Otillräckliga kunskapsresultat i Eslövs kommun

Var fjärde elev i årskurs 9 i Eslöv gick i våras ut den kommunala grundskolan utan godkända betyg i alla ämnen. Ansvariga i kommunen måste nu utveckla skolorna så att resultaten förbättras. Det konstaterar Skolinspektionen i ett beslut idag.

Skolinspektionen har gått igenom alla skolor och övriga utbildningsverksamheter i Eslövs kommun. Tillsynen är en del av Skolinspektionens genomgång av samtliga kommuner och skolor i landet. Skolinspektionen lyfter i första hand fram brister. Utgångspunkten är barns och elevers rätt till god omsorg och god utbildning i trygg miljö.

Var fjärde elev i årskurs 9 i Eslöv går ut grundskolan utan godkända betyg i alla ämnen. Andelen som inte blir behöriga att söka vidare till gymnasieskolan har till och med ökat något de senaste fem åren. Även på gymnasieskolan är kunskapsresultaten otillräckliga och det finns elever som inte når slutbetyg och får behörighet till studier på högskola. I några grundskolor och i gymnasieskolan har eleverna dessutom för lite inflytande över undervisningens innehåll och arbetsformer.

– Eslövs kommun måste nu fortsätta sitt arbete med att förbättra skolorna för att ge eleverna de allra bästa förutsättningar att nå goda resultat. En god grund för utvecklingsarbetet är kommunens tydliga styrning och ledning och den klara ansvarsfördelning som finns mellan nämnderna, förvaltningarna och verksamheterna, säger Ingela Jonasson, Skolinspektionen, som ansvarat för tillsynen.

Några övriga iakttagelser:

  • Förskolorna arbetar målmedvetet för att utveckla verksamheten med utgångspunkt i läroplanens mål.
  • Fritidshemmen får inte förutsättningar att erbjuda alla barn en meningsfull fritid.
  • Ansvariga har inte säkrat att beslut om mottagande i särskolan grundas på fullgoda utredningar.
  • Det finns elever som utsätts för kränkningar och som inte alltid känner sig trygga i skolan. Det är inte acceptabelt och måste åtgärdas. Flera skolor bedriver ett aktivt värdegrundsarbete, men på några skolor måste arbetet förstärkas och inriktas mot att förmedla den värdegrund som beskrivs i skollagen och läroplanerna.

Redovisning senast 10 augusti

Senast den 10 augusti 2012 ska Eslövs kommun redovisa vad man gjort för att rätta till de brister som pekats ut.

Ladda ned

Skolinspektionens beslut om Eslövs kommun kan laddas ned på www.skolinspektionen.se/eslov-2012

Skolbeslut och beslut för förskola, fritidshem och vuxenutbildning kan laddas ned på www.skolinspektionen.se/senaste-beslut

Skolinspektionen granskar även de fristående skolorna i Eslövs kommun. Beslut kan laddas ned på: www.skolinspektionen.se/senaste-beslut

För information

Ingela Jonasson, undervisningsråd, 08-586 082 07

Presskontakt

Carina Larsson, pressekreterare, 08-586 082 50

Taggar:

Om oss

Skolinspektionen granskar skolor för att bevaka barns, elevers och studerandes rätt till en god utbildning i en trygg miljö. Skolinspektionen bedömer också ansökningar om att driva fristående skola. Barn- och elevombudet, BEO, är en självständig funktion vid Skolinspektionen som utreder anmälningar om kränkande behandling av barn och elever och kan företräda dem i domstol. Presstjänsten hjälper journalister att hitta rätt person och ger information om verksamhet och beslut hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet, BEO.

Dokument & länkar