Föreläggande med vite för allvarliga brister i Mariestads kommunala skolor

Skolinspektionen har idag beslutat om föreläggande med vite på 500 000 kronor för att få Mariestads kommun att skyndsamt rätta till allvarliga brister i sin utbildningsverksamhet.

Skolinspektionen har granskat alla skolor och övriga utbildningsverksamheter i Mariestads kommun som en del av en genomgång av samtliga kommuner i landet. Utgångspunkten är barns och elevers rätt till god utbildning i trygg miljö. Skolinspektionen lyfter i första hand fram brister som kommunen måste åtgärda, och följer sedan upp att det sker.

Tillsynen visar en rad allvarliga brister i Mariestads kommunala skolor, som äventyrar elevernas rätt till en god utbildning i trygg miljö. Skolinspektionen bedömer att de konstaterade bristerna till stora delar beror på att ansvariga politiker inte tagit ansvar för kontroll och ledning av skolverksamheten. Flera av bristerna har därför pågått under lång tid utan att ansvariga politiker gjort tillräckligt för att åtgärda dem. Skolinspektionen ser mycket allvarligt på situationen och kräver att Mariestads kommun rättar till bristerna före den 1 oktober 2013. I annat fall kan Skolinspektionen ansöka hos förvaltningsrätten om att kommunen ska betala vite på 500 000 kronor.

– Bristerna i Mariestads kommunala skolor har fått allvarliga följder för de mest utsatta eleverna i kommunen. Vi förutsätter att ansvariga politiker omedelbart genomför de kraftfulla förändringar som krävs för att alla elever ska få den utbildning och det stöd de har rätt till, säger Ann‑Marie Begler, generaldirektör, Skolinspektionen.

Ett grundläggande problem är det rådande synsättet beträffande arbetet med de elever som behöver stöd för att klara målen i skolan. Mariestads kommun har utvecklat en tradition av att flytta på elever som behöver individanpassning eller särskilt stöd i undervisningen, istället för att möta elevernas behov i klassrummet som det är tänkt. Detta har fått till följd att elever placeras i särskilda undervisningsgrupper långt ifrån sin hemskola, där de får gå under flera år – ibland utan att det finns en dokumentation av varför eleven behöver gå där och ibland utan att den utlovade individanpassningen äger rum.

Tillsynen visar också att flera skolor har allvarliga brister i arbetet med att identifiera och skyndsamt utreda elevernas eventuella behov av särskilt stöd. Varken lärare, rektor eller ansvariga politiker vet därför om eleverna får det stöd eller särskilda stöd de har rätt till. Ansvariga politiker har heller inte säkrat att beslut om mottagande i grundsärskolan grundas på fullgoda utredningar. Vid flera grundskolor finns dessutom brister i arbetet mot kränkande behandling.

En avgörande förklaring till de omfattande bristerna är det mycket svaga kvalitetsarbetet i skolorna och på övergripande kommunnivå. Ansvariga politiker saknar inblick i skolornas verksamheter och i de brister som finns, och har därmed inte kunnat sätta in nödvändiga åtgärder.

Redovisning senast 1 oktober

Senast den 1 oktober 2013 ska Mariestads kommun redovisa vad man gjort för att rätta till de brister som pekats ut.

Ladda ned

Skolinspektionens beslut om Mariestads kommun kan laddas ned på www.skolinspektionen.se/mariestad-2013-vite

Beslut om enskilda skolor kan laddas ned på www.skolinspektionen.se/beslut

Fakta om vite

  • Vite är ett påtryckningsmedel för att få ansvariga att rätta till de brister som Skolinspektionen har påpekat i sitt beslut.
  • Möjligheten till beslut om vite infördes i skollagen som gäller sedan 1 juli 2011.
  • Skolinspektionen har totalt fattat tio beslut om vite, inklusive dagens beslut.

För information

Erik Bergeå, undervisningsråd, 08-586 081 68

Peter Ekborg, avdelningschef, 08-586 082 05

Presskontakt

Carina Larsson, pressekreterare, 08-586 082 50

Taggar:

Dokument & länkar