Kvartalsrapport 2 - 2017-09-01 - 2017-11-30

Styrelsen och verkställande direktören för bolaget får härmed avge kvartalsrapport 2 för perioden 2017-09-01 – 2017-11-30 och halvårsrapport för perioden 2017-06-01 – 2017-11-30. Belopp inom parantes avser motsvarande periods belopp för föregående år.

KVARTALET

Sep 2017 – Nov 2017

  • Rörelsens intäkter uppgick till 20 073 (14 139) Tkr vilket motsvarar en tillväxt på 42% (21%).
  • Bruttoresultat uppgick till 8 185 (5 511) Tkr med en bruttovinstmarginal på 41% (39%).
  • Resultatet före avskrivningar och räntekostnader uppgick till -327 (-1 278) Tkr.
  • Resultatet före skatt uppgick till -588 (-1 455) Tkr.

HALVÅRET

Jun 2017 – Nov 2017

  • Rörelsens intäkter uppgick till 38 351 (26 378) Tkr vilket motsvarar en tillväxt på 45% (20%).
  • Bruttoresultat uppgick till 15 256 (10 183) Tkr med en bruttovinstmarginal på 40% (39%).
  • Resultatet före avskrivningar och räntekostnader uppgick till -766 (-2 652) Tkr.
  • Resultatet före skatt uppgick till -1 273 (-2 988) Tkr.

VD:S KOMMENTAR

Sleepo slår nytt försäljningsrekord i sitt andra kvartal och redovisar 20 Mkr i omsättning 

Sleepo lämnar återigen ett framgångsrikt kvartal bakom sig. Sleepo slog nytt försäljningsrekord under sitt andra kvartal och redovisar en omsättning som uppgår till 20 Mkr, vilket motsvarar en tillväxt på 42% jämfört med motsvarande period under föregående år.

Bruttomarginalen ökade under kvartalet och uppgick till 41%, att jämföra med 39% under samma period under föregående år. Förstärkningen av bruttomarginalen kan härledas till en effektivare prissättning under perioden tillsammans med förbättrade leverantörsvillkor.

EBITDA för kvartalet har kraftigt förbättrats jämfört med samma period under föregående år och uppgick till
-327 Tkr (-1 278 Tkr).

Sleepo har under kvartalet lyckats väl med att förvärva kunder där orderantalet ökade med 56% jämfört med samma period under föregående år. Av kunderna under perioden var 25% återkommande vilket är glädjande att så pass många väljer att återkomma och handla på Sleepo. Det ger oss ett starkt incitament att fortsätta investera i nykundsanskaffning sett till att det leder till en varaktig relation med kunden och en långsiktig avkastning på vår marknadsföring.

Under perioden har det hänt många spännande och positiva saker på Sleepo. Vi har eskalerat vår närvaro i sociala medier och där vi har nått ut till en miljonpublik av inredningsintresserade människor. Vi hade en Black Friday försäljning som slog rekord och genererade en försäljningsökning på 138% jämfört med samma kampanjperiod under föregående år. Vårt sortiment utökades med flertalet trendsäkra varumärken tillsammans med att vi breddat och kurerat sortimentet från existerande varumärken. Vi har gjort fortsatta investeringar i hemsidan för att förbättra kundupplevelsen och besökskonverteringen där vi bland annat lanserade en ny kundkassa som vi spår kommer generera en förbättring av avslutskonverteringen.

Under kvartalet har bolaget även genomfört en flytt av sitt möbellager för att säkerställa en skalbarhet i varuflödet och en ökad servicegrad mot våra kunder. Flytten genomfördes framgångsrikt och där vi under flytten bibehållit leveranskvaliteten mot våra kunder.

Under kvartalet genomfördes en riktad nyemission som tillförde bolaget ca 3 Mkr i nytt kapital och ger Sleepo möjligheten att fortsatt investera i tillväxt. Nyemissionen medförde inga rabatter eller emissionskostnader.

Tittar vi till Sleepos första hälft av räkenskapsåret uppgår omsättningen till 38,4 Mkr (26,4 Mkr) vilket är en tillväxtökning på 45% jämfört med samma period under föregående period. Sleepo håller per periodens utgång en rullande 12 månaders omsättning på 70 Mkr och där bolaget på ett år har gått från en omsättning på 47 Mkr till 70 Mkr, en tillväxtökning på 49%. EBITDA för samma period uppgick till -766 Tkr att jämföra med -2 652 Tkr under samma period under föregående år.

Sleepos rådande tillväxt är markant högre än marknadstillväxten där näthandeln av möbler och heminredning växer för närvarande med 16% (Q3 2017, E-barometern) och översätts till att Sleepo växer nära tre gånger så snabbt som marknaden. Bolaget vinner därmed marknadsandelar både inom näthandeln och framförallt inom den fysiska sällanköpsvaruhandeln som idag står med en nolltillväxt (HUI Research).

Den överordnade målsättningen för Sleepo under kommande tid är att växa snabbare än marknaden för möbler och heminredning och att fortsätta vinna mark mot de traditionella fysiska handlarna. Under perioderna framöver kommer bolaget möta mycket starka jämförelseperioder från föregående år och vår målsättning är att bibehålla en tillväxttakt som är högre än marknaden.

Det är med en stor framtidstro som vi fortsätter vår tillväxtresa in i Sleepos andra hälft av räkenskapsåret och där vi kommer att ta fortsatta steg till att göra Sleepo till kundernas favoritbutik för möbler och heminredning på nätet.

Stockholm i januari, 2018

Philip Nickolsten
VD

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER DET ANDRA KVARTALET
Sleepo har under november inlett samarbeten med 26 st. Social Media Influencers. Bolaget når via dessa samarbeten ut till över 1,5 miljoner inredningsintresserade människor varje månad under ett halvår med målet att driva varumärkeskännedom, produktefterfrågan och att attrahera nya kunder till Sleepo.

Bolaget utökade sitt sortiment med nio trendsäkra varumärken; Skruf Glasbruk, Isadeco, Tekla Bedlinen, Tell me more, Adamsbro, Cottonmade, H Skjalm P, Lyngby Porcelain samt Kay Bojesen.

Sleepo beslutade i slutet på november om en riktad nyemission om 629 300 aktier. Nyemission tillför därmed bolaget ca 3 Mkr i likvida medel och stärker samtidigt det egna kapitalet. Inbetalningen för aktierna, ökning av antalets aktier och registrering av aktiekapitalet har skett efter periodens utgång.

Sleepo rapporterar under december att bolaget haft försäljningsrekord under november. Black Friday som för bolaget sträckte sig mellan 22–26 november visade försäljningstillväxt på 138% och tillväxt i orderantal på 158%.

Bolaget redovisar sitt starkaste kvartal hittills där rörelsens intäkter uppgick till 20 073 Tkr med en tillväxt på 42%.

Antalet besökare under kvartalet uppgår till 733 000, att jämföra med 528 000 från föregående års andra kvartal, vilket innebär en tillväxt med 39%. Samtidigt har orderantalet för perioden växt med 56% mot andra kvartalet föregående år.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER DET ANDRA KVARTALETS UTGÅNG
Bolaget lanserar under januari samarbete med Jensen – ett av Nordens ledande sängvarumärken. Jensen ingår i Hilding Anders koncernen som är Europa och Asiens största tillverkare av sängar och madrasser och som kommer att stärka Bolagets sängsortiment. 

FRAMÅTBLICKANDE UTTALANDEN
Under kommande perioder fortsätter Sleepo att satsa på tillväxt genom att attrahera både nya kunder och aktivera befintliga kunder i syfte att växa på marknaden Sleepos överordnade målsättning är att växa snabbare än marknaden och att fortsatt vinna marknadsandelar inom marknaden för möbler och heminredning. Tillväxtorienterade satsningar tillåts att belasta resultatet kortsiktigt för att bygga större volym i affären som möjliggör högre vinstmarginal på sikt. Samtidigt kommer fokus vara att på årsbasis förbättra såväl kassaflöde som lönsamhet.

FÖRSÄLJNING OCH RESULTAT
Rörelsens intäkter uppgick under det andra kvartalet till 20 073 (14 139) Tkr med en bruttovinst om 8 185 (5 511) Tkr och ett resultat före skatt om -588 (-1 455) Tkr. För halvåret uppgick intäkterna till 38 351 (26 378) Tkr med en bruttovinst om 15 256 (10 183) Tkr och resultat före skatt om -1 273 (2 988) Tkr.

LIKVIDITET OCH FINANSIERING 
Den 30 november 2017 uppgick bolagets kassa och bank till 714 (2 954) Tkr, varav 506 (506) Tkr bestod av låsta medel i form av garantier. Bolaget har, utöver kassa och bank, även en checkkredit om 600 Tkr. Bolaget har räntebärande skulder om 1 000 (150) Tkr som består av lånet från styrelseordförande till bolaget.

INVESTERINGAR 
Sleepos totala investeringar under det andra kvartalet uppgick till 722 (575) Tkr. Investeringar under halvåret uppgår till 1 094 (800) Tkr. Vid periodens slut har bolaget anläggningstillgångar på 5 163 (2 449) Tkr där 81 (124) Tkr utgörs av materiella anläggningstillgångar, 3 582 (2 325) Tkr utgörs av immateriella anläggningstillgångar och 1 500 (0) Tkr består av finansiella anläggningstillgångar. De immateriella anläggningstillgångarna består till störst del av utvecklingskostnader för IT-plattformen och de finansiella tillgångarna består av uppskjuten skattefordran.

AVSKRIVNINGAR 
Avskrivningar för det andra kvartalet belastar resultatet med 257 (170) Tkr där störst del av avskrivningarna om 246 (159) Tkr avser utvecklingskostnader. Avskrivningar för halvåret belastar resultatet med 495 (319) Tkr där störst del av avskrivningarna om 474 (296) Tkr avser utvecklingskostnader. 

EGET KAPITAL
Den 30 november 2017 uppgick bolagets eget kapital till 2 776 (1 368) Tkr varav 692 (692) Tkr avser aktiekapital. Styrelsen beslöt den 28 november att utföra en riktad nyemission om 10% av aktiekapitalet. Inbetalningen för aktierna, ökning av antalet aktier och registrering av aktiekapitalet har skett efter periodens utgång.

AKTIE OCH AKTIEÄGARE
Per den 30 november uppgick antalet aktier till 6 293 000 fördelat på 217 aktieägare. Samtliga aktier har lika rätt till bolagets vinst och tillgångar. 

REDOVISNINGSPRINCIPER
Företaget redovisar enligt regelverket K3 vilket är oförändrat mot föregående år.

REVISORS UTLÅTANDE
Kvartalsrapporten har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

NÄSTA RAPPORT
Kvartalsrapport 3: 30 april 2018

Denna information är sådan information som Sleepo AB är skyldiga att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 januari 2018.

Sleepo är en av Sveriges ledande e-handelsbutiker för möbler och heminredning. Sleepos mobilanpassade hemsida erbjuder kunder en förstklassig shopping-upplevelse med ett brett och kurerat sortiment från lokala, internationella och private label varumärken. Sleepo erbjuder sitt sortiment till ett konkurrenskraftigt kunderbjudande som inkluderar fri frakt, fri retur och öppet köp. Bolaget är sedan 2016-01-15 noterat på Aktietorget.

Taggar:

Om oss

Sleepos affärsidé är att sälja möbler och heminredning på nätet till attraktiva kundvillkor såsom fri frakt, fri retur, öppet köp och prisgaranti.

Prenumerera

Dokument & länkar