Förhandlingar med GEM-fonden om teckningsoptioner avslutade

Som tidigare kommunicerats har bolaget fört förhandlingar med GEM-fonden om att lösa ut de 106 miljoner teckningsoptioner som de i dagsläget innehar.

Styrelse och ledning har dock tagit beslut om att inte gå vidare med dessa förhandlingar då man i nuläget är för långt ifrån varandra och inte ser att en överenskommelse kan nås som skulle vara till gagn för bolaget och aktieägarna.  I korta drag innebär det att GEM-fonden fortfarande har rätt att utnyttja 106 miljoner teckningsoptioner (aktier) till ett pris om 10 öre styck.

Om GEM utnyttjar sina teckningsoptioner innan de löper ut om ca 3,5 år så skulle det  innebära en utspädning för befintliga aktieägare med ca 15%, från nuvarande 702 137 915 aktier, till 808 137 915 aktier. Samtidigt tillförs isåfall bolaget 10,6 MSEK i nytt kapital. Teoretiskt sett minskar värdet / aktie med ca 2 öre (beräknat vid en aktiekurs om 24 öre).

Fredrik Johansson
Koncern VD

Denna information är sådan information som Smart Energy Sweden Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13/6 2019 kl. 16:30 CET.

För ytterligare information kontakta VD Fredrik Johansson
Fredrik.johansson@sesab.net


Smart Energy Sweden Group AB (publ)
Smart Energy är ett bränslebolag som specialiserat sig på att etablera mindre tankstationer på landsbygden, samt på försäljning av bränslen i bulk till jordbruk, industri m.fl. genom att kontrollera hela kedjan från import till slutkund. Långsiktiga försäljningsmålet är att uppnå en volym om 300 miljoner liter bränsle per år, samt att inneha 100 tankstationer runtom i Sverige. Smart Energy har cirka 5000 aktieägare och aktien är noterad under kortnamnet SEGR på NGM Nordic MTF i Stockholm.

Taggar:

Om oss

Bolaget ska direkt eller genom dotterbolag bedriva olje- och gasutvinning, försäljning av bränslen, oljeprodukter, drift av egna bensinstationer samt handel och förvaltning av värdepapper och fastigheter och därmed förenlig verksamhet

Prenumerera

Dokument & länkar