Svagt grepp om skolan äventyrar elevernas rätt till utbildning i Malmö kommun

I Malmös kommunala grundskolor är inte alla elever garanterade stöd för att nå målen och kunskapsresultaten är i vissa skolor alarmerande låga. På gymnasieskolorna är det stora skillnader i kunskapsresultat mellan skolorna för elever på samma program. Brister i den centrala styrningen av skolan är en av orsakerna till den allvarliga situationen. Det konstaterar Skolinspektionen efter tillsyn av Malmö kommuns hela utbildningsverksamhet.

– Elevernas möjligheter till goda skolresultat, oberoende av hemförhållanden, är allvarligt åsidosatt i Malmös kommunala skolor. Huvudmannen, den högsta politiska ledningen i Malmö kommun, har inte tagit tillräckligt ansvar för att ge eleverna förutsättningar att lyckas i skolan och komma vidare till gymnasieskolan och högre studier. Det påpekades redan 2006 vid den förra statliga tillsynen, men bristerna kvarstår. Hårdast drabbas elever i socioekonomiskt utsatta områden, säger Cecilia Rösténius, Skolinspektionen, som ansvarat för tillsynen.

Skolinspektionen har under 2010-2011 gått igenom alla skolor och övriga utbildningsverksamheter i Malmö kommun. Idag presenteras det samlade resultatet av tillsynen avseende den kommunala verksamheten. Tillsynen är en del av Skolinspektionens genomgång av samtliga kommuner i landet. Skolinspektionen lyfter i första hand fram brister och områden som behöver förbättras. Utgångspunkten är barns och elevers rätt till god omsorg och god utbildning i trygg miljö.

Alarmerande kunskapsresultat

Tillsynen visar att många elever inte når målen i Malmös kommunala grundskolor. Enbart 60 procent av eleverna i årskurs 9 gick i våras ur grundskolan med godkända betyg i alla ämnen. Siffran varierar dessutom rejält mellan olika skolor runt om i kommunen, från 16 till 96 procent. På gymnasieskolorna är bilden något ljusare och 88 procent av eleverna fick i våras slutbetyg. Men det finns stora skillnader i kunskapsresultat mellan gymnasieskolorna och likvärdigheten är långt ifrån säkrad.

Stora brister i styrning och ledning

En viktig orsak till den allvarliga situationen är stora brister i styrning och ledning av utbildningsverksamheten. Trots att ansvariga i kommunen mycket väl känner till de låga kunskapsresultaten och de anmärkningsvärda skillnaderna mellan skolornas resultat, har man inte tagit sitt ansvar för att analysera resultaten och vidta genomgripande förbättringsåtgärder.

Allvarliga brister inför mottagande i särskolan

Tillsynen visar också flera allvarliga brister i kommunens handläggning inför mottagande i grundsärskolan och gymnasiesärskolan. Flertalet av utredningarna har sådana brister att de inte räcker för de bedömningar som kommunen måste göra innan en elev mottas i särskolan. I gymnasiesärskolan har mer än hälften av eleverna, 150 av 233 elever, blivit mottagna utan att man först bedömt om de istället kan gå i vanlig gymnasieskola. Skolinspektionen gör dock ingen bedömning av om någon av eleverna är felaktigt mottagen i särskolan. Den bedömningen måste kommunen själv göra.

– Det är allvarligt att utredningarna inte är fullständiga, särskilt mot bakgrund av de avgörande beslut som grundas på utredningarna. Malmö kommun måste nu, för att säkerställa rätt skolform för eleverna, gå igenom alla sina utredningar gällande elever som i dag går i grundsärskolan och gymnasiesärskolan, säger Cecilia Rösténius.

Några övriga iakttagelser

  • Fritidshemmen är lågt prioriterade i Malmö kommun. Med tanke på att företrädare för kommunen är bekymrade över att fler unga människor hamnar i utanförskap och i trassel med rättsväsendet är det anmärkningsvärt att inte fritidshemmets resurser tas bättre tillvara.
  • Förskolor och fritidshem har i vissa stadsdelar en mycket låg andel högskoleutbildad personal, utan att ansvariga i kommunen agerat för att komma tillrätta med situationen. Men efter tillsynen har stadsdel Rosengård startat ett omfattande utvecklingsarbete som bland annat rör personalens kompetens, som Skolinspektionen ser positivt på.
  • Ingen elev ska behöva bli utsatt för kränkningar. Ändå är arbetet med att säkra en trygg lärandemiljö inte tillräckligt målinriktat och följs inte upp på ett tillräckligt effektivt sätt.

Redovisning senast 4 maj

Senast den 4 maj 2012 ska Malmö kommun redovisa vad man gjort för att rätta till de brister som Skolinspektionen pekat på.

Ladda ned

Skolinspektionens beslut om Malmö kommun kan laddas ned på www.skolinspektionen.se/malmo

Där finns även tidigare beslut från Skolinspektionens tillsyn av Malmö kommun, som pågått 2010-2011. Resultatet av tillsynen har successivt förmedlats i form av beslut till varje granskad skola samt till stadsdelarnas fullmäktige vad avser stadsdelens förskolor, fritidshem och grundskolor, och till Malmös utbildningsnämnd vad avser gymnasieskola och vuxenutbildning.

Chatta med Skolinspektionen

Skolinspektionen bjuder in allmänheten till en chatt om Malmötillsynen med Cecilia Rösténius, som ansvarat för tillsynen.
Tid: torsdag 17 november klockan 9:00-9:30 på www.skolinspektionen.se/chatt

För information

Cecilia Rösténius,
kommunsamordnare,
08-586 082 15

Presskontakt

Carina Larsson,
pressekreterare,
08-586 082 50

Taggar:

Dokument & länkar