Kvartalsrapport 1 - 2017-06-01 - 2017-08-31

Styrelsen och verkställande direktören för bolaget får härmed avge kvartalsrapport 1 för perioden 2017-06-01 – 2017-08-31. Belopp inom parantes avser motsvarande periods belopp för föregående år.

KVARTALET

Jun 2017 – Aug 2017

  • Rörelsens intäkter uppgick till 18 278 (12 239) Tkr vilket motsvarar en tillväxt på 49% (21%).*

  • Bruttoresultat uppgick till 7 071 (4 672) Tkr med en bruttovinstmarginal på 39% (38%).

  • Resultatet före avskrivningar och räntekostnader uppgick till -439 (-1 374) Tkr.

  • Resultatet före skatt uppgick till -685 (-1 533) Tkr.

*Bolaget presenterar från och med detta kvartal rörelsens intäkter istället för nettoomsättning. Se resultaträkning för specifikation av intäkterna.

VD:S KOMMENTAR

Sleepo slår försäljningsrekord och redovisar sitt starkaste kvartal hittills

Sleepo inleder sitt första kvartal på det nya räkenskapsåret med att redovisa sitt starkaste kvartal hittills. Bolaget slog försäljningsrekord under perioden där rörelsens intäkter uppgick till över 18,3 Mkr vilket motsvarar en tillväxt på 49% jämfört med motsvarande period föregående år. Samtidigt ökade bruttovinstmarginalen med en procentenhet jämfört med motsvarande period under föregående år och uppgick till 39% (38%). Även rörelseresultatet (EBITDA) för perioden förbättrades markant jämfört med motsvarande period föregående år och uppgick till -439 Tkr (-1 374 Tkr).

Sleepo har under kvartalet fortsatt att förvärva nya och återkommande kunder i oförminskad takt där orderantalet ökade med 67% jämfört med motsvarande period föregående år. Av kunderna under perioden var 24% återkommande kunder vilket är ett fortsatt starkt bevis på att bolaget levererar en hög servicegrad mot våra kunder samt att vi lyckas väl med att erbjuda ett aktuellt och kurant sortiment som gör att kunder återkommer för att handla hos oss.

Under kvartalet har det gjorts fortsatta investeringar i vår mobilanpassade hemsida för en ökad kundupplevelse och besökskonvertering. Våra marknadsaktiviteter har intensifierats i digitala och sociala medier och vi blir kontinuerligt bättre på att hitta våra kunder på de mest kostnadseffektiva sätten. Vidare har produktsortimentet förbättrats och där vi idag står med ett brett men kurerat produktutbud som efterfrågas av våra kunder. Allt bidrar till bolagets alltjämt ökande förmåga att attrahera nya och återkommande kunder.

Antalet besökare till hemsidan uppgick under perioden till 600 000 vilket är en ökning med 38% jämfört med motsvarande period föregående år. Med en tillväxt i orderantalet som vida överstiger tillväxten i antalet besökare kan man urskilja att bolaget under perioden har lyckats väl med att omvandla besökare till betalande kunder och påvisar en hälsosam och kostnadseffektiv tillväxt för bolaget.

Under kommande perioder arbetar vi fortsatt för att förbättra flera delar av Sleepo. Från ökade marknadsinsatser för fortsatta kundförvärv till förbättrade varuflöden och distribution för en ökad servicegrad och säkerställande av nöjda och återkommande kunder.

Om man blickar till marknaden som helhet såg vi under perioden en viktig brytpunkt för den svenska detaljhandeln och ett paradigmskifte i konsumentbeteende. Under första halvåret av 2017 stod e-handeln för första gången för all försäljningstillväxt inom sällanköpsvaruhandeln (alla typer av varor exklusive livsmedel). Det har därmed inte skett någon tillväxt alls i de fysiska butikerna utan all försäljningstillväxt har tillfallit e-handeln och är en utveckling som spås fortsätta och förstärkas framöver.

Med en tydlig position på marknaden, en hög tillväxt i ryggen och nöjda och återkommande kunder står Sleepo väldigt bra positionerat att ta tillvarata på den underliggande tillväxten och efterfrågan som råder för e-handeln och vinna ytterligare mark gentemot de traditionella fysiska handlarna. Sleepo som från start är en renodlad
e-handlare med hela verksamheten anpassad utifrån denna affärsmodell står väl rustat att fortsätta sin tillväxtresa inom näthandeln och den försäljningskanal som allt fler kunder väljer att handla från.

När vi nu går in i årets säsongsmässigt starkaste perioder ser vi fram emot att lyfta Sleepo till nya höjder och ta fortsatta steg till att göra Sleepo till kundernas favoritbutik för möbler och heminredning på nätet. 

Stockholm i oktober, 2017

Philip Nickolsten,

VD

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER DET FÖRSTA KVARTALET

  • Bolaget redovisar sitt starkaste kvartal hittills där rörelsens intäkter uppgick till 18 278 Tkr med en tillväxt på 49%.

  • Antalet besökare under kvartalet uppgår till 603 505, att jämföra med 437 162 från föregående års första kvartal, vilket innebär en tillväxt med 38%.

  • Orderantalet för perioden har växt med 67% mot första kvartalet föregående år.

  • Sleepo har, med ett låneavtal, erhållit ett lån av styrelseordförande med ett belopp om 1 Mkr där räntesatsen uppgår till en marknadsmässig ränta och där återbetalning sker vid möjlighet.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER DET FÖRSTA KVARTALETS UTGÅNG 

Inga händelser av väsentlig karaktär har skett efter kvartalets utgång. 

FRAMÅTBLICKANDE UTTALANDEN 

Under kommande perioder fortsätter Sleepo att satsa på tillväxt genom att attrahera både nya kunder och aktivera befintliga kunder i syfte att växa på marknaden. Försäljningstillväxten fortsätter också hittills under kvartal två i nivå med kvartal ett. Tillväxtorienterade satsningar tillåts att belasta resultatet kortsiktigt för att bygga större volym i affären som möjliggör högre vinstmarginal på sikt. Samtidigt kommer fokus vara att på årsbasis förbättra såväl kassaflöde som lönsamhet.

FÖRSÄLJNING OCH RESULTAT 

Rörelsens intäkter uppgick under det första kvartalet till 18 278 (12 239) Tkr med en bruttovinst om 7 071 (4 672) Tkr och ett resultat före skatt om -685 (-1 533) Tkr.

LIKVIDITET OCH FINANSIERING 

Den 31 augusti 2017 uppgick bolagets kassa och bank till 1 132 (3 766) Tkr, varav 506 (506) Tkr bestod av låsta medel i form av garantier. Bolaget har, utöver kassa och bank, även en checkkredit om 600 Tkr. Bolaget har räntebärande skulder om 1 000 (224) Tkr som består av lånet från styrelseordförande till bolaget. Kapitalet har primärt använts till att utöka varulagret för att skapa större tillgänglighet i produktsortimentet och för att möta bolagets ökade försäljningstillväxt.

INVESTERINGAR 

Sleepos totala investeringar under det första kvartalet uppgick till 372 (225) Tkr. Vid periodens slut har bolaget anläggningstillgångar på 4 699 (2 043) Tkr, varav 92 (135) Tkr utgörs av materiella anläggningstillgångar, 3 107 (1 820) Tkr utgörs av immateriella anläggningstillgångar och 1 500 (0) Tkr består av finansiella anläggningstillgångar. De immateriella anläggningstillgångarna består till störst del av utvecklingskostnader för IT-plattformen och de finansiella tillgångarna består av uppskjuten skattefordran.

AVSKRIVNINGAR 

Avskrivningar för det första kvartalet belastar resultatet med 238 (149) Tkr varav 228 (138) Tkr avser avskrivningar på utvecklingskostnader. Resterande avskrivningar om 10 (11) Tkr avser inventarier. Alla tillgångar skrivs av på 5 år. 

EGET KAPITAL 

Den 31 augusti 2017 uppgick bolagets eget kapital till 401 (2 823) Tkr varav 692 (692) Tkr avser aktiekapital. Styrelsen fokuserar på att stärka bolagets egna kapital och har ett antal alternativ som utvärderas. Styrelsen återkommer när valt alternativ beslutats.

AKTIE OCH AKTIEÄGARE 

Per den 31 augusti uppgick antalet aktier till 6 293 000 fördelat på 235 aktieägare. Samtliga aktier har lika rätt till bolagets vinst och tillgångar. 

REDOVISNINGSPRINCIPER 

Företaget redovisar enligt regelverket K3 vilket är oförändrat mot föregående år.

REVISORS UTLÅTANDE 

Kvartalsrapporten har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

NÄSTA RAPPORT 

Kvartalsrapport 2: 31 januari 2018

Denna information är sådan information som Sleepo AB är skyldiga att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 oktober 2017.

Sleepo är en av Sveriges ledande e-handelsbutiker för möbler och heminredning. Sleepos mobilanpassade hemsida erbjuder kunder en förstklassig shopping-upplevelse med ett brett och kurerat sortiment från lokala, internationella och private label varumärken. Sleepo erbjuder sitt sortiment till ett konkurrenskraftigt kunderbjudande som inkluderar fri frakt, fri retur och öppet köp. Bolaget är sedan 2016-01-15 noterat på Aktietorget.

Taggar:

Om oss

Sleepos affärsidé är att sälja möbler och heminredning på nätet till attraktiva kundvillkor såsom fri frakt, fri retur, öppet köp och prisgaranti.

Prenumerera

Dokument & länkar