Likvärdigheten måste säkras i Hagfors kommunala grundskolor

Var tredje pojke och var tionde flicka går ut grundskolan i Hagfors kommun utan godkända betyg i alla ämnen. Det finns också stora skillnader i kunskapsresultat mellan kommunens skolor.

Skolinspektionen har granskat skolor och övriga utbildningsverksamheter i Hagfors kommun som en del av en genomgång av samtliga kommuner i landet. Utgångspunkten är barns och elevers rätt till god omsorg och god utbildning i en trygg miljö. Skolinspektionen lyfter i första hand fram brister som kommunen måste åtgärda, och följer sedan upp att det sker.

Nära en fjärdedel av eleverna i årskurs 9 går ut Hagfors kommunala grundskolor utan godkända betyg i alla ämnen. Dessutom finns skillnader i kunskapsresultat mellan olika skolenheter, och pojkar når som grupp betydligt sämre resultat än flickor som grupp.

Tillsynen visar att flera skolenheter inte arbetar systematiskt med att följa upp, utvärdera, dokumentera och analysera kunskapsresultaten och saknar därför en samlad bild av elevernas måluppfyllelse. Inte heller på kommunnivå finns ett kvalitetsarbete som till alla delar är systematiskt. Bland annat saknas sammanställningar över samtliga kunskapsresultat.

– Ansvariga i Hagfors kommun måste säkra att eleverna i kommunen får tillgång till likvärdig utbildning oavsett vid vilken skolenhet de går, och att såväl pojkar som flickor får goda förutsättningar att nå målen. Det är därför viktigt att fortsätta det arbete med systematisk uppföljning, utvärdering och analys av resultaten som påbörjats men inte genomförts till alla delar, säger Gerhard Eriksson, Skolinspektionen, som ansvarat för tillsynen.

Tillsynen visar att samtliga förskolor och skolor bedriver ett värdegrundsarbete, men att det ändå förekommer oro och kränkningar av elever vid några skolenheter. Det är inte acceptabelt.

– Ansvariga måste försäkra sig om att kränkningar omedelbart upphör och stödja skolorna i att effektivisera det trygghetsskapande arbetet. Planer mot kränkande behandling som uppfyller kraven är ett viktigt led i detta arbete, säger Gerhard Eriksson.

Redovisning senast 1 december

Senast den 1 december ska Hagfors kommun redovisa vad man gjort för att rätta till de brister som pekats ut.

Ladda ned

Skolinspektionens beslut om Hagfors kommun kan laddas ned på www.skolinspektionen.se/hagfors-2014

Skolinspektionen har tidigare, den 27 juni 2014, beslutat om föreläggande med vite på 600 000 kronor för att få Hagfors kommun att skyndsamt rätta till allvarliga brister i den kommunala vuxenutbildningen. Kommunen ska redovisa vidtagna åtgärder senast 15 januari 2014. Skolinspektionens beslut kan laddas ned på www.skolinspektionen.se/hagfors-vux-vite

Beslut om kommunala förskolan och fritidshemmen samt enskilda skolor kan laddas ned på www.skolinspektionen.se/beslut

För information

Gerhard Eriksson, undervisningsråd, 08-586 086 13

Presskontakt

Carina Larsson, presschef, 08-586 082 50

Taggar:

Om oss

Skolinspektionen granskar skolor för att bevaka barns, elevers och studerandes rätt till en god utbildning i en trygg miljö. Skolinspektionen bedömer också ansökningar om att driva fristående skola. Barn- och elevombudet, BEO, är en självständig funktion vid Skolinspektionen som utreder anmälningar om kränkande behandling av barn och elever och kan företräda dem i domstol. Presstjänsten hjälper journalister att hitta rätt person och ger information om verksamhet och beslut hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet, BEO.

Dokument & länkar