Skillnader i kunskapsresultat mellan grundskolorna i Arvika kommun

Ansvariga för skolan i Arvika kommun måste göra mer för att uppväga grundskolornas olika förutsättningar och för att säkra att alla elever får den utbildning de har rätt till.

Skolinspektionen har granskat skolor och övriga utbildningsverksamheter i Arvika kommun som en del av en genomgång av samtliga kommuner i landet. Utgångspunkten är barns och elevers rätt till god omsorg och god utbildning i en trygg miljö. Skolinspektionen lyfter i första hand fram brister som kommunen måste åtgärda, och följer sedan upp att det sker.

Förra året lämnade 90 procent av eleverna i årskurs 9 Järvenskolan med godkända betyg i alla ämnen. Vid Kyrkebyskolan var motsvarande siffra 51 procent. I Arvika kommun är det också stora skillnader i kunskapsresultat mellan flickor och pojkar. Flickor som grupp uppnår bättre resultat än pojkar som grupp i alla ämnen utom i engelska.

– Ansvariga i Arvika kommun behöver vidta åtgärder så att eleverna i de olika skolorna ges lika förutsättningar att uppnå kunskapskraven. En god grund är kommunens systematiska kvalitetsarbete som är en grundförutsättning för att kunna utveckla verksamheten och erbjuda en väl fungerande utbildningsverksamhet, säger Gerhard Eriksson, Skolinspektionen, som ansvarat för tillsynen.

Några övriga iakttagelser

  • Arvika kommun erbjuder inte särskild utbildning för vuxna med utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada, trots att kommunen är skyldig att göra det.
  • Rektor för vuxenutbildningen är inte anställd av kommunen, trots att det är krav på det.
  • Samtliga förskolor och skolor bedriver ett värdegrundsarbete. Ändå förekommer oro och kränkningar av elever vid några skolenheter. Ansvariga måste försäkra sig om att kränkningar omedelbart upphör och stödja skolorna i att effektivisera det trygghetsskapande arbetet. Planer mot kränkande behandling som uppfyller kraven är ett viktigt led i detta arbete.

Redovisning senast 1 december

Senast 1 december 2014 ska Arvika kommun redovisa vad man gjort för att rätta till de brister som pekats ut.

Ladda ned

Skolinspektionens beslut om Arvika kommun kan laddas ned på www.skolinspektionen.se/arvika-2014

Beslut om kommunala förskolan, fritidshemmen och vuxenutbildningen samt enskilda skolor (kommunala och fristående) kan laddas ned på www.skolinspektionen.se/beslut

För information

Gerhard Eriksson, undervisningsråd, 08-586 086 13

Presskontakt

Stina Haraldsson, kommunikatör, 08-586 086 05

Taggar:

Om oss

Skolinspektionen granskar skolor för att bevaka barns, elevers och studerandes rätt till en god utbildning i en trygg miljö. Skolinspektionen bedömer också ansökningar om att driva fristående skola. Barn- och elevombudet, BEO, är en självständig funktion vid Skolinspektionen som utreder anmälningar om kränkande behandling av barn och elever och kan företräda dem i domstol. Presstjänsten hjälper journalister att hitta rätt person och ger information om verksamhet och beslut hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet, BEO.

Dokument & länkar