Kvartalsrapport 1 - 2018-06-01 - 2018-08-31

Styrelsen och verkställande direktören för bolaget får härmed avge kvartalsrapport 1 för perioden 2018-06-01 – 2018-08-31. Belopp inom parantes avser motsvarande periods belopp för föregående år.

FÖRSTA KVARTALET

Jun 2018 – Aug 2018

 •  Rörelsens intäkter uppgick till 19 987 (18 017) tkr vilket motsvarar tillväxt på 11% (49%).
 •  Bruttoresultatet uppgick till 7 956 (7 071) tkr med en bruttovinstmarginal på 39% (39%).
 •  Resultatet före avskrivningar och räntekostnader uppgick till -1 089 (-439) tkr.
 •  Resultatet före skatt uppgick till -1 471 (-685) tkr.

VD:S KOMMENTAR

Sleepo fortsätter att växa under sitt första kvartal trots utmanande väderförutsättningar

Sleepo inleder sitt första kvartal på det nya räkenskapsåret med att växa omsättningen till
20 Mkr (18 Mkr) vilket är en ökning med 11% jämfört med samma period under föregående år. Bruttoresultatet för samma period uppgick till 8 Mkr (7,1 Mkr) och motsvarar en bruttovinstmarginal på 39% (39%). Vid periodens utgång håller bolaget en rullande 12 månaders omsättning som uppgår till 78 Mkr.

Omsättningstillväxten under kvartalet sker trots utmanande väderförutsättningar där perioden präglades av en extraordinär högsommarvärme som medförde en negativ effekt på efterfrågan för möbler och heminredning. Glädjande är att efterfrågan återhämtades under augusti månad vilket resulterade i en stark försäljningsmånad för bolaget och som även bådar väl för hösten och vinterns starka försäljningsperioder.

Den minskade efterfrågan under sommaren gestaltade sig i minskade sökvolymer samt en lägre besökskonvertering som sammantaget resulterade i en lägre omsättning tillsammans med en ökad kundanskaffningskostnad. Följden blev en negativ resultatpåverkan där EBITDA-resultatet för perioden uppgick till -1,1 Mkr, att jämföra med -400 Tkr under samma period under föregående år. Sett till bolagets höga och stabila andel återkommande kunder kommer de ökade marknadsinvesteringarna under kvartalet ge fortsatt avkastning under kommande perioder.

Trots ett försäljningsmässigt prövande kvartal finns det mycket att glädjas åt under perioden där bolaget fortsatt att utveckla sitt kunderbjudande samt sin förmåga att växa på marknaden.

Sleepos inköpare har med oförminskad takt fortsatt att utveckla ett av marknadens bästa sortiment av efterfrågade och prisvärda möbler och inredning. Bolaget står därmed väl rustat inför hösten med ett mycket starkt och aktuellt höstsortiment.

Sleepo lägger ett fortsatt stort fokus på social media och influencer marketing och har under perioden knutit ett 30-tal samarbeten med ledande influencers som pågår under höst och vinterhalvåret. Detta ger oss en mycket effektiv plattform att marknadsföra oss mot en inredningsintresserad målgrupp.

Ett primärt fokusområde för bolaget är att kontinuerligt utveckla och förbättra vår kundupplevelse. Under kvartalet har bland annat förstärkningar i kundtjänstteamet genomförts. Vi har även gjort nya investeringar i hemsidan för en ökad användarvänlighet samt har vi genomfört löpande optimeringar av våra varuflöden och leveranser mot kund.

Bolagets lagervärde vid periodens slut uppgick till 6,7 Mkr (4,4 Mkr) vilket återspeglar bolagets uppbyggnad av ett tillgängligt och marknadsledande sortiment av möbler och heminredning. Som ett led i sortimentsuppbyggnaden har bolaget under kvartalet utökat sin kreditfacilitet från 0,6 Mkr till 3 Mkr med syfte att skapa en större likviditet för lagerhållningen.

Efter periodens utgång har bolaget tillförts 2 Mkr från flera storägare och styrelseledamöter via ett konvertibelt lån med tvingande konvertering som stärker bolagets egna kapital och finansiella position. Med ett aktuellt och efterfrågat höstsortiment ser jag och mina passionerade medarbetare fram emot kommande periods möjligheter att ta fortsatta steg till att erbjuda en marknadsledande kundupplevelse inom möbler och inredning på nätet.

Stockholm i oktober 2018
Philip Nickolsten, VD

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET

Sleepos exklusiva kollektion lanseras framgångsrikt via influencer-event
Fredagen den 24 augusti 2018 lanserade Sleepo en exklusiv kollektion i samarbete med Lovisa Alcén, en av Sveriges ledande influencers inom inredning. Kollektionen presenterades för ett flertal speciellt inbjudna influencers under ett event. Samtidigt lanserades också kollektionen till försäljning på Sleepo.se. Under eventet presenterade Sleepos inköpare även höstens nyheter och inredningstrender som fick ett bra mottagande från influencers och där höstens sortiment har börjat generera ett stort intresse på sociala medier. 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER KVARTALET

Den 3 oktober 2018 hölls Sleepos årsstämma i bolagets lokaler. Följande beslut fattades enhälligt:

 • Marcus Nivinger (Setterwalls Advokatbyrå) valdes till ordförande att leda årsstämman.
 • Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning, disponera årets resultat enligt styrelsens förslag samt att styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
 • Till styrelsens ordförande utgår 150 000 kr samt 25 000 kr i ersättning för arbete med valberedningen och 25 000 kr för arbete med revisionsutskottet per år. För styrelseledamot, som inte är anställd i bolaget eller huvudägare till bolaget, skall arvode utgå med 60 000 kronor per år. Ersättning till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.
 • Stämman valde följande till styrelseledamöter till och med nästa årsstämma har hållits: Philip Nickolsten (omval), Fredrik Jung-Abbou (omval), Fredrik Palm (omval) och Fredrik Malmsten (nyval). Till styrelsens ordförande valdes Fredrik Palm.
 • Stämman valde Finnhammars revisionsbyrå med Thomas Kullman som huvudansvarig revisor.
 • Stämman beslutade att tillsätta en valberedning, bestående av fem medlemmar, enligt framlagt förslag inför årsstämman 2019 med Fredrik Palm som ordförande.
 • Stämman beslutade att införa incitamentsprogram för anställda i form av personaloptioner, teckningsbaserat incitamentsprogram för anställda samt teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram för styrelseledamöter.
 • Stämman beslutade om att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen fram till nästa årsstämma fatta beslut om nyemission av aktier enligt tidigare presenterat förslag.

Flera storägare och styreledamöter för Sleepo AB tillför bolaget ett kapitaltillskott om 2 Mkr via ett konvertibelt lån

Sleepo AB:s storägare och styrelseledamöter Fredrik Jung Abbou och Philip Nickolsten (genom Nickolsten Förvaltning AB) samt nytillsatte styrelseordförande Fredrik Palm (genom Brand plus Net AB) samt tidigare styrelseordförande Gunnar Lind genomförde i oktober ett konvertibelt lån till bolaget. Det konvertibla lånet uppgår till 500 000 kr per ägare och som totalt uppgår till 2 Mkr.

Det konvertibla lånet medför en ränta på 5% till långivarna och där lånet har en tvingande konvertering till aktier vid en för bolaget framtida nyemission. Löptiden för det konvertibla lånet är fram tills den 31 maj 2019 där lånet skall ha konverterats till aktier via nyemission.

Syftet med det konvertibla lånet är att stärka bolagets egna kapital och finansiella position. 

FRAMÅTBLICKANDE UTTALANDEN

Under kommande perioder fortsätter Sleepo att satsa på tillväxt genom att attrahera både nya kunder och aktivera befintliga kunder i syfte att växa på marknaden. Sleepos överordnade målsättning är att växa snabbare än marknaden och att fortsatt vinna marknadsandelar inom marknaden för möbler och heminredning. Tillväxtorienterade satsningar tillåts att belasta resultatet kortsiktigt för att bygga större volym i affären som möjliggör högre vinstmarginal på sikt. Samtidigt kommer fokus vara att på årsbasis förbättra såväl kassaflöde som lönsamhet.

Försäljning och resultat
Rörelsens intäkter uppgick under det första kvartalet till 19 987 (18 017) tkr med en bruttovinst om 7 956 (7 071) tkr och ett resultat före skatt om -1 471 (-685) tkr.

Likviditet och finansiering
Den 31 augusti 2018 uppgick bolagets kassa och bank till 513 (1 132) tkr, varav 506 (506) tkr bestod av låsta medel i form av garantier. Bolaget har en checkkredit om 3 000 tkr som på bokslutsdagen har utnyttjats till 2 508 tkr.

Investeringar
Sleepos totala investeringar under det första kvartalet uppgick till 880 (372) tkr. Vid periodens slut har bolaget anläggningstillgångar på 7 315 (4 699) tkr där 81 (92) tkr utgörs av materiella anläggningstillgångar, 4 734 (3 107) tkr utgörs av immateriella anläggningstillgångar och 2 500 (1 500) tkr av finansiella anläggningstillgångar. De immateriella anläggningstillgångarna består till störst del av utvecklingskostnader för IT-plattformen och de finansiella tillgångarna består av uppskjuten skattefordran.

Avskrivningar
Avskrivningar för det första kvartalet belastar resultatet med 353 (238) tkr där störst del av avskrivningarna om 345 (228) tkr avser utvecklingskostnader.

Eget kapital
Den 31 augusti 2018 uppgick bolagets eget kapital till -29 (401) tkr varav 761 (692) tkr avser aktiekapital. Styrelsen har, efter kvartalets utgång, stärkt det egna kapitalet med 2 Mkr via ett konvertibelt lån. Lånet har en tvingande konvertering till aktier varför bolaget valt att redovisa posten i eget kapital. Justerat eget kapital uppgår därmed till 1 971 tkr.

Aktie och aktieägare
Per den 31 augusti uppgick antalet aktier till 6 922 300 fördelat på 236 aktieägare. Samtliga aktier har lika rätt till bolagets vinst och tillgångar.

Redovisningsprinciper
Företaget redovisar enligt regelverket K3 vilket är oförändrat mot föregående år.

Revisors utlåtande
Kvartalsrapporten har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Nästa rapport
Kvartalsrapport 2: 31 januari 2019

Denna information är sådan information som Sleepo AB är skyldiga att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 oktober 2018. 

Sleepo är en av Sveriges ledande e-handelsbutiker för möbler och heminredning. Sleepos mobilanpassade hemsida erbjuder kunder en förstklassig shopping-upplevelse med ett brett och kurerat sortiment från lokala, internationella och private label varumärken. Sleepo erbjuder sitt sortiment till ett konkurrenskraftigt kunderbjudande som inkluderar fri frakt över 499 kr, fri retur och öppet köp. Bolaget är sedan 2016-01-15 noterat på Spotlight Stock Market.

Taggar:

Om oss

Sleepos affärsidé är att sälja möbler och heminredning på nätet till attraktiva kundvillkor såsom fri frakt, fri retur, öppet köp och prisgaranti.

Prenumerera

Dokument & länkar