Förskolans kvalitet är inte säkrad i Mullsjö kommun

Ansvariga i Mullsjö kommun måste se till att förskolorna får förutsättningar att ge barnen den verksamhet de har rätt till. Det konstaterar Skolinspektionen i ett beslut idag.

Skolinspektionen har granskat alla skolor och övriga utbildningsverksamheter i Mullsjö kommun som en del av en genomgång av samtliga kommuner i landet. Utgångspunkten är barns och elevers rätt till god omsorg och god utbildning i trygg miljö. Skolinspektionen lyfter i första hand fram brister som kommunen måste åtgärda, och följer sedan upp att det sker.

Tillsynen visar att verksamheten vid de kommunala förskolorna i Mullsjö inte lever upp till läroplanens krav fullt ut. Det gäller bland annat barnens lärande avseende naturvetenskap och teknik. Det är också tydligt att ansvariga inte skaffat sig tillräckligt kunskap om de olika förskolornas förutsättningar när det gäller personalens sammansättning, lokaler och utrustning. Ansvariga har därför inte kunnat säkra att förskolorna erbjuder en god verksamhet utifrån barnens behov och förskolans pedagogiska uppdrag.

Tillsynen visar också att resultaten i den kommunala grundskolan i Mullsjö sjunkit de senaste åren. Försämringen är särskilt tydligt för pojkar som grupp. Ansvariga politiker har inte lyckats vända utvecklingen, trots att deras egen förvaltning visat att det behövs åtgärder från central nivå för att förbättra skolorna och undervisningen.

− Ansvariga politiker i Mullsjö måste ta ett tydligare grepp om utbildningsverksamheten för att säkra att barn och elever i kommunen får den utbildning de har rätt till, i såväl förskola som skola. Ett viktigt steg är att förbättra uppföljningen så att den ger en samlad bild av resultaten och för att kunna åtgärda eventuella brister, säger Helena Olivestam Torold, Skolinspektionen, som ansvarat för tillsynen.

Redovisning senast 13 september

Senast den 13 september 2013 ska Mullsjö kommun redovisa vad man gjort för att rätta till de brister som pekats ut.

Ladda ned

Skolinspektionens beslut om Mullsjö kommun kan laddas ned på www.skolinspektionen.se/mullsjo-2013

Beslut om enskilda skolor (kommunala och fristående) kan laddas ned på www.skolinspektionen.se/beslut

För information

Helena Olivestam Torold, undervisningsråd, 08-586 082 10

Presskontakt

Carina Larsson, pressekreterare, 08-586 082 50

Taggar:

Dokument & länkar