Smart Energy lägesuppdatering beträffande avnotering, årsredovisning, teckningsoptioner

Smart Energy Sweden Group AB (publ) (“Smart”) har idag mottagit disciplinnämndens beslut att aktien ska avnoteras från NGM och sista handelsdag är satt till den 17 juli 2020. Smart delar inte uppfattning i en del sakfrågor gällande nämndens beslut som framförts av NGM, men accepterar den del som avser en avnotering av aktien.

Bolagets koncernårsredovisning skulle publicerats idag den 18:e juni 2020, men på grund av några nya frågor som inkommit från en gruppering av minoritetsägare så tar bokslutsarbetet mer tid både för bolaget och för våra revisorer och mot bakgrund av detta så har bolaget i samråd med våra revisorer beslutat att ytterligare senarelägga publiceringen av koncernredovisningen till i början av nästa vecka. Den kommer därmed att finnas tillgänglig för samtliga aktieägare att ta del av innan årsstämman den 29:e juni 2020. Smart beklagar förseningen men ber samtidigt om överseende kring detta under rådande omständigheter som nämnts tidigare.

Smart erhöll även under juni 2020 frågeställningar från en grupp aktieägare gällande bolagets intressebolag Smart Energy Sweden AB (publ) och med kännedom av detta så har bolaget tagit hjälp av både sina revisorer och ombud för att analysera dessa frågor ytterligare då dessa har stor betydelse för många aktieägare.

Bakgrunden är att Smart Energy Sweden AB (publ) emitterade aktier till Capital Conquest AB (publ) (“Capital Conquest”) sedan Capital Conquest begärde hos Smarts styrelse att Capital Conquest önskade teckna aktier för del av de teckningsoptioner som Smart Energy Sweden AB (publ) avtalat med Capital Conquest om, detta innan Glenn Renhult valdes in som styrelseledamot i Smart Energy Sweden Group AB (publ). Under bokslutsarbetet har det framkommit att styrelsen i Smart Energy Sweden AB (publ) i stället låtit hålla en extra bolagsstämma och beslutat om såväl som registrerat aktierna sedan Capital Conquest genom Glenn Renhults styrelseplats i Smart Energy Sweden Group AB (publ) hade kommit att tillhöra den krets för vilka emissionsbeslutet även ska fattas av moderbolagets bolagsstämma. Eftersom en sådan stämma i moderbolaget inte hållits har Capital Conquest AB (publ) och Smart Energy Sweden Group AB (publ) tidigare idag kommit överens om att Capital Conquest i stället överlåter sina aktier i Smart Energy Sweden AB (publ) till Smart Energy Sweden Group AB (publ) för den teckningslikvid om 7,5 miljoner kronor som Capital Conquest erlagt och därmed är Smart Energy Sweden AB (publ) numera ett helägt dotterbolag till Smart Energy Sweden Group AB (publ). Transaktionen har inte inneburit någon negativ påverkan för varken Smart eller Capital Conquest.

Denna information är sådan information som Smart Energy Sweden Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 juni 2020 kl. 21:00 CET.

För ytterligare information kontakta VD Jesper Starander:
jesper.starander@sesab.net
eller tfn: 031-120056.

Kort om Smart Energy Sweden Group AB (publ)
Smart Energy är ett bränslebolag som specialiserat sig på business to business (B2B) försäljning till både
återförsäljare, jordbruk, entreprenader, bussbolag, åkerier, budfirmor, kommuner, åkericentraler och många villaägare runt om i Sverige. Bolaget bedriver även en egen konsumentförsäljning via mindre tankstationer på landsbygden. Smart Energy har cirka 5000 aktieägare varav aktien är noterad under kortnamnet SEGR på NGM Nordic MTF i Stockholm och huvudägare är idag Capital Conquest AB (publ).

http://www.sesab.net/

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar