering och en del av ett aktivt naturvårdsarbete.

– I dagarna gör vi ett utskick till 600 skogsägare i länet. Utifrån satellitbilder kan vi se var det finns behov av röjning, vilket vi vill uppmärksamma skogsägarna på. Vi kommer också att erbjuda rådgivning till ett begränsat antal markägare, säger Hannes Parlow, skogskonsulent, Skogsstyrelsen.

Röjningsanalyser är en del av Skogsstyrelsens arbete inom ramen för Skogsriket. Målet är att röjningsaktiviteten ska öka, eftersom det bidrar till en hållbar skogsproduktion, arbetstillfällen och samtidigt medverkar till ekonomisk tillväxt på landsbygden.

– Generellt finns det flera fördelar med att röja sin skog. Virkeskvaliteten blir bättre genom att man gynnar de bästa stammarna och styr blandningen av trädslag. Det gör att lönsamheten vid framtida gallring och slutavverkning ökar. Dessutom minskar risken för storm- och snöskador liksom risken för insektsangrepp, säger Hannes Parlow.

Röjning ger en skog som när den gallras innehåller träd som är grova och därför ger en bättre lönsamhet. Även den slutliga avverkningsskogen blir grövre och därmed möjlig att avverka tidigare än om röjning inte genomförs. Genom att gynna vissa trädslag och lämna lämpliga områden oröjda kan skogsägare också ta tillvara och skapa nya naturvärden i sin skog.

Det finns inga lagkrav som säger att en skogsägare måste röja sin ungskog, men det finns såväl ekonomiska som miljömässiga vinster med att göra det. På skogsstyrelsen.se/minasidor kan skogsägare ta fram kartor och annat planeringsunderlag inför en röjning.

Läs mer om röjning på Skogsstyrelsens webbplats.

Mer information:
Hannes Parlow, skogskonsulent, Skogsstyrelsen, 021–15 36 32
Ulrika Lamberth, pressansvarig, Skogsstyrelsen, 036–35 93 30

Skogsstyrelsen är myndigheten för frågor som rör skog. Vi arbetar för att landets skogar ska vårdas och brukas så att skogen ger en uthålligt god avkastning samtidigt som biologisk mångfald bevaras. Vi arbetar också med att lyfta fram skogens värden för rekreation och friluftsliv, samt att öka medvetandet om skogens betydelse.

Taggar:

Om oss

Skogsstyrelsen är myndigheten för frågor som rör skog. Vi arbetar för att landets skogar ska vårdas och brukas så att skogen ger en uthålligt god avkastning samtidigt som biologisk mångfald bevaras. Vi arbetar också med att lyfta fram skogens värden för rekreation och friluftsliv, samt att öka medvetenheten om skogens betydelse.

Dokument & länkar

Citat

Generellt finns det flera fördelar med att röja sin skog. Virkeskvaliteten blir bättre genom att man gynnar de bästa stammarna och styr blandningen av trädslag. Det gör att lönsamheten vid framtida gallring och slutavverkning ökar. Dessutom minskar risken för storm- och snöskador liksom risken för insektsangrepp.
Hannes Parlow, skogskonsulent, Skogsstyrelsen