Kvartalsrapport 2 - 2018-09-01 - 2018-11-30

Styrelsen och verkställande direktören för bolaget får härmed avge kvartalsrapport 2 för perioden 2018-09-01 – 2018-11-30 och halvårsrapport för perioden 2018-06-01 – 2018-11-30. Belopp inom parantes avser motsvarande periods belopp för föregående år. Jämförelseperiod är motsvarande period under föregående år om inget annan anges.

ANDRA KVARTALET

 Sep 2018 – Nov 2018 

 •  Intäkterna uppgick till 22 006 (20 073) tkr.
 •  Tillväxten uppgick till 9,6% (42,0%).
 •  Bruttoresultatet uppgick till 8 755 (8 185) tkr.
 •  Bruttomarginalen uppgick till 39,8% (40,8%).
 •  EBITDA uppgick till -722 (-327) tkr.
 •  Justerat EBTIDA uppgick till -622 (-327) tkr.

HALVÅRET

 Jun 2018 – Nov 2018 

 •  Intäkterna uppgick till 42 337 (38 351) tkr.
 •  Tillväxten uppgick till 10,4% (45,4%).
 •  Bruttoresultatet uppgick till 16 711 (15 256) tkr.
 •  Bruttomarginalen uppgick till 39,5% (39,8%).
 •  EBITDA uppgick till -1 811 (-766) tkr.
 •  Justerat EBTIDA uppgick till -1 711 (-766) tkr.

VD:S KOMMENTAR

Sleepo växer i sitt andra kvartal och redovisar en omsättning på 22 mkr och en rullande 12 månaders omsättning per kvartalets slut på 80 mkr 

Under Sleepos andra kvartal växer bolagets omsättning till 22 mkr (20 mkr) vilket motsvarar en tillväxt på 10% jämfört med samma period under föregående år. Bruttoresultatet för samma period uppgick till 8 755 tkr (8 185 tkr) och motsvarar en bruttomarginal på 40% (41%). Vid periodens utgång håller bolaget en rullande 12 månaders omsättning som uppgår till 80 mkr.

EBITDA för kvartalet, justerat för jämförelsestörande poster om 100 tkr, uppgår till -622 tkr (-327 tkr) och motsvarar en justerad EBITDA marginal på -2,8%.

Sett till bolagets första hälft av räkenskapsåret uppgår omsättningen till 42,3 mkr (38,4 mkr) vilket motsvarar en tillväxt på 10% jämfört med samma period under föregående år. Bruttoresultatet under halvåret uppgick till 16,7 mkr (15,3 mkr) och motsvarar en bruttomarginal på 40% (40%).

Under kvartalets gång har årsstämman valt in en ny styrelse för bolaget och där den nytillsatta styrelsen, tillsammans med ledningen, har genomfört ett intensivt strategiarbete. Strategiarbetet har mynnat ut i en uppdaterad varumärkesprofil samt en ny strategisk riktning för bolaget. Den nya strategiska riktning grundar sig primärt i en vidareutveckling av bolagets egna sortiment, s.k. private label, som framöver kan komma att utgöra en större andel av bolagets sortiment, jämte varumärkesportföljen. Bolaget har tillhandahållit egna produkter under en längre tid, men planerar framöver att öka denna andel. Ändamålet med det egna sortimentet är att skapa ökade konkurrensfördelar för bolaget samt att det egna sortimentet på sikt ska leda till en högre lönsamhet.

Vidare som en del av strategin centraliserar bolaget sin lagerhållning, vilket är ett arbete som påbörjats under kvartalet och fullbordas under bolagets tredje kvartal. Med den centraliserade lagerhållning skapar bolaget en högre kostnadseffektivitet, en ökad skalbarhet tillsammans med leveranssynergier för hela sortimentet samt en förbättrad kundupplevelse.

Årsstämman röstade även enhälligt igenom ett personalincitamentsprogram vilket möjliggör att bolaget har motiverade medarbetare under en lång tid framöver.

Sleepo har med sina hängivna medarbetare fortsatt att vidareutveckla kundupplevelsen och där vi under kvartalet tagit fortsatta steg i att erbjuda en förstklassig shopping-upplevelse för möbler och inredning på nätet. Med en vässad strategi i ryggen ser jag och kollegorna varmt fram emot kommande perioders möjligheter. 

Stockholm i januari 2019
Philip Nickolsten, VD

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET

Den 3 oktober 2018 hölls Sleepos årsstämma i bolagets lokaler. Följande beslut fattades enhälligt:

 •  Marcus Nivinger (Setterwalls Advokatbyrå) valdes till ordförande att leda årsstämman.
 •  Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning, disponera årets resultat enligt styrelsens förslag samt att styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
 •  Till styrelsens ordförande utgår 150 000 kr samt 25 000 kr i ersättning för arbete med valberedningen och 25 000 kr för arbete med revisionsutskottet per år. För styrelseledamot, som inte är anställd i bolaget eller huvudägare till bolaget, skall arvode utgå med 60 000 kronor per år. Ersättning till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.
 •  Stämman valde följande till styrelseledamöter till och med nästa årsstämma har hållits: Philip Nickolsten (omval), Fredrik Jung-Abbou (omval), Fredrik Palm (omval) och Fredrik Malmsten (nyval). Till styrelsens ordförande valdes Fredrik Palm.
 •  Stämman valde Finnhammars revisionsbyrå med Thomas Kullman som huvudansvarig revisor.
 •  Stämman beslutade att tillsätta en valberedning, bestående av fem medlemmar, enligt framlagt förslag inför årsstämman 2019 med Fredrik Palm som ordförande.
 •  Stämman beslutade att införa incitamentsprogram för anställda i form av personaloptioner, teckningsbaserat incitamentsprogram för anställda samt teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram för styrelseledamöter.
 •  Stämman beslutade om att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen fram till nästa årsstämma fatta beslut om nyemission av aktier enligt tidigare presenterat förslag.

Flera storägare och styreledamöter för Sleepo AB tillför bolaget ett kapitaltillskott om 2 mkr
Sleepo AB:s storägare och styrelseledamöter Fredrik Jung Abbou och Philip Nickolsten (genom Nickolsten Förvaltning AB) samt nytillsatte styrelseordförande Fredrik Palm (genom Brand plus Net AB) samt tidigare styrelseordförande Gunnar Lind genomförde under oktober ett kapitaltillskott till bolaget. Tillskottet uppgår till 500 000 kr per ägare och som totalt uppgår till 2 mkr.

Kapitaltillskottet på 2 mkr är en bryggfinansiering med intentionen att kvitta beloppen i en framtida emission. Ett sådant emissionsbeslut är ej fattat utan kan endast fattas av stämman. För det fall att emissionen blir en s k Leo-emission (16 kap ABL) kommer beslut om emissionen att fattas av stämman med krav på 9/10 majoritet. Bryggfinansieringen löper med en marknadsmässig årsränta om 5%. Löptiden för bryggfinansieringen är fram tills den 31 maj 2019 där bryggfinansieringen skall ha konverterats till aktier i bolaget via nyemission. Det föreligger inga villkor för bolaget om återbetalning efter slutdatumet varför bolaget redovisar kapitaltillskottet som eget kapital.  

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER KVARTALET
Sleepo har utsett Sedermera Fondkommission till likviditetsgarant för bolagets aktie. Likviditetsgarantin påbörjas den 21 december 2018. Sedermera Fondkommission kommer i sitt uppdrag som likviditetsgarant att kontinuerligt ställa handelsposter på vardera köp- och säljsida i orderboken för Sleepos aktie samt tillse att det hålls en förutbestämd spread i aktien. Syftet med likviditetsgarantin är att främja en god likviditet samt säkerställa en låg spread mellan köp- och säljkurs i den löpande handeln.

FRAMÅTBLICKANDE UTTALANDEN
Under kommande perioder fortsätter Sleepo att satsa på tillväxt genom att attrahera både nya kunder och aktivera befintliga kunder i syfte att växa på marknaden. Sleepos överordnade målsättning är att växa snabbare än marknaden och att fortsatt vinna marknadsandelar inom marknaden för möbler och heminredning. Tillväxtorienterade satsningar tillåts att belasta resultatet kortsiktigt för att bygga större volym i affären som möjliggör högre vinstmarginal på sikt. Samtidigt kommer fokus vara att på årsbasis förbättra såväl kassaflöde som lönsamhet.

Försäljning och resultat
Rörelsens intäkter uppgick under det första kvartalet till 22 006 (20 073) tkr med en bruttovinst om 8 755 (8 185) tkr och ett resultat före skatt om -1 144 (-588) tkr. För halvåret uppgick intäkterna till 42 337 (38 351) tkr med en bruttovinst om 16 711 (15 256) tkr. Resultat före skatt uppgick till -2 615 (-1 273) tkr.

Likviditet och finansiering
Den 30 november 2018 uppgick bolagets kassa och bank till 515 (714) tkr, varav 506 (506) tkr bestod av låsta medel i form av garantier. Bolaget har en checkkredit om 3 000 tkr som på bokslutsdagen har utnyttjats till 2 160 tkr.

Investeringar
Sleepos totala investeringar under det andra kvartalet uppgick till 634 (722) tkr. Investeringar under det första halvåret uppgår till 1 514 (1 094) tkr. Vid periodens slut har bolaget anläggningstillgångar på 7 566 (5 163) tkr och där 72 (81) tkr utgörs av materiella anläggningstillgångar, 4 994 (3 582) tkr utgörs av immateriella anläggningstillgångar och 2 500 (1 500) tkr av finansiella anläggningstillgångar.  De immateriella anläggningstillgångarna består till störst del av utvecklingskostnader för IT-plattformen och de finansiella tillgångarna består av uppskjuten skattefordran.

Avskrivningar
Avskrivningar för det andra kvartalet belastar resultatet med 381 (257) tkr där störst del av avskrivningarna om 371 (246) tkr avser utvecklingskostnader. Avskrivningar under det första halvåret belastar resultatet med 734 (495) tkr där störst del av avskrivningarna om 716 (474) tkr avser utvecklingskostnader.

Eget kapital
Den 30 november 2018 uppgick bolagets eget kapital till 832 (2 776) tkr varav 761 (692) tkr avser aktiekapital. Styrelsen har under det andra kvartalet stärkt det egna kapitalet med 2 mkr via ett kapitaltillskott. Kapitaltillskottet är en bryggfinansiering med intentionen att kvitta beloppen i en framtida emission. Det föreligger inga villkor för bolaget om återbetalning efter slutdatumet varför bolaget redovisar kapitaltillskottet som eget kapital. 

Aktie och aktieägare
Per den 30 november uppgick antalet aktier till 6 922 300 fördelat på 235 aktieägare. Samtliga aktier har lika rätt till bolagets vinst och tillgångar. 

Redovisningsprinciper
Företaget redovisar enligt regelverket K3 vilket är oförändrat mot föregående år.

Revisors utlåtande
Kvartalsrapporten har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Nästa rapport
Kvartalsrapport 3: 30 april 2019

Denna information är sådan information som Sleepo AB är skyldiga att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 januari 2019. 

Sleepo är en av Sveriges ledande e-handelsbutiker för möbler och heminredning. Sleepos mobilanpassade hemsida erbjuder kunder en förstklassig shopping-upplevelse med ett brett och kurerat sortiment från lokala, internationella och private label varumärken. Sleepo erbjuder sitt sortiment till ett konkurrenskraftigt kunderbjudande som inkluderar fri frakt över 499 kr, fri retur och öppet köp. Bolaget är sedan 2016-01-15 noterat på Spotlight Stock Market.

Taggar:

Om oss

Sleepos affärsidé är att sälja möbler och heminredning på nätet till attraktiva kundvillkor såsom fri frakt, fri retur, öppet köp och prisgaranti.

Prenumerera

Dokument & länkar