Kommuniké från extra bolagsstämma i Smart Energy Sweden Group AB (publ)

Report this content

Aktieägarna i Smart Energy Sweden Group AB (publ) har den 7 augusti 2019 klockan 09.00 hållit extra bolagsstämma hos MAQS Advokatbyrå med adress Östra Hamngatan 24 i Göteborg. Ordförande vid stämman var advokat Dag Fredlund.

Stämman fattade följande huvudsakliga beslut:

  • Stämman beslutade att fyra ordinarie ledamöter och noll suppleanter skulle utses.
  • Stämman beslutade att till ordinarie ledamöter utse Jesper Starander (omval), Per Wåhlin (omval), Glenn Renvall (nyval) och Stefan Nyman (nyval). Styrelsearvode ska, i enlighet med det som beslutades på extra bolagsstämma 16 juli 2019, utgå med 200 000 kronor till styrelsens ordförande och med 120 000 kronor till övriga ledamöter i styrelsen som inte är anställda i bolaget eller koncernen.
  • Stämman fattade inget beslut om den sakutdelning som styrelsen föreslagit inför stämman. Detta på grund av att styrelsen återkallat sitt förslag inför stämman. Information om återkallandet återfinns i separat tidigare pressmeddelande.

På direkt efterföljande konstituerande styrelsemöte utsågs Glenn Renhult till styrelseordförande.

Kommentar från nya styrelseordföranden Glenn Renhult tillika huvudägare i Smart Energy Sweden Group AB (publ) (”Bolaget”)
Jag representerar bolaget Capital Conquest AB (publ) som idag är huvudägare i Bolaget och vi har idag på den extra bolagsstämman tagit vårt aktiva ägaransvar och lämnat vårt stöd till den nuvarande ledningen samt även kompletterat styrelsen med två nya ledamöter i form av mig själv och Stefan Nyman. Som huvudägare i Bolaget var det aldrig vårt syfte att från början ta en aktiv roll i bolaget utan endast agera som en passiv investerare men mot bakgrund av den ägarkonflikt som pågått i Bolaget den senaste tiden så var vi tvungna att agera och ta vårt ansvar då vi idag representerar en ägarandel på cirka 30% av Bolaget.


Capital Conquest investering i Bolaget har idag blivit ett av våra större aktieinnehav då vi har investerat ett betydande kapital och vår tilltro till verksamheten är mycket god då vi ser både tillväxtmöjligheter och en fortsatt expansion inom drivmedelförsäljning under de kommande åren. Vi är en långsiktig aktieägare i Bolaget och vi kommer både stötta Bolaget ekonomiskt och operativt på bästa möjliga sätt för att skapa ett ökat aktievärde för Bolagets aktieägare.

Som Bolagets nya styrelseordförande kommer jag omgående att prioritera och förbättra Bolagets kommunikationshantering till både aktiemarknaden och till aktieägarna för att göra Bolaget mer transparent och tydligt i sina framtida pressmeddelanden. Detta för att Bolaget i fortsättningen ska försöka undvika eventuella missförstånd som ofta kan uppstå mellan olika intressenter, aktieägare och Bolagets handelsplats NGM.

Som styrelseordförande för ett listat bolag på NGM MTF så tar jag på största allvar att Bolaget ska prioritera och förbättra sin kommunikationsskyldighet och jag ser fram emot att få jobba med NGM och deras professionella marknadsövervakning för att på bästa sätt kunna uppnå ovan samt även få deras vägledning och råd, säger Glenn Renhult, styrelseordförande i Smart Energy Sweden Group AB (publ).För ytterligare information kontakta VD Jesper Starander:  jesper.starander@sesab.net

    

Smart Energy Sweden Group AB (publ)
Smart Energy är ett bränslebolag som specialiserat sig på att etablera mindre tankstationer på landsbygden, samt på försäljning av bnslen i bulk till jordbruk, industri m.fl. genom att kontrollera hela kedjan från import till slutkund. Långsiktiga försäljningsmålet är att uppnå en volym om 300 miljoner liter bnsle per år, samt att inneha 100 tankstationer runtom i Sverige. Smart Energy har cirka 5000 aktieägare och aktien är noterad under kortnamnet SEGR på NGM Nordic MTF i Stockholm.

www.sesab.net

Taggar:

Dokument & länkar