Försämrade kunskapsresultat på flera John Bauergymnasier

Utbildningsföretaget ULTRA Education i Norden AB behöver agera kraftfullt för att förbättra kunskapsresultaten på sina nio gymnasieskolor. Det konstaterar Skolinspektionen efter tillsyn av John Bauergymnasiet i Borås, Eskilstuna, Jönköping, Karlstad, Linköping, Mölndal, Norrköping, Uddevalla och Västerås.

Skolinspektionen har granskat nio John Bauergymnasier som drivs av den fristående huvudmannen ULTRA Education i Norden AB. Skolinspektionen kommer under året även att granska de John Bauergymnasier som drivs av företagen Drivkraft Värend och Novum. Tillsynen är en del av Skolinspektionens genomgång av alla skolor i landet. Skolinspektionen lyfter i första hand fram brister. Utgångspunkten är elevers rätt till god utbildning i trygg miljö.

Många elever går ut ULTRA Education i Norden AB:s gymnasieskolor utan godkända betyg i alla ämnen. En del når inte ens grundläggande behörighet till universitets- och högskolestudier. På flera håll har resultaten dessutom försämrats.

Tillsynen visar att undervisningen ofta bedrivs i längre lektionspass som domineras av självstudier utan att ansvariga har säkrat att alla elever får den ledning, stöd och stimulans som de behöver för att nå kunskapskraven. På tre skolor finns det exempel på elever som när de lätt och tidigt är färdiga med sin arbetsuppgift får gå hem, trots att det återstår lektionstid.

Tillsynen visar också att det på såväl huvudmannanivå som på skolnivå finns stora brister i arbetet med att planera, följa upp och utveckla utbildningen.

– Det är anmärkningsvärt att ULTRA Education i Norden AB inte kommit längre när det gäller att följa hur det går för eleverna i sina skolor. Bristerna i kvalitetsarbetet har tagits upp vid flera tidigare granskningar, men fortfarande saknar företaget och flera av rektorerna underlag för att kunna fatta välgrundade beslut om exempelvis stöd och undervisningsmetoder, vilket kan vara avgörande för att eleverna ska nå målen i skolan, säger Anette Nybom, Skolinspektionen, som ansvarat för tillsynen.

Ytterligare kritikområden

  • Eleverna ges inte tillräckligt inflytande över det egna lärandet.
  • Skolornas planer mot kränkande behandling lever inte upp till de krav som ställs.

Redovisning senast 13 augusti

Senast den 13 augusti 2012 ska ULTRA Education i Norden AB redovisa vad man gjort för att rätta till de brister som Skolinspektionen pekat på.

Ladda ned

Skolinspektionens beslut kan laddas ned på www.skolinspektionen.se/ultra

Sammanhållen tillsyn

Tillsynen av ULTRA Education i Norden AB är en sammanhållen tillsyn av fristående skolor inom samma utbildningsföretag, oavsett i vilken kommun skolorna ligger. Syftet är att se om det finns brister som återkommer i flera skolor hos samma ägare. Formen ger också Skolinspektionen möjlighet att rikta samlade krav på åtgärder till den som är ansvarig för skolorna.

För information

Anette Nybom, projektledare, 08-586 082 19

Presskontakt

Carina Larsson, pressekreterare, 08-586 082 50

 

 

Taggar:

Om oss

Skolinspektionen granskar skolor för att bevaka barns, elevers och studerandes rätt till en god utbildning i en trygg miljö. Skolinspektionen bedömer också ansökningar om att driva fristående skola. Barn- och elevombudet, BEO, är en självständig funktion vid Skolinspektionen som utreder anmälningar om kränkande behandling av barn och elever och kan företräda dem i domstol. Presstjänsten hjälper journalister att hitta rätt person och ger information om verksamhet och beslut hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet, BEO.

Dokument & länkar