Bokslutskommuniké - 2018-03-01 - 2018-05-31

Styrelsen och verkställande direktören för bolaget får härmed avge bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2017-06-01 – 2018-05-31. Belopp inom parantes avser motsvarande periods belopp för föregående år.

KVARTALET

 •  Rörelsens intäkter uppgick till 16 999 (15 274) Tkr vilket motsvarar en tillväxt på 11% (54%).
 •  Bruttoresultat uppgick till 6 787 (5 708) Tkr med en bruttovinstmarginal på 40% (37%).
 •  Justerat EBITDA uppgick till -654 (-957) Tkr.*
 •  EBTIDA uppgick till -934 (-957) Tkr.
 •  Justerat resultat före skatt uppgick till -1 021 (-1 184) Tkr.*
 •  Resultatet före skatt uppgick till -1 301 (-1 184) Tkr.

RÄKENSKAPSÅRET

 •  Rörelsens intäkter uppgick till 75 826 (58 780) Tkr vilket motsvarar en tillväxt på 29% (37%).
 •  Bruttoresultat uppgick till 30 119 (22 919) Tkr med en bruttovinstmarginal på 40% (39%).
 •  Justerat EBITDA uppgick till -2 163 (-3 998) Tkr.*
 •  EBITDA uppgick till -2 443 (-3 998) Tkr.
 •  Justerat resultat före skatt uppgick till -3 326 (-4 765) Tkr.*
 •  Resultatet före skatt uppgick till -3 606 (-4 765) Tkr.

*Justerat för jämförelsestörande poster om 280 Tkr som består av erinran samt flyttkostnader för lager.

VD:S KOMMENTAR 

Sleepo fortsätter att växa och summerar sitt räkenskapsår med 76 Mkr i årsomsättning. 

Det gånga räkenskapsåret har varit lika händelserikt som det har varit framgångsrikt för Sleepo. Omsättningen under räkenskapsåret växte till 76 (59) Mkr vilket är en ökning med 29% jämfört med föregående år. Samtidigt växte bruttovinsten med 31% jämfört med samma period under föregående år och uppgick till 30 Mkr, vilket motsvarar en bruttomarginal på 40% (39%).

Bolagets tillväxt under räkenskapsåret har varit uteslutande organisk och skett på ett kostnadseffektivt sätt där bolagets EBITDA resultat, justerat för jämförelsestörande poster om 280 Tkr, uppgick till -2,2 Mkr (-4,0) Mkr vilket motsvarar en resultatförbättring på 46% jämfört föregående räkenskapsår.

Vi har under året fortsatt att balansera tillväxt med en positiv lönsamhetsutveckling och levererar enligt vår målsättning att växa på marknaden och vinna marknadsandelar samtidigt som vi förbättrar lönsamheten på årsbasis.

Under räkenskapsårets har det skett kraftiga förbättringar inom samtliga delar av verksamheten och där vi tagit flera steg i att erbjuda en av marknadens bästa kundupplevelser inom möbler och inredning på nätet. Vi har fortsatt att innovera och investera i verksamheten och vidareutvecklat vår förmåga att växa vidare på marknaden. Inte minst har vi investerat i vår organisation där det under året har tillkommit flera duktiga medarbetare och där vi har ett mycket passionerat team som brinner för produkten och för kunderna.

Våra produkter är grunden i vårt kunderbjudande och där vi är mycket stolta över det sortiment vi har på Sleepo som har utvecklats fram och där vi idag erbjuder ett av marknadens bästa sortiment av efterfrågade och prisvärda möbler och inredning av hög kvalité och design.

Under året har vi byggt varumärkeskännedom och haft en hög närvaro på marknaden där vi nått ut till miljontals inredningsintresserade människor. Våra aktiviteter för varumärkesbyggande har skett kostnadseffektivt primärt via social media och samarbeten med ledande influencers inom inredning. Social media är en betydande ingrediens i vår kundanskaffningsmodell och även ett ledmotiv i vår kundupplevelse där vi särskiljer oss på marknaden för social shopping inom möbler och inredning.

Vi har under året fortsatt att investera i IT-plattformen och tillika hemsidan och erbjuder en kundupplevelse som särskiljer sig tydligt på marknaden i form av inspiration, användarvänlighet och personlighet. Hemsidan har under året besökts av över 2,6 miljoner människor och vi har då endast skrapat på ytan av den besöksvolym som finns tillgänglig på marknaden via ökade marknadsaktiviteter.

Vi har under året investerat i vår logistik och varuförsörjning för att säkerställa en ökad leveranskapacitet för att även fortsättningsvis erbjuda våra kunder en förstklassig service. Vidare kommer investeringarna att skapa effektivitets- och skalfördelar i logistiken som kommer materialiseras under kommande räkenskapsår.

Avslutningen på räkenskapsåret och Sleepos fjärde kvartal har präglats av en oro och orörlighet på bostadsmarknaden tillsammans med en rekordvärme som har tydligt påverkat konsumtionen och efterfrågan på marknaden. Trots utmanande förutsättningar omsatte Sleepo 17 Mkr för kvartalet vilket är en tillväxt på 11% jämfört med samma period under föregående år. Även bruttovinsten växte till 6,8 Mkr vilket är en ökning med 19% samt en kraftig förbättring av EBITDA resultatet med 32% jämfört med samma period under föregående år.

Under kommande perioder fortsätter arbetet med att innovera och förbättra vårt kunderbjudande för att fortsätta växa på marknaden. Vi ökar marknadsinsatserna för fortsatta kundförvärv, satsar vidare på vår sortimentsuppbyggnad och arbetar outtröttligt med våra varuflöden och kundservice för att säkerställa nöjda och återkommande kunder.

Jag och mina passionerade medarbetare ser fram emot vår gemensamma resa att ta bolaget till nya höjder och göra Sleepo till kundernas favoritbutik för möbler och inredning på nätet.

Stockholm i juli 2018
Philip Nickolsten, VD

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER DET FJÄRDE KVARTALET
Sleepo meddelade i april att bolaget har rekryterat Anna Jansson till rollen som Customer Experience Manager. Anna Jansson kommer närmast från Svenskt Tenn och där hon under de senaste 10 åren har innehaft rollen som Retail Director och innan dess butikschef.

Disciplinkommittén för Spotlight Stock Market beslutade i juni 2018 att tilldela Sleepo en erinran i och åläggs att betala vite på en årsavgift.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER DET FJÄRDE KVARTALETS UTGÅNG
Inga händelser av väsentlig karaktär efter det fjärde kvartalets utgång har hänt.

FRAMÅTBLICKANDE UTTALANDEN
Under kommande perioder fortsätter Sleepo att satsa på tillväxt genom att attrahera både nya kunder och aktivera befintliga kunder i syfte att växa på marknaden Sleepos överordnade målsättning är att växa snabbare än marknaden och att fortsatt vinna marknadsandelar inom marknaden för möbler och heminredning. Tillväxtorienterade satsningar tillåts att belasta resultatet kortsiktigt för att bygga större volym i affären som möjliggör högre vinstmarginal på sikt. Samtidigt kommer fokus vara att på årsbasis förbättra såväl kassaflöde som lönsamhet.

FÖRSÄLJNING OCH RESULTAT
Rörelsens intäkter uppgick under det fjärde kvartalet till 16 999 (15 274) Tkr med en bruttovinst om 6 787 (5 708) Tkr och ett resultat före skatt om -301 (316) Tkr. För halvåret uppgick intäkterna till 75 826 (58 780) Tkr med en bruttovinst om 30 119 (22 919) Tkr och resultat före skatt om -2 606 (-3 265) Tkr.

LIKVIDITET OCH FINANSIERING
Den 31 maj 2018 uppgick bolagets kassa och bank till 207 (838) Tkr, varav 506 (506) Tkr bestod av låsta medel i form av garantier. Bolaget har, utöver kassa och bank, även en checkkredit om 600 Tkr. Per juni har bolaget utökat sin checkkredit till 3 000 Tkr för att ytterligare stärka varulagret och övriga investeringar.

INVESTERINGAR
Sleepos totala investeringar under det fjärde kvartalet uppgick till 374 (575) Tkr. Totala investeringar under räkenskapsåret uppgår till 1 468 (1 375) Tkr. Vid periodens slut har bolaget anläggningstillgångar på 5 255 (2 827) Tkr där 66 (113) Tkr utgörs av materiella anläggningstillgångar, 3 688 (2 714) Tkr utgörs av immateriella anläggningstillgångar och 2 500 (0) Tkr består av finansiella anläggningstillgångar. De immateriella anläggningstillgångarna består till störst del av utvecklingskostnader för IT-plattformen och de finansiella tillgångarna består av uppskjuten skattefordran.

AVSKRIVNINGAR
Avskrivningar för det fjärde kvartalet belastar resultatet med 301 (221) Tkr där störst del av avskrivningarna om 299 (210) Tkr avser utvecklingskostnader. Avskrivningar för räkenskapsåret belastar resultatet med 1 079 (737) Tkr där störst del av avskrivningarna om 1 042 (692) Tkr avser utvecklingskostnader.

EGET KAPITAL Den 31 maj 2018 uppgick bolagets eget kapital till 1 443 (1 091) Tkr varav 761 (692) Tkr avser aktiekapital.

UPPSKJUTEN SKATTEFORDRAN
Styrelsen har beslutat att redovisa 1 000 Tkr i uppskjuten skattefordran. Bedömningen grundar sig i Sleepos fortsatta tillväxt- och resultatförbättring där bolaget inom närliggande perioder börjar genera positivt rörelseresultat.

AKTIE OCH AKTIEÄGARE
Per den 31 maj uppgick antalet aktier till 6 922 300 fördelat på 247 aktieägare. Samtliga aktier har lika rätt till bolagets vinst och tillgångar.

REDOVISNINGSPRINCIPER
Företaget redovisar enligt regelverket K3 vilket är oförändrat mot föregående år.

REVISORS UTLÅTANDE
Kvartalsrapporten har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

NÄSTA RAPPORT
Kvartalsrapport 1: 31 oktober 2018

ÅRSSTÄMMA
Årsstämman kommer att hållas den 3 oktober 2018 i Stockholm. Årsredovisningen kommer att hållas tillgänglig på bolagets samt Spotlight Stock Markets hemsida senast den 12 september 2018.

Denna information är sådan information som Sleepo AB är skyldiga att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 juli 2018.

Sleepo är en av Sveriges ledande e-handelsbutiker för möbler och heminredning. Sleepos mobilanpassade hemsida erbjuder kunder en förstklassig shopping-upplevelse med ett brett och kurerat sortiment från lokala, internationella och private label varumärken. Sleepo erbjuder sitt sortiment till ett konkurrenskraftigt kunderbjudande som inkluderar fri frakt, fri retur och öppet köp. Bolaget är sedan 2016-01-15 noterat på Aktietorget.

Taggar:

Om oss

Sleepos affärsidé är att sälja möbler och heminredning på nätet till attraktiva kundvillkor såsom fri frakt, fri retur, öppet köp och prisgaranti.

Prenumerera