Viktigt att skydda Blekinges ädellövskogar

Totalt skyddades nästan 26 hektar skog genom naturvårdsavtal och biotopskydd i Blekinge 2014. Framförallt skyddades äldre naturskogsartade ädellövskogar. En viktig del i arbetet med att nå miljömålet Levande skogar.

Under 2014 bildades åtta biotopskyddsområden på sammanlagt 19,1 hektar produktiv skogsmark. Dessutom tecknades ett naturvårdsavtal omfattande 6,4 hektar produktiv skogsmark.

Skydd av skog innebär att värdefulla miljöer och känsliga arter skyddas. Områdenas värde som livsmiljöer för växter och djur är den främsta grunden för skyddet, men även skogens kulturmiljövärden samt värden för rekreation och friluftsliv kan vara skäl för skydd. Ofta utgörs områdena av nyckelbiotoper, som är skogsområden med mycket höga naturvärden och som har en nyckelroll för bevarandet av skogens hotade växter och djur. I Blekinge utgörs nyckelbiotoperna framförallt av gamla ädellövskogar, som domineras av ek, bok och avenbok. På bördigare marker finns även inslag av alm, ask, lind och lönn.

– En stor del av Sveriges mest hotade arter är knutna till just ädellövskog och i Blekinge har eken en särställning som det mest artrika trädet. Av den anledningen är det viktigt att hela skogsbruket i Blekinge arbetar extra mycket med att skydda ädellövskogar och i synnerhet områden med gamla ekar, säger Joakim Andersson Hemberg, ansvarig för områdesskydd på Skogsstyrelsen, Blekinges distrikt.

Likaså prioriteras gamla tall-ekskogar på hällmarker samt skogsområden som ansluter till bäckar, åar och sjöar eftersom skogen i många fall är ett viktigt skydd för vattenmiljön.

Sett till hela landet så har Skogsstyrelsen under 2014 bildat 229 nya biotopskyddsområden och 123 nya naturvårdsavtal som sammanlagt omfattar 1 621 hektar produktiv skogsmark. Totalt beslutade Skogsstyrelsen om ersättning till markägare för biotopskyddsområden om 121 miljoner kr och ingick naturvårdsavtal för 21 miljoner kr.

Läs mer om 2014 års statistik på Skogsstyrelsens webbplats.

Mer information:
Joakim Andersson Hemberg, områdesskyddsansvarig, Skogsstyrelsen, Blekinges distrikt, 0457–45 51 85
Ulrika Lamberth, pressansvarig, Skogsstyrelsen, 03635 93 30

Skogsstyrelsen är myndigheten för frågor som rör skog. Vi arbetar för att landets skogar ska vårdas och brukas så att skogen ger en uthålligt god avkastning samtidigt som biologisk mångfald bevaras. Vi arbetar också med att lyfta fram skogens värden för rekreation och friluftsliv, samt att öka medvetandet om skogens betydelse.

Taggar:

Om oss

Skogsstyrelsen är myndigheten för frågor som rör skog. Vi arbetar för att landets skogar ska vårdas och brukas så att skogen ger en uthålligt god avkastning samtidigt som biologisk mångfald bevaras. Vi arbetar också med att lyfta fram skogens värden för rekreation och friluftsliv, samt att öka medvetenheten om skogens betydelse.

Citat

En stor del av Sveriges mest hotade arter är knutna till just ädellövskog och i Blekinge har eken en särställning som det mest artrika trädet. Av den anledningen är det viktigt att hela skogsbruket i Blekinge arbetar extra mycket med att skydda ädellövskogar och i synnerhet områden med gamla ekar.
Joakim Andersson Hemberg, ansvarig för områdesskydd på Skogsstyrelsen, Blekinges distrikt