Föreläggande med vite för grundskolan Kronan F-6 i Trollhättans kommun

Skolinspektionen har beslutat om föreläggande med vite på 600 000 kronor för att Trollhättans kommun skyndsamt ska rätta till allvarliga brister i tryggheten och studieron vid grundskolan Kronan F-6.

Grundskolan Kronan F-6 har omfattande brister i arbetet med trygghet och studiero, vilket påverkar elevernas möjligheter att inhämta kunskaper. I vissa klasser är studieron så dålig att läraren har svårt att bedriva en ordentlig undervisning. Skolans arbete mot kränkande behandling är dessutom otillräckligt och det förekommer kränkningar mellan elever. Skolan är därmed inte en trygg plats för alla elever.

Skolan har även brister i arbetet med att skyndsamt utreda och ge särskilt stöd till elever som behöver hjälp för att klara skolan. Skolan har haft hög personalomsättning i de klasser där situationen är allvarligast. Det förekommer att eleverna blir utan undervisning och att lärare tvingas undervisa flera grupper samtidigt. Det finns också brister i bland annat elevhälsans förebyggande arbete. Det är allvarligt eftersom många elever inte uppnår kunskapskraven i ett eller flera ämnen, och många är i behov av extra anpassningar och särskilt stöd.

Skolinspektionen ser allvarligt på situationen och kräver att Trollhättans kommun omedelbart rättar till bristerna och senast den 30 september 2015 redovisar till Skolinspektionen vilka insatser som kommunen gjort för att komma tillrätta med bristerna. I annat fall kan Skolinspektionen ansöka hos förvaltningsrätten om att kommunen ska betala vite på 600 000 kronor.

Grundskolan Kronan F-6 har 228 elever i årskurs 1-6 samt förskoleklass.

Skolinspektionens beslut

Skolinspektionens beslut kan laddas ned på www.skolinspektionen.se/kronan-vite

För information

Roland Fallström, undervisningsråd, 08-586 081 64

Presskontakt

Carina Larsson, presschef, 08-586 082 50

Taggar:

Om oss

Skolinspektionen granskar skolor för att bevaka barns, elevers och studerandes rätt till en god utbildning i en trygg miljö. Skolinspektionen bedömer också ansökningar om att driva fristående skola. Barn- och elevombudet, BEO, är en självständig funktion vid Skolinspektionen som utreder anmälningar om kränkande behandling av barn och elever och kan företräda dem i domstol. Presstjänsten hjälper journalister att hitta rätt person och ger information om verksamhet och beslut hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet, BEO.

Dokument & länkar