KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA

Datum: 2020-08-25
Bolag: Smart Energy Sweden Group AB
Organisationsnummer: 556756-4611

Styrelsen i Smart Energy Sweden Group AB (publ) kallar härmed till extra bolagsstämma. Med anledning av pågående Covid-19 pandemin kommer årsstämman att genomföras via förhandsröstning, så kallad poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförande av bolags- och föreningsstämmor och de regler som trätt i kraft den 18 maj 2020. Någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer därmed inte att genomföras. Frågor kan ställas via mail senast den 20 augusti 2020 så att svar kan lämnas i god tid innan dagen för stämman.

Aktieägare, som önskar delta vid den extra bolagsstämman, ska dels skicka in poströsten i rätt tid, dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) förda aktieboken per den 19 augusti 2020.

Förhandsröstning via formulär som skickas in via post eller mail
Förhandsröstningen, så kallad poströstning, sker genom att stämmodeltagarna utövar sin röstning genom att markera för ”ja” eller ”nej” på respektive punkt på dagordningen i det särskilda formuläret och undertecknar det, varefter det skickas in till bolaget per post till adressen Hälleflundregatan 12, 426 58 Västra Frölunda (märk brevet ”extra bolagsstämma 2020”) eller per e-post till adressen info@smartenergysweden.com. Röstformuläret kommer att finnas på www.smartenergysweden.se eller tillhandahålls på begäran. Ifyllt formulär måste vara bolaget tillhanda senast den 24 augusti 2020. Poströsten får inte förses med särskilda instruktioner eller villkor. Ifyllt formulär för utövande av rösträtt gäller även som anmälan om deltagande i stämman. För det fall att flera ifyllda formulär kommer från samma stämmodeltagare räknas endast det senast till bolaget inkomna formuläret, dock senast mottaget den 24 augusti 2020.

Ärenden på den extra bolagsstämman

  1. Val av ordförande och protokollförare på stämman.
  2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
  3. Godkännande av dagordningen.
  4. Val av justeringsman.
  5. Prövning av om stämman blivit sammankallad i laga ordning.
  6. Beslut om ändring av bolagsordning enligt styrelsens förslag.
  7. Godkännande av styrelsens beslut om riktad emission av aktier till Colabitoil Sweden AB med betalning genom kvittning enligt styrelsens förslag.
  8. Val av styrelseledamöter och revisor enligt styrelsens förslag.
  9. Stämmans avslutning.

Stockholm den 20 juli 2020

Smart Energy Sweden Group AB

Styrelsen

Styrelsens förslag till beslut och val

p. 6 Bolagsordning

Styrelsen föreslår att aktiekapitalgränserna ändras så att aktiekapitalet som lägst kan uppgå till 100 000 000 kronor och som högst till 400 000 000 kronor samt att antalet aktier som lägst kan uppgå till 1 000 000 000 och som högst till 4 000 000 000.

p 7 Godkännande av styrelsens emissionsbeslut

Styrelsen beslutade den 20 juli 2020 om nyemission av 414 905 329 aktier till Colabitoil Sweden AB (publ) som del av köpeskillingen för den verksamhet som bolaget förvärvat från Colabitoil Sweden AB. Colabitoil Sweden AB betalar aktierna genom kvittning av sin köpeskillingsfordran. Aktiekursen är 0,1 krona. Genom aktieteckningen kommer aktiekapitalet i Smart Energy Sweden AB att öka med 41 490 532,9 kronor.

p 8 Val av styrelseledamöter

Sedan Colabitoil Sweden AB efter förvärvet av Capital Conquest AB:s (publ) aktier i Smart Sweden Group AB innehar Colabitoil Sweden AB över 50 procent av aktierna och rösterna i Smart Energy Sweden Group AB och har begärt nyval av styrelse. Colabitoil Sweden AB kommer senast två veckor innan stämman presentera förslag till nya ledamöter

Glenn Renhult, Jesper Starander, Per Wåhlin och Stefan Nyman väljs inte om.

Val av revisor

Sedan Smart Energy Sweden Group AB blir ett dotterbolag till Colabitoil Sweden AB föreslås att med entledigande av KPMG och Fredrik Waern att som revisionsbolag väljs Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB med Maria Wedin som huvudrevisor i syfte att alla bolag i Colabitoil Sweden AB ska ha samma revisor.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar