Bokslutskommuniké - 2018-06-01 - 2019-05-31

Styrelsen och verkställande direktören för bolaget får härmed avge kvartalsrapport 4 för perioden 2019-03-01 – 2019-05-31 och rapport för hela räkenskapsåret perioden 2018-06-01 – 2019-05-31. Belopp inom parantes avser motsvarande periods belopp för föregående år om inget annat anges.


VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET

  • Intäkterna under det fjärde kvartalet uppgick till 19 895 (16 999) tkr  och motsvarar en tillväxt på 17%.

  • Bruttovinsten växte med 23% och uppgick till 8 346 (6 787) tkr  vilket motsvarar en bruttomarginal på 42% (40%).

  • Justerat EBITDA uppgick till -221 (-654) tkr och motsvarar en justerad EBITDA marginal på -1,1% (-3,8%).*

  • Effekterna av den centraliserade lagerverksamheten tog full effekt under kvartalet och har resulterat i en kraftig kostnadseffektivisering för bolaget.

  • Antalet besökare till hemsidan växte med 27% och uppgick till 717 000 besökare, varav 78% kom från mobila enheter.

*Under det fjärde kvartalet har bolaget redovisat kostnader av engångskaraktärer om ca 83 (280) tkr i form av legala kostnader. 

VD:S KOMMENTAR

Ett starkt kvartal med ökad tillväxt och en markant resultatförbättring

Det fjärde kvartalet var framgångsrikt med många faktorer att glädjas åt. Tillväxten tog fart under kvartalet med intäkter som ökade med 17% och uppgick till 19 895 (16 999) tkr. Tillväxten har även hållit i sig efter perioden utgång med intäkter för juni månad som växte med 22% och uppgick till ca. 7 700 tkr. Bruttovinsten under kvartalet växte kraftigt med 23% och uppgick till 8 346 (6 787) tkr, vilket motsvarar en bruttomarginal på 42% (40%). 

Justerat EBITDA förbättrades och uppgick till -221 (-654) tkr vilket motsvarar en justerad EBITDA marginal om -1,1% (-3,8%). Under kvartalet ökade besökstrafiken med 27% och uppgick till ca. 717 000 besökare, en ökning med ca. 155 000 besökare.

Eget sortiment
Under kvartalet har bolaget med nya krafter fortsatt på sin strategi att öka andelen försäljning av eget sortiment för att bidra till ökad lönsamhet i verksamheten.

Bolaget har under kvartalet i rask takt adderat eget sortiment i flertalet produktkategorier och har marknadsfört det egna sortimentet effektivt i bolagets sociala marknadskanaler för att skapa efterfråga hos konsumenten och driva försäljning.

Under kvartalet ökade försäljningen av det egna sortimentet med 187% jämfört med samma period under föregående år vilket bidrog till en markant förstärkning i bolagets bruttovinst och bruttomarginal. Detta är ett starkt kvitto på att bolagets nya strategi fungerar och att verksamheten är på rätt väg.

Centraliserat lager
Under det fjärde kvartalet bidrog den nu centraliserade lagerverksamheten tillsammans med förbättrade villkor för lager och distribution till en avsevärd kostnadseffektivisering för bolagets logistik. Bolaget har nu en skalbar och kostnadseffektiv logistiklösning för hanteringen och distributionen av både större och mindre gods för direktleverans till hem och distribution till utlämningsställen.

Vid sidan av lagerverksamheten arbetar bolaget fortsatt flitigt med sitt varuflöde via så kallad Dropship, där sålda produkter skickas direkt från produktleverantör till kund, vilket möjliggör att bolaget kan tillhandahålla ett betydligt större sortiment utan att själva lagerhålla produkterna vilket minskar kapitalbindning i lager. 

Med en positiv tillväxtutveckling, en logistik som är kostnadseffektiviserad och en ny sortimentsstrategi som visar goda resultat, ser jag och mina dedikerade kollegor fram emot kommande perioder.

Philip Nickolsten, VD

Stockholm i juli 2019

FINANSIELL INFORMATION

Försäljning och resultat
Rörelsens intäkter uppgick under det fjärde kvartalet till 19 895 (16 999) tkr med en bruttovinst om 8 346 (6 787) tkr och ett resultat före skatt om -760 (-1 301) tkr. För helåret uppgick intäkterna till 81 367 (75 826) tkr med en bruttovinst om 32 844 (30 119) tkr. Resultat före skatt uppgick till -5 615 (3 606) tkr.

Likviditet och finansiering
Den 31 maj 2019 uppgick bolagets kassa och bank till 2 288 (520) tkr, varav 506 (506) tkr bestod av låsta medel i form av garantier. Bolaget har en checkkredit om 3 000 tkr som på bokslutsdagen har nyttjats till 0 (313) tkr.

Investeringar
Sleepos totala investeringar under det fjärde kvartalet uppgick till 580 (374) tkr. Investeringar under räkenskapsåret uppgår till 2 576 (1 468) tkr. Vid periodens slut har bolaget anläggningstillgångar på 7 850 (5 255) tkr och där 53 (66) tkr utgörs av materiella anläggningstillgångar, 5 245 (3 688) tkr utgörs av immateriella anläggningstillgångar och 2 552 (1 500) tkr av finansiella anläggningstillgångar. De immateriella anläggningstillgångarna består till störst del av utvecklingskostnader för IT-plattformen och de finansiella tillgångarna till störst del består av uppskjuten skattefordran.

Avskrivningar
Avskrivningar för det fjärde kvartalet belastar resultatet med 428 (301) tkr där störst del av avskrivningarna om 416 (299) tkr avser utvecklingskostnader. Avskrivningar under räkenskapsåret belastar resultatet med 1 565 (1 079) tkr där störst del av avskrivningarna om 1 525 (1 042) tkr avser utvecklingskostnader.

Eget kapital
Den 31 maj 2019 uppgick bolagets eget kapital till 7 926 (1 443) tkr varav 1 367 (761) tkr avser aktiekapital.

Aktie och aktieägare
Per den 31 maj 2019 uppgick antalet aktier till 12 426 885 fördelat på 204 aktieägare. Samtliga aktier har lika rätt till bolagets vinst och tillgångar.

Teckningsoptioner
Personaloptioner och teckningsoptioner för anställda och styrelseledamöter som beslutades under årsstämman i oktober 2018 har registrerats hos Bolagsverket under kvartalet.

Totala antalet utestående optioner på balansdagen är 270 000 till antalet och motsvarar samma antal aktier. Om samtliga optioner utnyttjas för teckning av aktier ökar antalet aktier med totalt 270 000, från 12 426 885 st. aktier till 12 696 885 st. aktier. Om samtliga i Bolaget utestående teckningsoptioner utnyttjas blir utspädningseffekten maximalt cirka 2,2 procent.

Redovisningsprinciper
Företaget redovisar enligt regelverket K3 vilket är oförändrat mot föregående år.

Revisors utlåtande
Kvartalsrapporten har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Nästa rapport
Kvartalsrapport 1: 31 oktober 2019

Årsstämma
Årsstämman kommer att hållas den 10 oktober 2019 i Stockholm. Årsredovisningen kommer att hållas tillgänglig på bolagets samt Spotlight Stock Markets hemsida senast den 26 september 2019.

För frågor, kontakta:
Philip Nickolsten, VD
E-post: philip@sleepo.se 
Telefon: 070-543 53 60

Sleepo AB (publ)
Markvardsgatan 9, 113 53 Stockholm
Telefon: 08-20 87 70
E-post: info@sleepo.se
Hemsida: www.sleepo.se

Denna information är sådan information som Sleepo AB är skyldiga att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 juli 2019.

Sleepo är en av Sveriges ledande e-handelsbutiker för möbler och heminredning. Sleepos mobilanpassade hemsida erbjuder kunder en förstklassig shopping-upplevelse med ett brett och kurerat sortiment från lokala, internationella och private label varumärken. Sleepo erbjuder sitt sortiment till ett konkurrenskraftigt kunderbjudande som inkluderar fri frakt, fri retur och öppet köp. Bolaget är sedan 2016-01-15 noterat på Spotlight Stock Market.

Taggar:

Om oss

Sleepos affärsidé är att sälja möbler och heminredning på nätet till attraktiva kundvillkor såsom fri frakt, fri retur, öppet köp och prisgaranti.

Prenumerera

Dokument & länkar