Ljusdals kommun måste ge eleverna likvärdiga förutsättningar att nå målen

Ansvariga har inte säkrat likvärdigheten i Ljusdals kommunala grundskolor. Alla elever har därför inte samma möjligheter att nå målen för utbildningen beroende på vilken skola de går i eller vilket ämne de har.

Skolinspektionen har granskat skolor och övriga utbildningsverksamheter i Ljusdals kommun som en del av en genomgång av samtliga kommuner i landet. Utgångspunkten är barns och elevers rätt till god omsorg och god utbildning i en trygg miljö. Skolinspektionen lyfter i första hand fram brister som kommunen måste åtgärda, och följer sedan upp att det sker.

Kunskapsresultaten är otillräckliga i Ljusdals kommunala skolor. Det är även stora skillnader i kunskapsresultat mellan olika skolor, och mellan olika ämnen inom en och samma skola. Det gäller både grundskolan och gymnasieskolan. Flickor som grupp når högre resultat än pojkar som grupp.

Tillsynen visar att alla elever inte ges likvärdiga förutsättningar att nå målen för utbildningen. Till exempel får elever med annat modersmål än svenska inte alltid studiehandledning på modersmålet i den utsträckning de behöver.

Ansvariga i Ljusdals kommun är väl medvetna om de stora skillnaderna i resultat och har startat ett arbete för att förbättra resultaten, öka likvärdigheten och förnya sitt kvalitetsarbete.

– Ansvariga i Ljusdals kommun måste säkra likvärdigheten och se till att skolan i högre grad anpassas till elevernas olika förutsättningar och behov. Det gäller inte minst pojkar som generellt har lägre kunskapsresultat, men också elever vars föräldrar har kortare utbildningsbakgrund och elever som har utländsk bakgrund. En god grund är det förbättringsarbete som startats och som är viktigt att fullfölja, säger Pia Dannqvist, Skolinspektionen, som ansvarat för tillsynen.

Några övriga iakttagelser

  • Ansvariga har en god bild av måluppfyllelsen vid den kommunala förskolan och fritidshemmen. Intervjuade föräldrar uppger att de överlag är nöjda med verksamheten.
  • Många elever i vuxenutbildningen avbryter sina studier i förtid. Ändå gör ansvariga inga sammanställningar och analyser av kunskapsresultat eller andra resultat, och saknar därför underlag för att kunna fatta viktiga beslut om förbättringar.

Redovisning senast 9 januari 2015

Senast den 9 januari 2015 ska Ljusdals kommun redovisa vad man gjort för att rätta till de brister som pekats ut.

Ladda ned

Skolinspektionens beslut kan laddas ned på www.skolinspektionen.se/ljusdal-2014

Beslut om kommunala förskolan, fritidshemmen och vuxenutbildningen samt enskilda skolor (kommunala och fristående) kan laddas ned på www.skolinspektionen.se/beslut

För information

Pia Dannqvist, utredare, 08-586 086 12 (tillgänglig från och med klockan 16.00)

Presskontakt

Stina Haraldsson, kommunikatör, 08-586 086 05 (tillgänglig från och med klockan 15.30)

Taggar:

Om oss

Skolinspektionen granskar skolor för att bevaka barns, elevers och studerandes rätt till en god utbildning i en trygg miljö. Skolinspektionen bedömer också ansökningar om att driva fristående skola. Barn- och elevombudet, BEO, är en självständig funktion vid Skolinspektionen som utreder anmälningar om kränkande behandling av barn och elever och kan företräda dem i domstol. Presstjänsten hjälper journalister att hitta rätt person och ger information om verksamhet och beslut hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet, BEO.

Dokument & länkar