Kommuniké från extra bolagsstämma

Aktieägarna i Smart Energy Sweden Group AB (publ) har den 16 juli 2019 klockan 09.00 hållit extra bolagsstämma hos MAQS Advokatbyrå med adress Östra Hamngatan 24 i Göteborg. Ordförande vid stämman var advokat Eric Ehrencrona.

Stämman fattade följande huvudsakliga beslut:

  • Stämman beslutade att tre ordinarie ledamöter och noll suppleanter skulle utses.
  • Stämman beslutade att genom nyval till ordinarie ledamöter utse Jesper Starander, Patrick Sjögren och Per Wåhlin. Styrelsearvode ska utgå med 200 000 kronor till styrelsens ordförande och med 120 000 kronor till övriga ledamöter i styrelsen som inte är anställda i bolaget eller koncernen.
  • Stämman beslutade om justering av bolagets bolagsordning i enlighet med styrelsens förslag.
  • De fullständiga förslagen till styrelseval samt ny bolagsordning återfinns på bolagets hemsida, www.smartenergysweden.se.
  • På konstituerande styrelsemöte efter stämman utsågs Patrick Sjögren till styrelseordförande.

  
För ytterligare information kontakta VD Fredrik Johansson: fredrik.johansson@sesab.net
  

Smart Energy Sweden Group AB (publ)
Smart Energy är ett bränslebolag som specialiserat sig på att etablera mindre tankstationer på landsbygden, samt på försäljning av bränslen i bulk till jordbruk, industri m.fl. genom att kontrollera hela kedjan från import till slutkund. Långsiktiga försäljningsmålet är att uppnå en volym om 300 miljoner liter bränsle per år, samt att inneha 100 tankstationer runtom i Sverige. Smart Energy har cirka 5000 aktieägare och aktien är noterad under kortnamnet SEGR på NGM Nordic MTF i Stockholm.
www.sesab.net

Om oss

Bolaget ska direkt eller genom dotterbolag bedriva olje- och gasutvinning, försäljning av bränslen, oljeprodukter, drift av egna bensinstationer samt handel och förvaltning av värdepapper och fastigheter och därmed förenlig verksamhet

Prenumerera

Dokument & länkar