Kommuniké från Smart Energy Sweden Group AB (publ) årsstämma 2020

Aktieägarna i Smart Energy Sweden Group AB (publ) (”Bolaget”) har den 29 juni 2019 klockan 11.00 hållit årsstämma på Scandic Crown hotell med adress Polhemsplatsen 3 i Göteborg. Ordförande vid stämman var Per Wåhlin.
Nedan följer en sammanfattning av några av de beslut som fattades samt av VD:s anförande. För mer detaljerad information kring besluten vänligen se kallelsen och förslag till beslut som finns tillgängliga på bolagets hemsida.

Jesper Starander, VD och koncernchef, lade fram sin syn på års- och koncernredovisningen gällande 2019. Anförandet berörde särskilt konkursen i Palllas Group AB (publ) samt frågan avseende Bolagets reduktionsplikt för 2019. Revisor Fredrik Waern redogjorde för revisionsberättelsen gällande räkenskapsåret 2019.

Stämman beslutade att fastställa moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar.

Stämman beslutade att omvälja Glenn Renhult, Jesper Starander, Per Wåhlin och Stefan Nyman som styrelseledamöter. På konstituerande styrelsemöte efter stämman omvaldes Glenn Renhult till styrelseordförande.

Stämman beslutade att fastställa ersättningarna till styrelsen enligt gällande förslag kommunicerat i kallelsen till årsstämman.

Stämman tog beslut i att inte minska aktiekapitalet och beslutade därtill att inte anta en ny bolagsordning.

Stämman beslutade att ge bemyndigande för styrelsen att emittera aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler.

Stämman beslutade att bordlägga de frågor till framtida bolagsstämma som framförts av minoritetsaktieägare enligt dagordning i kallelse.

    
För ytterligare information kontakta VD Jesper Starander:
jesper.starander@sesab.net eller tfn: 031-120056.

   
Kort om Smart Energy Sweden Group AB (publ)

Smart Energy är ett bränslebolag som specialiserat sig på business to business (B2B) försäljning till både återförsäljare, jordbruk, entreprenader, bussbolag, åkerier, budfirmor, kommuner, åkericentraler och många villaägare runt om i Sverige. Bolaget bedriver även en egen konsumentförsäljning via mindre tankstationer på landsbygden. Smart Energy har cirka 5000 aktieägare varav aktien är noterad under kortnamnet SEGR på NGM Nordic MTF i Stockholm och huvudägare är idag Capital Conquest AB (publ).

http://www.sesab.net/

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar