Bra utgångsläge i Luleå kommun för fortsatt utveckling av skolan

Luleås kommunala grundskolor fungerar överlag väl och kunskapsresultaten pekar åt rätt håll i de flesta fall. Det ger ansvariga en god grund för att fortsätta utvecklingen med sikte på att ge alla elever lika goda förutsättningar att nå målen för sin utbildning.

Skolinspektionen har granskat skolor och övriga utbildningsverksamheter i Luleå kommun som en del av en genomgång av samtliga kommuner i landet. Utgångspunkten är barns och elevers rätt till god omsorg och god utbildning i en trygg miljö. Skolinspektionen lyfter i första hand fram brister som kommunen måste åtgärda, och följer sedan upp att det sker.

De kommunala grundskolorna och gymnasieskolorna i Luleå fungerar på flera sätt väl och ansvariga politiker och förvaltningen har en god kunskap om skolans uppdrag och den lagstiftning som styr skolan. Kunskapsresultaten går åt rätt håll, även om det finns elever som går ut årskurs 9 utan godkända betyg i alla ämnen. Det är också skillnader i kunskapsresultat mellan de olika grundskolorna och flickor som grupp når högre kunskapsresultat än pojkar som grupp. För att kunna vidta åtgärder och förbättra kunskapsresultaten behöver ansvariga politiker och förvaltningen mer systematiskt analysera orsakerna till resultaten och utifrån detta identifiera och vidta lämpliga åtgärder.

– En viktig förutsättning för att kunna erbjuda en väl fungerande utbildningsverksamhet är en tydlig och välutvecklad styrning och ledning samt ett väl fungerande systematiskt kvalitetsarbete. Ansvariga i Luleå kommun har utvecklat tydliga riktlinjer för sitt kvalitetsarbete och flera verksamheter har kommit en bra bit på väg. Men riktlinjerna har inte fått fäste i alla verksamheter och framför allt måste analysarbetet stärkas, säger Veronica Bonivart Säfström, Skolinspektionen, som ansvarat för tillsynen.

Redovisning senast 15 maj

Senast den 15 maj 2015 ska Luleå kommun redovisa vad man gjort för att rätta till de brister som pekats ut.

Ladda ned

Skolinspektionens beslut om Luleå kommun kan laddas ned på www.skolinspektionen.se/lulea-2014

Beslut om kommunala förskolan, fritidshemmen och vuxenutbildningen samt enskilda skolor (kommunala och fristående) kan laddas ned på www.skolinspektionen.se/beslut

För information

Veronica Bonivart Säfström, undervisningsråd, 08-586 082 21

Presskontakt

Carina Larsson, presschef, 08-586 082 50

Taggar:

Om oss

Skolinspektionen granskar skolor för att bevaka barns, elevers och studerandes rätt till en god utbildning i en trygg miljö. Skolinspektionen bedömer också ansökningar om att driva fristående skola. Barn- och elevombudet, BEO, är en självständig funktion vid Skolinspektionen som utreder anmälningar om kränkande behandling av barn och elever och kan företräda dem i domstol. Presstjänsten hjälper journalister att hitta rätt person och ger information om verksamhet och beslut hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet, BEO.

Dokument & länkar