Kommuniké från årstämman 2019-10-10

Report this content

 • Styrelsens ordförande Fredrik Palm valdes till ordförande att leda årsstämman.

 • Vid stämman var 4 532 939 (36,48%) aktier av totalt 12 426 885 aktier representerade.

 • Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning enligt styrelsens förslag.

 • Stämman beslutade att disponera årets resultat i enlighet med styrelsens förslag.

 • Styrelsens ledamöter samt verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

 • Stämman beslutade att styrelsearvode utgår med 150 000 kronor per år till styrelseordförande och med 60 000 kronor per år till var och en av övriga externa styrelseledamöter. Inget arvode ska utgå till ledamöter som är anställda i bolaget eller som är huvudägare till bolaget. Huvudägare avser aktieägare med 10% eller mer av aktiekapitalet och rösterna i bolaget. Ersättning till bolagets revisor föreslås utgå på sedvanligt sätt enligt   godkänd räkning.

 • Stämman valde följande till styrelseledamöter till och med nästa årsstämma har hållits:

  - Philip Nickolsten (omval)
  - Fredrik Palm (omval)
  - Lars Lindgren (nyval)
  - Patrik Rosén (nyval)
  - Anette Abel (nyval)

  Till styrelsens ordförande valdes Fredrik Palm.

 • Stämman valde Finnhammars revisionsbyrå med Thomas Kullman som huvudansvarig revisor.Till styrelsens ordförande valdes Fredrik Palm.

 • Stämman beslutade att valberedningen inför stämman 2020 ska bestå av styrelsens ordförande samt en representant för var och en av de tre största aktieägarna (med “aktieägare” avses enskild aktieägare eller ägargruppering) i bolaget, enligt framlagt förslag inför årsstämman 2020 med Fredrik Palm som ordförande.

 • Stämman beslutade om att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen fram till nästa årsstämma fatta beslut om emission av nya aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler enligt tidigare presenterat förslag.

Sleepo är en av Sveriges ledande e-handelsbutiker för möbler och heminredning. Sleepos mobilanpassade hemsida erbjuder kunder en förstklassig shopping-upplevelse med ett brett och kurerat sortiment från lokala, internationella och private label varumärken. Sleepo erbjuder sitt sortiment till ett konkurrenskraftigt kunderbjudande som inkluderar fri frakt, fri retur och öppet köp. Bolaget är sedan 2016-01-15 noterat på Spotlight Stock Market.

Taggar:

Dokument & länkar