Hjo kommun måste förbättra resultaten i skolan

Nästan var tredje elev i Hjo går ut den kommunala grundskolan utan godkända betyg i alla ämnen. Ansvariga måste nu ta krafttag för att förbättra kunskapsresultaten. Det konstaterar Skolinspektionen efter tillsyn av kommunens utbildningsverksamhet.

Skolinspektionen har granskat alla skolor och övriga utbildningsverksamheter i Hjo kommun som en del av en genomgång av samtliga kommuner i landet. Utgångspunkten är barns och elevers rätt till god omsorg och god utbildning i trygg miljö. Skolinspektionen lyfter i första hand fram brister som kommunen måste åtgärda, och följer sedan upp att det sker.

Nära en tredjedel av eleverna i årskurs 9 i Hjo lämnade grundskolan 2012 utan godkända betyg i samtliga ämnen. Nästan alla skolor brister i sitt arbete med att ge elever som behöver särskilt stöd det stöd som de har rätt till. Flera skolor anpassar inte undervisningen efter elevernas behov och eleverna är sällan delaktiga vid planeringen av undervisningen. Både kommunen och skolorna saknar tillräckligt underlag för att kunna fatta adekvata beslut om förändringar och för att bedöma om eleverna får det stöd och de utmaningar de ska ha i undervisningen.

– Politiker och förvaltning i Hjo måste nu ta krafttag för att förbättra kunskapsresultaten. Ett viktigt steg är att efterfråga resultat från skolorna. Det är en förutsättning för att kunna fatta välgrundade beslut om exempelvis organisation, resurser och förbättringsåtgärder, vilket kan vara avgörande för att eleverna ska nå målen i skolan, säger Kristina Svensson, Skolinspektionen, som ansvarat för tillsynen.

Några övriga iakttagelser

  • Fritidshemmen och skolan behöver samverka bättre så att fritidshemmen kan komplettera skolan innehållsmässigt.
  • Skolorna arbetar för att motverka kränkande behandling av elever, men skolorna och förvaltningen behöver bättre ta reda på om åtgärderna gett önskat resultat.
  • Skolorna har kunniga rektorer och kompetent personal med ambition och vilja att utveckla verksamheterna.

Redovisning senast 3 oktober

Senast den 3 oktober 2013 ska Hjo redovisa vad man gjort för att rätta till de brister som pekats ut.

Ladda ned

Skolinspektionens beslut om Hjo kommun kan laddas ned på www.skolinspektionen.se/hjo-2013

Beslut om enskilda skolor (kommunala och fristående) kan laddas ned på www.skolinspektionen.se/beslut

För information

Kristina Svensson, undervisningsråd, 08-586 081 55

Presskontakt

Carina Larsson, pressekreterare, 08-586 082 50

Taggar:

Dokument & länkar