Tjärnsbergets friluftsliv bevaras med naturvårdsavtal

Det allra första naturvårdsavtalet för ett område med stor betydelse för friluftslivet har tecknats i Hudiksvall. Tjärnsberget vid västra slingan har både höga naturvärden och är välbesökt för träning och andra friluftsaktiviteter.

Tjärnsberget vid västra slingan är cirka 12 hektar stort och ligger i nära anslutning till centrala Hudiksvall. Området är omtyckt som mål för såväl skogsvandringar som motionspass och är välbesökt av Hudiksvallsborna. Genom området går ett elljusspår samt flera mindre stigar och på vintern dras skidspår av kommunen. Dessutom finns det lämningar efter äldre tiders människor som bott och verkat i området. Utöver områdets betydelse för friluftslivet har det också höga naturvärden. Det är gammal tall- och granskog med få spår av avverkningar. Där finns också rikligt med torra stammar, vilket är till stor nytta för såväl växter som djur.

– Sammantaget är Tjärnsberget ett bra exempel på område som kan skyddas genom ett naturvårdsavtal och vi är mycket glada över att markägaren har valt att bevara områdets värden på detta sätt, säger Veronica Jägbrant, skogskonsulent, Skogsstyrelsen.

Naturvårdsavtal används för att utveckla och bevara de naturvärden som finns i en skog. Det kan användas antingen för områden där skogen ska få stå i fred eller där skogen ska skötas på ett speciellt sätt för att naturvärdena ska bestå och utvecklas – så kallad naturvårdande skötsel.

– Det här avtalet markerar ett viktigt steg i arbetet med att bevara även skogens upplevelsevärden. Vi hoppas att fler skogsägare med liknande skogar inspireras att använda sig av denna typ av naturvårdsavtal, säger Monika Stridsman, generaldirektör, Skogsstyrelsen.

Från och med 2015 är det möjligt att även teckna naturvårdsavtal för områden med höga värden för friluftslivet. Utgångspunkten är bland annat att områdena ska utgöras av äldre skogar som ofta besöks och används för olika former av rekreation.

Medier som önskar intervjua markägaren, kan kontakta Veronica Jägbrant eller Ulrika Lamberth för kontaktuppgifter.

Läs mer om naturvårdsavtal på Skogsstyrelsens webbplats.

Mer information:
Veronica Jägbrant, skogskonsulent, Skogsstyrelsen, 0650–377 89
Thomas Eriksson, specialist områdesskydd, Skogsstyrelsen, 0650–377 83
Sofia Blomquist, specialist skogens sociala värden, Skogsstyrelsen, 090–15 83 16
Ulrika Lamberth, pressansvarig, Skogsstyrelsen, 036–35 93 30

Skogsstyrelsen är myndigheten för frågor som rör skog. Vi arbetar för att landets skogar ska vårdas och brukas så att skogen ger en uthålligt god avkastning samtidigt som biologisk mångfald bevaras. Vi arbetar också med att lyfta fram skogens värden för rekreation och friluftsliv, samt att öka medvetandet om skogens betydelse.

Taggar:

Om oss

Skogsstyrelsen är myndigheten för frågor som rör skog. Vi arbetar för att landets skogar ska vårdas och brukas så att skogen ger en uthålligt god avkastning samtidigt som biologisk mångfald bevaras. Vi arbetar också med att lyfta fram skogens värden för rekreation och friluftsliv, samt att öka medvetenheten om skogens betydelse.

Citat

Det här avtalet markerar ett viktigt steg i arbetet med att bevara även skogens upplevelsevärden. Vi hoppas att fler skogsägare med liknande skogar inspireras att använda sig av denna typ av naturvårdsavtal.
Monika Stridsman, generaldirektör, Skogsstyrelsen