Förtydligande kring gårdagens PM om riktad nyemission

Report this content

Detta pressmeddelande är avsett som ett förtydligande avseende den information som kommunicerades ut via pressmeddelande igår (den 5 augusti 2019) gällande Smart Energy Sweden Group AB:s (”Smart Energy” eller ”Bolaget”) beslut att genomföra en riktad emission.

Emissionskursen fastställdes till 0,144 kr per aktie och baserades på stängningskursen den 2 augusti 2019 med avdrag om tio procent, vilket styrelsen bedömt som rimlig i sammanhanget. En företrädesemission skulle istället ha tagit minst sex till åtta veckor (avstämningsdag, utskick, teckningstid m.m.) och medfört en väsentligt större kostnadsbörda för bolaget och dess aktieägarfe varav styrelsen då istället tog beslutet att genomföra en riktad nyemission baserat på bemyndigande enligt de villkor som tidigare kommunicerats i PM.

Skälen till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att styrelsen bedömt en riktad emission som mer lämplig för Bolaget av tids- och kostnadsskäl, d.v.s. att en riktad emission går snabbare, är billigare och tar i anspråk mindre resurser internt och stärker samtidigt bolagets finansiella ställning med fokus på nya förvärv vilket förväntas öka mervärdet för samtliga aktieägare. Bolaget har historiskt lyckats genomföra ett flertal förvärv under de gångna åren och vi ser nu mycket goda möjligheter till att kunna växa ytterligare med beredskap inför potentiella förvärvskandidater, därav denna kapitalanskaffning. Kapitalanskaffningen i bolaget ökar även koncernens egna kapital samt förbättrar koncernens nyckeltal och stärker därmed koncernens kreditvärdighet ytterligare. Sammantaget bedömer styrelsen att det ovan anförda med tillräcklig styrka talar för att det ligger i bolagets och aktieägarnas intresse att göra en emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Emissionen kommer att öka bolagets aktiekapital med 17 727 500 kr till totalt 88 441 292 kr och öka antalet aktier i bolaget med 177 275 000 st. till totalt 884 412 915 st. vilket motsvarar en aktieutspädning om totalt 25,06% för befintliga aktieägare. Därutöver så har bolaget en pågående registrering av 20 000 000 st. aktier från optioner (se tidigare separat PM).

Bolagets styrelse har även, baserat på sitt bemyndigande, beslutat om en riktad emission till GEM Global Yield Fund (baserat på ingånget avtal) där minsta antal aktier som kan komma att ges ut är 65 000 000 st. och maximalt antal aktier som kan komma att ges ut uppgår till 260 000 000 st. beroende på GEM:s täckningsgrad.

Aktierna i emissionen har tecknats av följande parter:

Tecknare  Antal aktier Utomstående finansiär 
Capital Conquest AB (publ) 173 500 000        Nej
Karlstad Restaurangkonsult AB       2 080 000  Ja
Stefan Nyman 1 000 000  Ja
Dario Simunovic 695 000  Ja

Bolaget avser att använda likviden från nu angivna kapitalanskaffningar till att öka koncernens intäkter och resultat, företrädesvis genom nya företagsförvärv under hösten 2019.

Vid emission av 65 000 000 aktier till GEM kommer totalt antal aktier i bolaget att uppgå till 974 412 915. Vid emission av 260 000 000 aktier till GEM kommer totalt antal aktier i bolaget att uppgå till 1 169 412 915.

     
Denna information är sådan information som Smart Energy Sweden Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 augusti 2019 kl. 12:45 CET.


För ytterligare information kontakta VD Jesper Starander:  jesper.starander@sesab.net

    

Smart Energy Sweden Group AB (publ)
Smart Energy är ett bränslebolag som specialiserat sig på att etablera mindre tankstationer på landsbygden, samt på försäljning av bnslen i bulk till jordbruk, industri m.fl. genom att kontrollera hela kedjan från import till slutkund. Långsiktiga försäljningsmålet är att uppnå en volym om 300 miljoner liter bnsle per år, samt att inneha 100 tankstationer runtom i Sverige. Smart Energy har cirka 5000 aktieägare och aktien är noterad under kortnamnet SEGR på NGM Nordic MTF i Stockholm.

www.sesab.net

Taggar:

Dokument & länkar