Kvartalsrapport 3 - 2018-12-01 - 2019-02-28

Styrelsen och verkställande direktören för bolaget får härmed avge kvartalsrapport 3 för perioden 2018-12-01 – 2019-02-28 och rapport för räkenskapsårets första nio månader perioden 2018-06-01 – 2019-02-28. Belopp inom parantes avser motsvarande periods belopp för föregående år. Jämförelseperiod är motsvarande period under föregående år om inget annan anges.

TREDJE KVARTALET

Dec 2018 – Feb 2019

 •  Intäkterna uppgick till 19 135 (20 475) tkr.
 •  Tillväxten uppgick till -6,6% (21,9%).
 •  Bruttoresultatet uppgick till 7 787 (8 075) tkr.
 •  Bruttomarginalen uppgick till 40,7% (39,4%).
 •  EBITDA uppgick till -1 756 (-744) tkr.
 •  Justerat EBTIDA uppgick till -1 196 (-744) tkr.

FÖRSTA NIO MÅNADERNA

Jun 2018 – Feb 2019

 •  Intäkterna uppgick till 61 472 (58 827) tkr.
 •  Tillväxten uppgick till 4,5% (36,2%).
 •  Bruttoresultatet uppgick till 24 498 (23 332) tkr.
 •  Bruttomarginalen uppgick till 39,9% (39,7%).
 •  EBITDA uppgick till -3 567 (-1 509) tkr.
 •  Justerat EBTIDA uppgick till -2 907 (-1 509) tkr.

VD:S KOMMENTAR

Starkt ökad besökstrafik men leveranssvårigheter pga. likviditetsproblem – den genomförda kapitalanskaffningen innebär att Sleepo kan fortsätta växa 

Under Sleepos tredje kvartal uppgår bolagets omsättning till 19,1 mkr (20,5 mkr) vilket motsvarar en tillväxt på -6,6% jämfört med samma period under föregående år. Bruttoresultatet för samma period uppgick till 7 787 tkr (8 075 tkr) och motsvarar en bruttomarginal på 41% (39%). EBITDA för kvartalet, justerat för jämförelsestörande poster om 560 tkr, uppgår till -1 196 tkr (-744 tkr) och motsvarar en justerad EBITDA marginal på -6,3%. 

Under kvartalet ökade besökstrafiken med 21% men den ansträngda likviditeten orsakade bristande tillgänglighet i lager och långa leveranstider vilket resulterade i försämrad besökskonvertering och orderingång. Svårigheterna att få inleveranser på grund av kassabristen innebar också att bolaget hade svårt att leverera ut varor till kunderna vilket resulterade i att en betydande del av orderingången i kvartalet inte fakturerades förrän efter kvartalets utgång.

I början av kvartalet infördes även ett test av en fraktfri gräns på lägre ordervärden som visade sig ha en negativ inverkan på konverteringsgrad och försäljning. Den fraktfria gränsen togs bort i slutet av perioden och konverteringsgraden har därefter återgått till hälsosam nivå. Vid periodens slut tillfördes bolaget ett betydande kapitaltillskott på 10 Mkr, via riktad emission, och där bolaget nu har en avsevärt stärkt kassa. Kapitaltillskottet har därefter snabbt normaliserat bolagets varuförsörjning och verksamheten som helhet. Efter periodens slut har bolagets orderingång återhämtats med en ordertillväxt på 7% under mars och en ordertillväxt på preliminära 17% under april jämfört med orderingången för motsvarande perioder föregående år. 

Under perioden har bolaget fullbordat en lagerflytt tillsammans med ett byte av logistikpartner för bolagets lagerverksamhet. Lagerflytten har under perioden lett till ökade logistikkostnader men där centraliseringen framöver kommer att resultera i väsentligt minskade logistikkostnader för bolaget på grund av förbättrade villkor för lagerverksamheten. Den centraliserade lagerhållning möjliggör även leveranssynergier för större och mindre gods, som tidigare distribuerats från olika lager, vilket kostnadseffektiviserar bolagets distribution och som även skapar en förbättrad kundupplevelse.

Bolagets strategi att öka andelen försäljning av eget sortiment går med rask takt framåt och där vi efter kort tid ser en betydande ökning i försäljningen av det egna sortimentet. Bolagets förstärkta bruttomarginal under perioden kan direkt härledas till den ökande andelen försäljning av eget sortiment. Det egna sortimentet är ett fortsatt centralt fokus för bolaget och med en påfylld kassa kan utvecklingen av det egna sortimentet ske i väsentligt snabbare takt framöver.

Trots bolagets utmaningar under perioden har vi lyckats väl med att vårda våra kunder och till och med ökat kundnöjdheten. Under perioden har bolaget bland annat förbättrat möjligheten för kunder att spåra sina försändelser, vilket lett till ökad kundnöjdhet och en drastisk minskning av leveransförfrågningar till bolagets kundtjänst. Hela organisationen arbetar ständigt med att erbjuda en marknadsledande service och där vi tar fortsatta kliv i att erbjuda marknadens bästa shopping-upplevelse för möbler och inredning på nätet.

Sleepos följare på Instagram har ökat med 43% det senaste året och besökstrafiken ökar starkt. I och med att vi nu har en kraftigt förstärkt kassa, en centraliserad lagerverksamhet och en återhämtning av tillväxten efter kvartalets utgång ser jag och mina passionerade kollegor mycket positivt på kommande perioder. 

Stockholm i april 2019
Philip Nickolsten, VD

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET

Bolaget utser Sedermera till likviditetsgarant
Sleepo har utsett Sedermera Fondkommission till likviditetsgarant för bolagets aktie. Likviditetsgarantin påbörjades den 21 december 2018.

Sedermera Fondkommission kommer i sitt uppdrag som likviditetsgarant att kontinuerligt ställa handelsposter på vardera köp- och säljsida i orderboken för Sleepos aktie samt tillse att det hålls en förutbestämd spread i aktien. Syftet med likviditetsgarantin är att främja en god likviditet samt säkerställa en låg spread mellan köp- och säljkurs i den löpande handeln.

Bolaget håller extra bolagsstämma och genomför riktade nyemissioner
Bolaget kallade under februari 2019 till extra bolagstämma gällande tre riktade nyemissioner. Stämman hölls samma månad med enad röstning om att genomföra nyemissionerna. Efter genomförda nyemissioner tillfördes Sleepo cirka 12 miljoner kronor (före avdrag för transaktionsrelaterade kostnader) varav cirka 10 miljoner kronor kontant och cirka 2 miljoner genom kvittning av Bolagets skulder till tecknarna med en teckningskurs om 2,18 kr.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER KVARTALET
Inga händelser av väsentlig karaktär har skett efter kvartalets utgång.

FRAMÅTBLICKANDE UTTALANDEN
Sleepo avser fortsätta sina satsningar på ökad tillväxt och varumärkeskännedom för att attrahera både nya och aktivera befintliga kunder i syfte att växa på marknaden för möbler och inredning. Överordnat fokus är att öka andelen försäljning av eget sortiment i syfte att på årsbasis förbättra den underliggande lönsamheten i verksamheten.

Försäljning och resultat
Rörelsens intäkter uppgick under det första kvartalet till 19 135 (20 475) tkr med en bruttovinst om 7 787 (8 075) tkr och ett resultat före skatt om -2 240 (-1 032) tkr. För räkenskapsårets första nio månader uppgick intäkterna till 61 472 (58 827) tkr med en bruttovinst om 24 498 (23 332) tkr. Resultat före skatt uppgick till -4 855 (2 305) tkr.

Likviditet och finansiering
Den 28 februari 2019 uppgick bolagets kassa och bank till 7 831 (1 749) tkr, varav 506 (506) tkr bestod av låsta medel i form av garantier. Bolaget har en checkkredit om 3 000 tkr som på bokslutsdagen har nyttjats till 0 tkr.

Investeringar
Sleepos totala investeringar under det tredje kvartalet uppgick till 483 (575) tkr. Investeringar under räkenskapsårets förstas nio månader uppgår till 1 996 (1 468) tkr. Vid periodens slut har bolaget anläggningstillgångar på 7 638 (5 255) tkr och där 62 (66) tkr utgörs av materiella anläggningstillgångar, 5 076 (3 688) tkr utgörs av immateriella anläggningstillgångar och 2 500 (1 500) tkr av finansiella anläggningstillgångar.  De immateriella anläggningstillgångarna består till störst del av utvecklingskostnader för IT-plattformen och de finansiella tillgångarna består av uppskjuten skattefordran.

Avskrivningar
Avskrivningar för det tredje kvartalet belastar resultatet med 403 (283) tkr där störst del av avskrivningarna om 394 (268) tkr avser utvecklingskostnader. Avskrivningar under räkenskapsårets första nio månader belastar resultatet med 1 138 (778) tkr där störst del av avskrivningarna om 1 110 (743) tkr avser utvecklingskostnader.

Eget kapital
Den 28 februari 2019 uppgick bolagets eget kapital till 8 690 (1 744) tkr varav 761 (761) tkr avser aktiekapital. Ännu ej registrerat aktiekapital uppgick till 606 (0) tkr. Styrelsen har under det tredje kvartalet stärkt det egna kapitalet med ca 10 mkr via nyemission på ca 12 mkr varav ca 10 mkr kontant och ca 2 mkr genom kvittning av Bolagets skulder till tecknarna.

Aktie och aktieägare
Per den 28 februari uppgick antalet aktier till 12 426 875 fördelat på 218 aktieägare. Samtliga aktier har lika rätt till bolagets vinst och tillgångar. 

Redovisningsprinciper
Företaget redovisar enligt regelverket K3 vilket är oförändrat mot föregående år.

Revisors utlåtande
Kvartalsrapporten har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Nästa rapport
Kvartalsrapport 4: 31 juli 2019

Denna information är sådan information som Sleepo AB är skyldiga att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 april 2019.

Sleepo är en av Sveriges ledande e-handelsbutiker för möbler och heminredning. Sleepos mobilanpassade hemsida erbjuder kunder en förstklassig shopping-upplevelse med ett brett och kurerat sortiment från lokala, internationella och private label varumärken. Sleepo erbjuder sitt sortiment till ett konkurrenskraftigt kunderbjudande som inkluderar fri frakt, fri retur och öppet köp. Bolaget är sedan 2016-01-15 noterat på Spotlight Stock Market.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar