Kommuniké från extra bolagsstämma i Sleepo AB

Sleepo AB, org.nr 556857-0146 (”Sleepo” eller ”Bolaget”) höll idag den 22 februari 2019 en extra bolagsstämma på sitt kontor i Stockholm. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades vid bolagsstämman. Besluten avsåg tre riktade nyemissioner av aktier om totalt cirka 12 miljoner kronor och de teckningsberättigade har genom avtal åtagit sig att teckna erbjudna aktier.  Besluten i sin helhet framgår av kallelsen till stämman som hålls tillgänglig på Bolagets hemsida.

PRESSMEDDELANDE 2019-02-22            

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONG KONG, JAPAN, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA FÖRESKRIFTER. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

Beslut om riktad nyemission av aktier mot kontant betalning

Stämman beslutade om att öka aktiekapitalet med högst 477 675,77 kronor genom nyemission av högst 4 342 507 aktier, på följande huvudsakliga villkor:

  • Rätt att teckna de nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Lars Lindgren (2 992 821 aktier), POP Invest AB (795 196), Klein Invest AS (500 417) och Gunnar Lind (54 073).
  • Teckningskursen är 2,18 kronor per aktie, att erläggas kontant. Teckningskursen motsvarar aktiens volymvägda genomsnittskurs under fastställd tidsperiod enligt överenskommelse med extern investerare.
  • Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra aktieägande för strategisk investerare samt att på ett kostnads- och tidseffektivt sätt genomföra en kapitalanskaffning och därigenom stärka Bolagets finansiella ställning.

Beslut om riktad nyemission av aktier (till styrelseledamot) mot kontant betalning

Stämman beslutade om att öka aktiekapitalet med högst 25 229,38 kronor genom nyemission av högst 229 358 aktier, på följande huvudsakliga villkor:

  • Rätt att teckna de nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Brand plus Net AB, ett bolag som ägs och kontrolleras av Bolagets styrelseordförande Fredrik Palm.
  • Teckningskursen är 2,18 kronor per aktie, att erläggas kontant. Teckningskursen motsvarar aktiens volymvägda genomsnittskurs under fastställd tidsperiod enligt överenskommelse med extern investerare i den riktade nyemission av aktier mot kontant betalning som beslutades vid bolagsstämman (se ovan).
  • Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att på ett kostnads- och tidseffektivt sätt genomföra en kapitalanskaffning och därigenom stärka Bolagets finansiella ställning.

Beslut om riktad nyemission av aktier mot betalning genom kvittning

Stämman beslutade om att öka aktiekapitalet med högst 102 599,20 kronor genom nyemission av högst 932 720 aktier, på följande huvudsakliga villkor:

  • Rätt att teckna de nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Brand plus Net AB (233 180 aktier), Gunnar Lind (233 180), Nickolsten Förvaltning Aktiebolag (233 180) och Fredrik Jung Abbou (233 180).
  • Tre av Bolagets styrelseledamöter är, direkt eller indirekt via bolag, teckningsberättigade i nyemissionen.
  • Teckningskursen är 2,18 kronor per aktie, att erläggas genom kvittning av Bolagets skulder till de teckningsberättigade. Teckningskursen motsvarar aktiens volymvägda genomsnittskurs under fastställd tidsperiod enligt överenskommelse med extern investerare i den riktade nyemission av aktier mot kontant betalning som beslutades vid bolagsstämman (se ovan).
  • Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra kvittning av skulder mot aktier i Bolaget i enlighet med låneavtal ingångna i oktober 2018.

Offentliggörande

Denna information är sådan information som Sleepo AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 februari 2019 kl. 10:45 CET.

VIKTIG INFORMATION

DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE OM, ELLER INBJUDAN ATT, FÖRVÄRVA ELLER TECKNA VÄRDEPAPPER I SLEEPO.  

DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE, HELT ELLER DELVIS, ETT ERBJUDANDE ELLER EN INBJUDAN ATT FÖRVÄRVA ELLER TECKNA VÄRDEPAPPER I USA. VÄRDEPAPPERNA SOM REFERERAS TILL HÄRI FÅR INTE SÄLJAS I USA UTAN REGISTRERING, ELLER I ENLIGHET MED TILLÄMPLIGT UNDANTAG FRÅN REGISTRERING, ENLIGT U.S. SECURITIES ACT 1933, I DESS AKTUELLA LYDELSE. SLEEPO HAR INTE FÖR AVSIKT ATT REGISTRERA NÅGON DEL AV VÄRDEPAPPERNA I USA ELLER ATT GENOMFÖRA ETT OFFENTLIGT ERBJUDANDE AV VÄRDEPAPPERNA I USA. INFORMATIONEN I DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, I USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONG KONG, JAPAN, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA FÖRESKRIFTER.

Taggar:

Om oss

Sleepos affärsidé är att sälja möbler och heminredning på nätet till attraktiva kundvillkor såsom fri frakt, fri retur, öppet köp och prisgaranti.

Prenumerera

Dokument & länkar