Lindesbergs kommun har förutsättningar för att fortsätta förbättra kunskapsresultaten

Ansvariga för skolan i Lindesbergs kommun behöver ta ytterligare steg i sitt arbete för att förbättra skolornas resultat och ge alla elever möjligheter att nå målen för sin utbildning. Det konstaterar Skolinspektionen i ett beslut idag.

Skolinspektionen har granskat alla skolor och övriga utbildningsverksamheter i Lindesbergs kommun som en del av en genomgång av samtliga kommuner i landet. Utgångspunkten är barns och elevers rätt till god omsorg och god utbildning i trygg miljö. Skolinspektionen lyfter i första hand fram brister som kommunen måste åtgärda, och följer sedan upp att det sker.

De genomsnittliga kunskapsresultaten i Lindesbergs kommunala grundskolor har förbättrats de senaste åren. Men den positiva utvecklingen kommer inte alla elever till godo. Fortfarande lämnar var tredje elev årskurs 9 utan godkända betyg i alla ämnen. I gymnasieskolan lämnar drygt 20 procent av eleverna utbildningen utan grundläggande behörighet till universitets- och högskolestudier. För att förbättra resultaten behöver skolorna stärka sitt arbete med att ge alla elever stöd, utmaningar och stimulans för att nå så långt som möjligt i skolan. Skolorna behöver också stärka arbetet med att främja elevers delaktighet i ett lustfyllt och stimulerande lärande.

– Kommunens kvalitetsarbete har ett tydligt fokus på att förbättra skolornas resultat. Genom att intensifiera arbetet och systematiskt sprida de goda exempel på förbättringsinsatser som finns i olika skolor har ansvariga goda förutsättningar att fortsätta utveckla skolan, säger Ewa Hallberg, Skolinspektionen, som ansvarat för tillsynen.

Några övriga iakttagelser

  • Ansvariga behöver säkra att kommunens förskolor erbjuder en likvärdig miljö där alla barn ges möjlighet till lärande och utveckling.
  • Förskolan, förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmen behöver förbättra sin samverkan för att stödja barnens utveckling i ett långsiktigt perspektiv.
  • Grundskolan och gymnasieskolan behöver ge fler elever tillgång till studiehandledning på sitt modersmål för att förbättra elevernas möjligheter till en god språkutveckling även i sitt modersmål.
  • Grundsärskolan, gymnasiesärskolan och vuxenutbildningen uppfyller författningarnas krav.

Redovisning senast 7 oktober

Senast den 7 oktober 2013 ska Lindesbergs kommun redovisa vad man gjort för att rätta till de brister som pekats ut.

Ladda ned

Skolinspektionens beslut om Lindebergs kommun kan laddas ned på www.skolinspektionen.se/lindesberg-2013

Beslut om kommunala förskolan och vuxenutbildningen samt enskilda skolor (kommunala och fristående) kan laddas ned på www.skolinspektionen.se/beslut

För information

Ewa Hallberg, undervisningsråd, 08-586 081 73

Presskontakt

Carina Larsson, pressekreterare, 08-586 082 50

Taggar:

Dokument & länkar