Bokslutskommuniké för perioden 1999-09-02 - 2000-12-31

Bokslutskommuniké för perioden 1999-09-02 - 2000-12-31 * SkyVentures substansvärde per 31 december 2000 var 88,0 MSEK motsvarande 35,50 SEK per aktie. * SkyVentures marknadsvärde enligt inofficiell notering av aktierna per balansdagen den 31 december 2000 var 28,5 MSEK motsvarande 11,50 SEK per aktie. Substansvärdesrabatten uppgick till 68%. * Eget kapital per aktie var på balansdagen 36,90 SEK. * Soliditeten per balansdagen är 89% och kassalikviditeten 278%. Verksamhetsområde för SkyVentures AB SkyVentures är ett venture capital bolag med ett operativt fokus, som investerar inom Interaktiva Media, Enabling Technologies samt inom handel och tjänster. SkyVentures är specialiserade på tidig finansiering, så kallad sådd-finansiering och tar en mycket aktiv roll i utvecklingen av sina investeringar. Sammanfattning av verksamhetsåret 2000 Trots en mycket turbulent kapitalmarknad under år 2000 så har SkyVentures lyckats med de flesta av sina föresatser och utvecklat sina bolag på ett positivt sätt. SkyVentures har under året gjort nio investeringar och två avyttringar, samt fått en ny, strategisk storägare i form av Skandia. SkyVentures har sedan maj fokuserat majoriteten av sina ansträngningar och sitt investeringsarbete på att utveckla och identifiera affärsidéer inom digitala medier, främst Interaktiva Media och Enabling Technologies inom bland annat Digital-tv. Samarbetet med Skandia Media Invest gör att vi tillsammans sannolikt är en av de främsta riskkapital-konstellationerna inom detta område i norra Europa. Det är också inom detta område som SkyVentures mervärden tydliggörs genom kunskap och relationer inom området som skall ge både entreprenörer och aktieägare en mycket god utveckling på investeringarna. Resultat Den resultatmässiga utvecklingen under år 2000 har följt upplagda planer och budgetar. Moderbolaget redovisar ett negativt resultat på 21,4 MSEK och koncernen ett negativt resultat på 37,9 MSEK. Kostnaderna för moderbolaget var klart lägre under andra halvåret än det första, till följd av att många initiala engångskostnader togs under första halvåret. Samtidigt har SkyVentures helägda konsultbolag Eximio utvisat en mycket positiv resultatutveckling sedan förvärvet i maj, varför resultatet för koncernen under det sista kvartalet blev över förväntan. Finansiell ställning Per balansdagen uppgick det egna kapitalet i moderbolaget till 91,6 MSEK och omsättningstillgångarna, varav kassa och bank utgjorde den klara majoriteten, till drygt 30,5 MSEK. Tack vare att uppstartskostnaderna är tagna och en liten, effektiv organisation, samt Eximios fortsatt mycket positiva utveckling, förväntas företagets "burn-rate" vara klart lägre under 2001 än föregående år. Investeringar SkyVentures har under året genomfört nio investeringar, varav två har avyttrats på ett positivt sätt. Företag Bransch Ägarandel Övriga huvudägare Eximio IT konsult 100% - SkyCommerce IT 100% - produktion MamaOnTheNet Konsumenttjä 60% EMV nster LeanDeal Företagstjän 39% Grundarna, Management, ster EMV, SvD iacto Broadcasting 30% Grundarna, Management tjänster Stockholm- Media 25% Grundarna, Management Köpenhamn produktion Reisefeber AS Resor 4% Catella, Scandinavia Online, Ikea Finans Eximio IT-konsultföretaget, Eximio har under året som gått utvecklats väl i ett tufft affärsmässigt klimat vilket har resulterat i flera prestigefyllda uppdrag från ett flertal betydande aktörer på marknaden, däribland märks Ericsson, Handelsbanken, SEB, SJ och Telia. För att underlätta framtida expansion och få mer dynamik inom bolaget har Eximio under hösten och vintern jobbat hårt för att skapat en tydlig organisation bestående av såväl ledningsgrupp såsom gruppledningsfunktioner vid sidan av sälj- och ekonomifunktionen. Framtiden för bolaget ser ljus ut med hög beläggningsgrad samt flera mycket intressanta projekt i pipeline. SkyCommerce Under årets fjärde kvartal har SkyVentures nyutvecklade e-handelsplattform avknoppats och bolagiserats under namnet SkyCommerce. Sfärens erfarenhet inom området för system- utveckling och e-handel borgar för en intressant framtida utveckling. För närvarande pågår förhandlingar om försäljning av ett antal licenser redan under årets första kvartal. MamaOnTheNet MamaOnTheNet, koncernens handelsplats för hushållsnära tjänster och erbjudanden har under året byggt upp ett rejält kundunderlag med över 36.000 kunder. I oktober öppnades sajten för annonsförsäljning vilket beräknas ge ett betydelsefullt bidrag till bolagets resultat under nästa år. Vidare har en strategisk allians med NetXtra AB ingåtts där bolagen slår ihop sina respektive nätbutiker samt kunddatabaser. MamaOnTheNet äger och utvecklar nätbutiken och ansvarar för kundbearbetning och redaktionellt innehåll. LeanDeal LeanDeal, tidigare Småsam, lanserade i oktober en uppgraderad version av den tidigare samköpstjänsten för småföretagare. Inköpsförfarandet har förenklats och möjlighet ges att välja på ordergivning via internet, telefon och fax. Småföretagarnas administration och kontroll förbättras genom samfakturering och köpstatistik. Dessutom har leverantörsutbudet utökats. Sedan lanseringen har ca: 1.000 nya medlemmar rekryterats. Under hösten tillträdde Eva Ragnå som ny VD för bolaget, vars mångåriga erfarenhet från ledande marknads- och försäljningsbefattningar är till stor nytta för bolaget. LeanDeals målsättningar är att inom det närmaste året dubblera antalet medlemmar, öka omsättningen per medlem genom ett bredare leverantörsutbud och ökad medlemsbearbetning, samt att redan 2001 gå med vinst. iacto iacto, som är en marknadsplats för broadcastingindustrin, har under året som gått tecknat kontrakt med över 20 bolag i branschen. Bland kunderna återfinns några av världens ledande aktörer såsom, Canal+, Newsforce och NSAB. Till dags dato har iacto konsulterats för att hjälpa broadcasters köpa tjänster till ett uppskattat värde på 200,0 MSEK. Sedan lanseringen av iacto, har mottagandet från service providers och köpare såväl som press och andra branschaktörer överträffat de ursprungliga förväntningarna. iacto ombads, nyligen bl.a. att hjälpa en europeisk TV- kanal att upphandla broadcastingkapacitet till OS i Salt Lake City 2002 - ett projekt på flera miljoner dollar. Stockholm - Köpenhamn SkyVentures senaste investering, Stockholm-Köpenhamn Produktion AB (STO- CPH) är ett nystartat bolag med verksamt inom området för mediaproduktion. Bolaget har fått ett starkt mottagande av samtliga TV kanaler och flera andra digitala mediaplattformar. Ett utvecklingssamarbete med Active-Tv har startat med fokus på applikationer för digital TV för att driva penetrationen av DTV boxar. Första internationella kontakterna har tagits i England för att där skapa kreativa allianser med huvudfokus på digitaltvutvecklingen kopplat till TV produktion. Reisefeber AS SkyVentures bolag Boomeranger såldes under året till Reisefeber AS vilket gav en avkastning på 80 %. Innehavet i Reisefeber AS är att betrakta som en finansiell placering. Bolaget är en komplett resebyrå på internet och har under året genomför ett flertal strukturaffärer med förvärv av Box Office, Ticket Service, samt Viking World. Reisefeber erbjuder möjligheten att boka och betala resan online samt tillhandahåller praktisk information för att underlätta planerandet av resan. Avyttringar Under perioden har utöver Boomeranger också Xlander avyttrats. Xlander har sålts till Oceanic. Medarbetare Under årets fjärde kvartal har ett projekt för att renodla bolaget mot dess kärnverksamhet genomförts vilket har resulterat i att bolagets teknikenhet har upplösts och inkorporerats i det helägda dotterbolaget Eximio. Antalet anställda inom sfären uppgick vid årets utgång till totalt 69 personer. Av dessa är 13 personer (10 vid utgången av februari 2001) verksamma inom moderbolaget. Händelser efter rapportperiodens utgång Peter Sederowsky har avgått ur SkyVentures styrelse. Det är naturligtvis tråkigt att Peter Sederowsky inte längre kan vara styrelseordförande eftersom han har varit ett bra stöd i uppbyggnaden av bolaget. Ny styrelseordförande intill nästa bolagsstämma blir istället styrelsens vice ordförande, Jan D Steinmann, som med sin mycket långa erfarenhet inom internationell tv- och mediaverksamhet kommer att kunna vara ett bra stöd för ledningen i sin fortsatta fokusering på mediarelaterade investeringar. Patrick Svensk Verkställande direktör Stockholm, 2001-01-30 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/01/30/20010130BIT00890/bit0001.doc Hela rapporten http://www.bit.se/bitonline/2001/01/30/20010130BIT00890/bit0002.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar