Kvartalsrapport 3 - 2017-12-01 - 2018-02-28

Report this content

Styrelsen och verkställande direktören för bolaget får härmed avge kvartalsrapport 3 för perioden 2017-12-01 – 2018-02-28 och delårsrapport för perioden 2017-06-01 – 2018-02-28. Belopp inom parantes avser motsvarande periods belopp för föregående år.

KVARTALET

Dec 2017 – Feb 2018

  • Rörelsens intäkter uppgick till 20 475 (16 804) Tkr vilket motsvarar en tillväxt på 22% (54%).
  • Bruttoresultat uppgick till 8 075 (6 705) Tkr med en bruttovinstmarginal på 39% (40%).
  • Resultatet före avskrivningar och räntekostnader uppgick till -744 (-389) Tkr.
  • Resultatet före skatt uppgick till -1 032 (-593) Tkr.

DELÅRET

Jun 2017 – Feb 2018

  •  Rörelsens intäkter uppgick till 58 827 (43 182) Tkr vilket motsvarar en tillväxt på 36% (32%).
  •  Bruttoresultat uppgick till 23 331 (16 887) Tkr med en bruttovinstmarginal på 40% (39%).
  •  Resultatet före avskrivningar och räntekostnader uppgick till -1 509 (-3 041) Tkr.  
  •  Resultatet före skatt uppgick till -2 305 (-3 580) Tkr.

VD:S KOMMENTAR 

Sleepo fortsätter att växa och redovisar 20,5 Mkr i omsättning i sitt tredje kvartal

Sleepo fortsätter att växa under sitt tredje kvartal och redovisar en omsättning som uppgår till 20,5 Mkr, vilket motsvarar en tillväxt på 22% jämfört med motsvarande period under föregående år. Tillväxten sker i en period där bolaget möter kraftiga historiska jämförelsetal (54%) samt under period som inkluderar den handelsmässigt svaga februari månad.

Bruttoresultatet för perioden uppgick till 8 075 (6 704) vilket motsvarar en bruttovinstmarginal på 39,4% (39,9%).

EBITDA för kvartalet försämrades jämfört med samma period under föregående år och uppgick till -744 (-389) Tkr. Trots en framgångsrik lagerflytt under föregående kvartal, där vi säkerställt en ökad skalbarhet och kvalitet i varuflödet mot kund, har vi ännu inte hunnit uppnått den effektivitet i tredjepartslogistiken som kommer leda till önskade skalfördelar för bolaget. Bolaget lägger ett stort fokus på detta område och åtgärder är tagna för att säkerställa en ökad kostnadseffektivitet i tredjepartslogistiken.

Under kvartalet finns det mycket att glädjas över och inte minst det sortiment som växt fram på Sleepo och som nu står sig starkt på marknaden. Jensen och Lexington är två välkända varumärken på marknaden som nu ingår i Sleepos varumärkesportfölj. Det är med viss stolthet som vi ser att ledande varumärken nu väljer att samarbeta med Sleepo där många tidigare endast varit tillgängliga för den fysiska handeln. Sleepos inredningssortiment fortsätter även det att växa i oförminskad takt och efterfrågade varumärken som Jonathan Adler, Kay Bojesen, Lyngby Porcelain och Day Home ingår nu i sortimentet och bidrar till att skapa ett efterfrågat och aktuellt sortiment på Sleepo.

Sleepo erbjuder idag ca. 15 000 produkter från ett 90-tal ledande varumärken samt från bolagets egna varumärken (s.k. Private label). Sortimentsutbyggnaden ligger väl i linje med strategin för bolaget och kan bland annat återspeglas i ett ökat varulager per periodens utgång. Med en fortsatt hög omsättningshastighet för lagret och en väl utvecklad logistik som inkluderar Dropshipping (varor skickas direkt från leverantörens lager till kunden) för en stor del av sortimentet håller Sleepo fortsatt en begränsad kapitalbindning i lagret.

Sleepo fortsätter att lägga ett betydande fokus på social media där vi kostnadseffektivt når ut till en bred men pricksäker målgrupp av inredningsintresserade människor.

Social media är nu en primär kanal för varumärkesbyggnad samt kundanskaffning för Sleepo och där vi tagit en tydlig position inom social shopping för möbler och inredning. Vidare arbetar vi intensivt med att utveckla och förbättra kundupplevelsen och som vi bedömer är en avgörande faktor för att stå sig på marknaden under längre sikt. Här ser man att Sleepo tydligt sticker ut på marknaden med en stor personlighet och förening av social shopping på hemsidan.

För Sleepos första nio månader på räkenskapsåret uppgår omsättningen till 58,8 Mkr (43,2 Mkr) vilket är en tillväxtökning på 36% jämfört med samma period under föregående år. EBITDA för samma period uppgick till -1 509 Tkr att jämföra med -3 041 Tkr under samma period under föregående år. Resultatförbättringen härleds till en ökad omsättning med en högre bruttovinst och en högre avkastning på marknadsföringen.

Sleepo håller per periodens utgång en rullande 12 månaders omsättning på 74,4 Mkr och där bolaget på ett år har gått från en omsättning på 53,1 Mkr till 74,4 Mkr, vilket är en tillväxtökning med 21 Mkr eller 40%.

Sleepo fortsätter att växa snabbare än marknaden och vinner marknadsandelar mot såväl fysiska handlare som näthandlare. Marknaden för möbler och heminredning på nätet växte under 2017 med 18% och där Sleepo växer två gånger snabbare än marknaden (E-barometern Årsrapport 2017).

Marknaden för möbler och inredning på nätet uppgår nu till 3 Mdkr och står för ca. 5% av den totala omsättningen (50 Mdkr) på marknaden för möbler och inredning (E-barometern Årsrapport 2017). Med rådande tillväxttakt kommer marknaden om några år att uppgå till ca. 5–6 Mdkr vilket innebär stora möjligheter för Sleepo som har en etablerad position inom näthandeln av möbler och inredning.

Under kommande period fortsätter arbetet med att utveckla flera delar av Sleepo. Från fortsatta aktiviteter i sociala medier, vidareutveckling av kundupplevelsen på hemsidan till en ökad effektivitet och service i logistiken. Allt för att ta fortsatta steg till att göra Sleepo till kundernas favoritbutik för möbler och heminredning på nätet. 

Stockholm i april, 2018
Philip Nickolsten, VD

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER DET TREDJE KVARTALET
Bolaget lanserar under januari samarbete med Jensen – ett av Nordens ledande sängvarumärken. Jensen ingår i Hilding Anders koncernen som är Europa och Asiens största tillverkare av sängar och madrasser och som kommer att stärka Bolagets sängsortiment.

Sleepo lanserade i februari samarbete med Lexington som är ett välkänt och väletablerat varumärke inom hemtextil och relaterade produkter för kök, sovrum och badrum. Lexington verkar på den globala marknaden för hemtextil och återfinns idag på över 20 marknader. 

Sleepo meddelade i februari att bolaget har återbetalat lånet om 1 Mkr till styrelseordförande Gunnar Lind. Lånet upptogs den 7 juni 2017 med villkoret om en marknadsmässig ränta till 6%. I och med återbetalningen har bolaget inga räntebärande skulder. 

Bolaget redovisar sitt försäljningsmässigt starkaste kvartal hittills där rörelsens intäkter uppgick till 20 475 Tkr med en tillväxt på 22%.

Antalet besökare under kvartalet uppgår till 712 000, att jämföra med 630 000 från föregående års tredje kvartal, vilket innebär en tillväxt med 13%. Samtidigt har orderantalet för perioden växt med 14% mot tredje kvartalet föregående år.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER DET TREDJE KVARTALETS UTGÅNG
Sleepo meddelade i april att bolaget har rekryterat Anna Jansson till rollen som Customer Experience Manager. Anna Jansson kommer närmast från Svenskt Tenn och där hon under de senaste 10 åren har innehaft rollen som Retail Director och innan dess butikschef.

FRAMÅTBLICKANDE UTTALANDEN 
Under kommande perioder fortsätter Sleepo att satsa på tillväxt genom att attrahera både nya kunder och aktivera befintliga kunder i syfte att växa på marknaden Sleepos överordnade målsättning är att växa snabbare än marknaden och att fortsatt vinna marknadsandelar inom marknaden för möbler och heminredning. Tillväxtorienterade satsningar tillåts att belasta resultatet kortsiktigt för att bygga större volym i affären som möjliggör högre vinstmarginal på sikt. Samtidigt kommer fokus vara att på årsbasis förbättra såväl kassaflöde som lönsamhet.

FÖRSÄLJNING OCH RESULTAT
Rörelsens intäkter uppgick under det tredje kvartalet till 20 475 (16 804) Tkr med en bruttovinst om 8 075 (6 704) Tkr och ett resultat före skatt om -1 032 (-593) Tkr. För halvåret uppgick intäkterna till 58 827 (43 182) Tkr med en bruttovinst om 23 331 (16 887) Tkr och resultat före skatt om -2 305 (-4 107) Tkr.

LIKVIDITET OCH FINANSIERING 
Den 28 februari 2018 uppgick bolagets kassa och bank till 1 749 (2 905) Tkr, varav 506 (506) Tkr bestod av låsta medel i form av garantier. Bolaget har, utöver kassa och bank, även en checkkredit om 600 Tkr.

INVESTERINGAR 
Sleepos totala investeringar under det tredje kvartalet uppgick till 374 (575) Tkr. Investeringar under räkenskapsårets första nio månader uppgår till 1 468 (1 375) Tkr. Vid periodens slut har bolaget anläggningstillgångar på 5 255 (2 827) Tkr där 66 (113) Tkr utgörs av materiella anläggningstillgångar, 3 688 (2 714) Tkr utgörs av immateriella anläggningstillgångar och 1 500 (0) Tkr består av finansiella anläggningstillgångar. De immateriella anläggningstillgångarna består till störst del av utvecklingskostnader för IT-plattformen och de finansiella tillgångarna består av uppskjuten skattefordran.

AVSKRIVNINGAR
Avskrivningar för det tredje kvartalet belastar resultatet med 283 (197) Tkr där störst del av avskrivningarna om 268 (186) Tkr avser utvecklingskostnader. Avskrivningar för räkenskapsårets första nio månader belastar resultatet med 778 (516) Tkr där störst del av avskrivningarna om 474 (483) Tkr avser utvecklingskostnader. 

EGET KAPITAL 
Den 28 februari 2018 uppgick bolagets eget kapital till 1 744 (775) Tkr varav 761 (692) Tkr avser aktiekapital.

AKTIE OCH AKTIEÄGARE
Per den 28 februari uppgick antalet aktier till 6 922 300 fördelat på 427 aktieägare. Samtliga aktier har lika rätt till bolagets vinst och tillgångar. 

REDOVISNINGSPRINCIPER
Företaget redovisar enligt regelverket K3 vilket är oförändrat mot föregående år.

REVISORS UTLÅTANDE
Kvartalsrapporten har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

NÄSTA RAPPORT
Bokslutskommuniké: 31 juli 2018

Denna information är sådan information som Sleepo AB är skyldiga att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 april 2018.

Sleepo är en av Sveriges ledande e-handelsbutiker för möbler och heminredning. Sleepos mobilanpassade hemsida erbjuder kunder en förstklassig shopping-upplevelse med ett brett och kurerat sortiment från lokala, internationella och private label varumärken. Sleepo erbjuder sitt sortiment till ett konkurrenskraftigt kunderbjudande som inkluderar fri frakt, fri retur och öppet köp. Bolaget är sedan 2016-01-15 noterat på Aktietorget.

Taggar:

Dokument & länkar