REGISTRERING AV NYEMITTERADE AKTIER SLUTFÖRT

Per idag den 2019-03-19 har Bolagsverket registrerat 10 M (10 miljoner) nya aktier i Smart Energy Sweden Group AB (bolaget) enligt det PM som bolaget publicerade den 2019-03-11. Registreringen avser aktier till GEM Fund LLC som valt att nyttja 10 M av sina teckningsoptioner i bolaget.

Antalet aktier i bolaget är från och med idag 702.137.915 st.

Aktiekapitalet är från och med idag 70.213.791 SEK

Aktierna kommer att levereras till GEM Fund LLC under närmsta dagarna.

För mer information hänvisas till det PM som publicerades den 2019-03-11

 
Denna information är sådan information som Smart Energy Sweden Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 mars 2019 kl. 1400 CET.


 
För ytterligare information kontakta VD Fredrik Johansson  

Tel: 031-120056

fredrik.johansson@sesab.net

 
S
mart Energy Sweden Group AB (publ)
Smart Energy är ett bränslebolag som specialiserat sig på att etablera mindre tankstationer på landsbygden, samt på försäljning av bränslen i bulk till jordbruk, industri m.fl. genom att kontrollera hela kedjan från import till slutkund. Långsiktiga försäljningsmålet är att uppnå en volym om 300 miljoner liter bränsle per år, samt att inneha 100 tankstationer runtom i Sverige. Smart Energy har cirka 3500 aktieägare och aktien är noterad under kortnamnet SEGR på NGM Nordic MTF i Stockholm.
         

Taggar:

Om oss

Bolaget ska direkt eller genom dotterbolag bedriva olje- och gasutvinning, försäljning av bränslen, oljeprodukter, drift av egna bensinstationer samt handel och förvaltning av värdepapper och fastigheter och därmed förenlig verksamhet

Prenumerera

Dokument & länkar