Delårsrapport för perioden Januari-Mars 2019 SMART ENERGY SWEDEN GROUP AB

Report this content

Detta PM återger den väsentliga informationen från delårsrapporten. Fullständig rapport är bifogat i detta PM samt finns att ladda ned från bolagets hemsida.

Siffror i korthet för Q1 2019

 • Omsättning: 323 MSEK
 • Kassabehållning: 59 MSEK
 • Bruttoresultat: 39 MSEK
 • EBITDA: 23 MSEK
 • Rörelseresultat: 18 MSEK
 • Resultat före skatt: 14 MSEK
 • Resultat efter skatt: 11 MSEK
 • Eget kapital: 118 MSEK
 • Eget kapital per aktie: 0,17 kr
 • Resultat per aktie: 0,02 kr

VD har ordet

Bäste aktieägare!

Det är med stor glädje och stolthet jag nu kan presentera den hittills bästa Q1 rapporten någonsin i koncernens historia!
En omsättning på över 300 Mkr och ett resultat på 14 Mkr före skatt gör att kassan också byggts på enligt plan. Nu står Smart redo med ytterligare tillväxtkassa med möjlighet att göra både stora och små förvärv av andra energiföretag inom närtid, samt fortsätta etablera nya Smartstationer med egna medel.

Det har hänt mycket under och efter Q1 perioden, med etableringar av nya Smartstationer och förändring i styrelse samt ledningsgrupp. Med ett team runt sig som dedikerar sig åt Smart all sin vakna tid har gjort det till ett av de mest arbetsammaste och roligaste kvartal jag upplevt som entreprenör! Glädjande att ytterligare tjänster som logistikansvarig, kundtjänstansvarig samt PR/Marknadsansvarig och en ny ekonomichef är på plats fullt ut för att klara av den höga arbetsbelastningen i ett tillväxtbolag som Smart där allt går väldigt fort!

Hela tiden ser vi nya bevis på att Smart-konceptet är omtyckt och att både privata och företagskunder är mycket trogna och nöjda med koncernens bränslen och vår höga servicegrad! Många nya större avtal med leverans av bränslen till industrikunder har tecknats och nya Smartkortskunder tillkommer varje dag, särskilt med intresse att få nyttja den nya SMART-appen att tanka sitt fordon med.

Tyvärr belastades koncernresultatet negativt med 2Mkr under kvartalet p.g.a. dotterbolaget Pallas Group. Detta är av engångskaraktär och med de nya sysselsättningsavtalen bolaget tecknat för tankfartygen med Bunker One AB beräknas ändå helårsresultatet för Pallas bidra med ca 2Mkr i positivt resultat för Smart på koncernnivå.

Bolaget har på sin agenda fortsatt tillväxt med nya förvärv, som bolaget publicerade mer ingående information om i mars. Inget konkret har skett på detta området ännu, mer än att det har förts diskussioner med olika parter.

Resultatet under Q1 motsvarar väl förväntningarna enligt vår interna budget. Även Q2 har börjat bra, försäljningen löper på enligt budget. En viktig orsak till detta är tidigt vårbruk i södra Sverige. Men lika viktigt är det hårda arbete vår personal gör för att hela tiden serva våra kunder på bästa sätt! Ledningen ser därför ingen anledning att revidera målet för helåret 2019 om en omsättning på ca 1,5 MDR kr och ett resultat på 60-80 Mkr före skatt. Eventuella förvärv under året är ej medräknade i denna prognos.

I övrigt har bolaget haft sin årsstämma och p.g.a. min fars hastiga bortgång har bolaget också fått en ny styrelseordförande i Per Fougberg. Per har varit med i Smart sedan starten, och har mitt fulla stöd som representant för Energifonden (storägare i Smart). I samband med detta så valdes också vice VD/CFO Robert Strandäng in i styrelsen vilket är glädjande!

Även om bensinuppror 2.0 växer, och nya politiska mål kring större andel försäljning av fossilfria bränslen innan år 2030 diskuteras, fortsätter Smart att växa och generera avkastning åt aktieägarna. Det börjar röra på sig med fler kanaler att inköpa fossilfria bränslen såsom HVO från. Men samtidigt kommer det också krävas mycket fossilfria produkter för att kunna klara det stora tryck som finns på marknaden, särskilt när fler europeiska länder inför liknande regelverk som Sverige.

Utmaningarna finns alltid i alla branscher, men möjligheterna och framgångarna likaså! Därför är det med stort vemod jag idag gör min sista arbetsdag på Smart. Främst p.g.a. personliga skäl med kommande längre sjukfrånvaro, föranledd av en komplicerad operation för några dagar sedan. Det har varit några händelserika år i Smart, som växt betydligt sedan starten. Och nu är bolaget redo för att ledas av ett professionellt och erfaret managementteam, som är specialiserade på att utveckla och bygga bolag av Smarts storlek vidare!
Jag ser fram emot att i framtiden och efter mitt tillfrisknande kunna stötta Smart, i form av storägare och grundare via Energifonden.

Styrelsen har därför utsett vice VD Robert Strandäng till ny ordinarie VD från och med idag. Robert har i sin tur utsett ekonomichef Filip Ivetic till CFO.

Efter att ha arbetat tillsammans med Robert under ett år nu känns det helt rätt att utse honom till ny VD. Robert har lång erfarenhet av management och att skapa effektiva processer, något som blir allt viktigare för att bolaget skall kunna fortsätta växa med bibehållen lönsamhet. Jag ger därför Robert mitt fulla stöd med sitt nya jobb att utveckla Smart till Smart 2.0!

Glad sommar alla SMARTA aktieägare!

Avgående VD och styrelseledamot , samt fortsatt storägare,
Fredrik Johansson

”Efter att ha arbetat tätt ihop med Fredrik har jag lärt känna honom som en driven entreprenör, med en stor kompetens inom såväl bränsleområdet som företagsbyggande. Och inte minst, en person med såväl hjärna som stort hjärta! Jag och alla kollegor önskar honom ett snabbt tillfrisknande, det är han väl värd!
Som tillträdande VD tackar jag styrelsen för förtroendet, och känner ett stort engagemang för att driva bolaget vidare enligt lagd strategi! Jag har i över 20 år arbetat som CFO, vVD, VD, COO, Ekonomichef och liknande roller. Såväl i mindre entreprenörsdrivna bolag, som i stora multinationella koncerner. Jag hoppas kunna använda all den erfarenheten till att göra Smart till ett fortsatt framgångsrikt företag! Det har hänt mycket bara under det år jag har varit på Smart, men ännu mer finns fortfarande kvar att göra. Dels inom fortsatt konsolidering av vår befintliga verksamhet, men framförallt skall vi ta vara på alla de affärsmöjligheter vi dagligen ser!
Tillsammans med alla kompetenta och engagerade medarbetare i Smart ser jag fram emot en spännande resa, till gagn för såväl aktieägare som kunder och anställda”.
Robert Strandäng,
Tillträdande VD

Kommentarer till resultatet

 • Omsättningen uppgår till 323 MSEK under Q1.  Vilket är en kraftig ökning mot samma period 2018, då den var 134 MSEK. Huvuddelen av ökningen är hänförlig till förvärvet av Sollebrunns Oljeservice, vars omsättning inte ingick under Q1 2018. Ökningen är dock inte bara hänförlig till förvärv, övriga delar av bulk divisionen visar en ökning mot Q1 2018. Men även fortsatt nyetablering av tankstationer bidrar till omsättningsökningen. Och en ökning av såväl oljepriset som dollarn har ökat såväl inköpspris som marknadspriset, vilket ökat vår omsättning utan att direkt påverka koncernens resultat.
 • Bruttoresultatet (TB1) vilket också är en kraftig ökning mot samma period 2018. 38,9 Mkr under Q1, jämfört med 14,3 Mkr under Q1 2018. Huvudsakligen p.g.a. högre omsättning, men även marginalen i % har ökat. Men p.g.a. nya regler för inblandning av fossilfritt bränsle som infördes vid halvårsskiftet 2018 haltar jämförelsen med Q1 2018. Dock ligger vi på samma nivå som för helåret 2018, vilket är glädjande då det innebär att vi lyckats kompensera oss för ökade inköpspriser av bioinblandningskomponenter för det gångna kvartalet.
 • Rörelseresultatet uppgår till 18,2 MSEK, jämfört med Q1 2018 (0,4 MSEK)! Huvudorsaken är främst en bra omsättning och TB1, samt att kostnaderna inte har ökat i samma takt som omsättningen.
 • I resultatet ingår goodwill avskrivningar med 1,4 MSEK. Detta är enligt plan (10 års avskrivningstakt), och inga ytterligare nedskrivningar eller reserveringar har gjorts.
 • Avskrivningar har ökat, vilket främst är hänförligt till fortsatta investeringar i nya tankstationer och vår terminal i Trelleborg. Investeringarna har finansierats med vår rörelsekredit, vilket ökat våra finansiella kostnader.
 • Finansiella kostnader har ökat, vilket påverkar resultatet negativt. Detta beror dels på utnyttjade rörelsekrediter som är avsatta till kommande förvärv och tillväxt. Och dels för ökade lagerfinansieringskostnader när fartygslaster av bränsle inköps stadigt och i större omfattning än tidigare.
 • Pallas gör under perioden en förlust på ca 1,8 MSEK. Ledningen bedömer dock att resultatet kommer förbättras under resten av året då intjäningen ökat, och att Pallas bör nå ett positivt resultat om ca 2 MSEK för helåret.

  

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER OCH EFTER PERIODEN

UNDER PERIODEN

 • Smart ingick ett nytt kreditavtal med dess huvudägare Energifonden om ett belopp på 24 mkr, för mer information hänvisar vi till PM daterat torsdagen 10 januari 2019.
 • GEM fonden valde att nyttja 10M teckningsoptioner a' 0,10kr vilket tillförde bolaget 1 mkr och de 10M nyemitterade aktierna registrerades på bolagsverket onsdagen 20 mars 2019
 • Bolaget förbereder och arbetar med att genomföra ytterligare förvärv av bolag inom energisektorn, för mer information hänvisar vi till PM daterat 21 mars 2019.
 • Bolaget har omförhandlat räntenivån på rörelsekrediterna, vilket kommer sänka räntenivån med ca 1,4% på årsbasis. Detta kommer bidra positivt till resultatet fr.o.m. Q2 och för resten av året.

EFTER PERIODEN

 • F.d. styrelseordförande Karl-Erik Johansson avled hastigt och därmed blev styrelsens ledamot Per Fougberg t. f.  ordförande fram till den ordinarie årsstämman som hölls tisdagen 30 april, där stämman beslutade om att välja in Robert Strandäng som ny ordinarie ledamot i bolaget. I övrigt beslutade stämman att Per Fougberg som valdes till ordförande på det konstituerande styrelsemötet, samt Hans Schedin och Fredrik Johansson att ingå i styrelsen. Befintlig revisor Fredrik Waern valdes om för ett ytterligare år.
 • Förändring i ledningsgrupp, Robert Strandäng har blivit utnämnd till vice VD/CFO i bolaget samtidigt som Robert förvärvade 1% av Smart genom aktier förvärvade av Huvudägaren Energifonden
 • Nya Smart stationer etablerades i Tving, Blekinge samt på i orten Näsviken, Hälsingland. Därutöver kommer en ny Smart station etableras på orten Hammenhög i Skåne under juni månad.
 • Vi har också tagit till oss frågor från aktieägarna om det är möjligt att förhandla bort de teckningsoptioner som GEM Fonden innehar i Smart? Främst p.g.a. att det föreligger osäkerhet i aktiekursen med att dessa optioner är utestående i 3,5 år ytterligare. Detta arbete har påbörjats och GEM har ställt sig positiv till att Smart betalar ut en engångsersättning till GEM i form av aktier eller likvida medel eller både och. Smarts nya ledning vill givetvis göra ett så bra jobb som möjligt för aktieägarnas räkning och kommer att meddela marknaden om och när ett sådant här avtal skulle komma till stånd. Vi vill dock betona att i dagsläget vet vi inte om en uppgörelse kommer att nås, eller ha någon uppfattning om hur den kan se ut.

Fredrik Johansson
Koncern VD

Denna information är sådan information som Smart Energy Sweden Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 Maj 2019 kl. 11:00 CET.

För ytterligare information kontakta VD Robert Strandäng
robert.strandang@sesab.net

 

Smart Energy Sweden Group AB (publ)
Smart Energy är ett bränslebolag som specialiserat sig på att etablera mindre tankstationer på landsbygden, samt på försäljning av bränslen i bulk till jordbruk, industri m.fl. genom att kontrollera hela kedjan från import till slutkund. Långsiktiga försäljningsmålet är att uppnå en volym om 300 miljoner liter bränsle per år, samt att inneha 100 tankstationer runtom i Sverige. Smart Energy har cirka 3500 aktieägare och aktien är noterad under kortnamnet SEGR på NGM Nordic MTF i Stockholm.

Taggar: