Föreläggande med vite för vuxenutbildningen i Hagfors kommun

Skolinspektionen har beslutat om föreläggande med vite på 600 000 kronor för att få Hagfors kommun att skyndsamt rätta till allvarliga brister i kommunens vuxenutbildning.

Vuxenutbildningen i Hagfors kommun ger inte eleverna den utbildning de har rätt till. Skolinspektionen ser allvarligt på situationen och kräver att kommunen rättar till bristerna före den 15 januari 2015. I annat fall kan Skolinspektionen ansöka hos förvaltningsrätten om att kommunen ska betala vite på 600 000 kronor till statskassan.

Flera av bristerna rör särskild utbildning för vuxna, en utbildning som erbjuds vuxna med utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada. Eleverna får inga betyg eller intyg i de kurser de läst. De får inte alltid tillräcklig undervisningstid för att kunna nå målen i kurserna inom rimlig tid. Kommunen erbjuder dessutom bara ett fåtal kurser på grundläggande nivå och inga kurser alls på gymnasial nivå. Trots att flera av dessa brister påpekades redan vid den senaste statliga tillsynen 2008, har ansvariga inte rättat till dem.

Tillsynen visar också att Hagfors kommun informerar alldeles för lite om vuxenutbildningens utbildningar och gör inga aktiva åtgärder för att motivera korttidsutbildade att delta i utbildning.

Ett grundläggande problem är kommunens svaga systematiska kvalitetsarbete. Ansvariga gör inga sammanställningar och analyser av kunskapsresultat eller andra resultat, och saknar därför underlag för att kunna fatta strategiskt viktiga beslut om förbättringar.

Vuxenutbildningen har granskats inom ramen för en ordinarie regelbunden tillsyn av utbildningsverksamheten i Hagfors kommun som Skolinspektionen genomför 2014. Vuxenutbildningen består av tre skolformer: kommunal vuxenutbildning på grundläggande och gymnasial nivå, särskild utbildning för vuxna på grundläggande och gymnasial nivå, samt utbildning i svenska för invandrare (sfi).

Skolinspektionens beslut

Skolinspektionens beslut kan laddas ned på www.skolinspektionen.se/hagfors-vux-vite

För information

Hans Larson, enhetschef, 08-586 081 59

Presskontakt

Carina Larsson, presschef, 08-586 082 50

Taggar:

Om oss

Skolinspektionen granskar skolor för att bevaka barns, elevers och studerandes rätt till en god utbildning i en trygg miljö. Skolinspektionen bedömer också ansökningar om att driva fristående skola. Barn- och elevombudet, BEO, är en självständig funktion vid Skolinspektionen som utreder anmälningar om kränkande behandling av barn och elever och kan företräda dem i domstol. Presstjänsten hjälper journalister att hitta rätt person och ger information om verksamhet och beslut hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet, BEO.

Dokument & länkar