Smart Energy tar betydande marknadsandelar inom HVO-försäljning

Report this content

Smart Energy Sweden Group AB (publ) ("Bolaget") har under det senaste året sett en markant ökning av försäljningen av biobränsle och då särskilt HVO (hydrerade vegetabiliska oljor) till både våra mindre och större kunder och denna ökning har ett samband med reduktionsplikten som infördes i Sverige den 1 juli 2018. Efter reduktionsplikten införande så har dock både statliga såväl som många större privatägda företag blivit allt mer miljömedvetna och väljer numera i stor utsträckning att köpa HVO100 istället för vanlig diesel, vilket vi också ser tydligt i vår B2B-försäljning. 

Under första kvartalet så hade bolaget en försäljning av ren HVO på 30,5 Mkr vilket kan jämföras mot de senaste 6 månaderna då försäljningen av HVO ökade till hela 172,2 Mkr i koncernen, vilket delvis beror på att branschen håller på att förändras, samt att Bolaget under de senaste månaderna har tagit betydande marknadsandelar inom just detta biobränsle segment, säger Jesper Starander, VD och koncernchef, Smart Energy Sweden Group AB (publ).

Bolaget har även under hösten varit väldigt aktivt och deltagit i ett större antal upphandlingar med både offentliga och privata beställare rörande just leveranser av HVO och vår förhoppning är att dessa kommer kunna resultera i ett antal nya kundavtal under innevarande kvartal, tillägger Jesper Starander, VD och koncernchef, Smart Energy Sweden Group AB (publ).

Kort om nya reduktionsplikten i Sverige
Reduktionsplikten infördes som styrmedel 1 juli 2018. Reduktionen beräknas utifrån att de biodrivmedel som blandas in ska reducera de fossila utsläppen jämfört med om produkten hade varit helt fossil. Reduktionsplikten innebär att diesel ska reduceras med 19,3 % och bensin med 2,6 % från 1 juli 2018. Kravet på reduktionen av växthusgaser ökar sedan över tid med inlagda kontrollstationer. Nivåerna för 2019 och 2020 är fastlagda och uppgår till 4,2 % för bensin 2020 och 20 % respektive 21 % för diesel 2019 och 2020.

HVO drop-in är fortfarande dominerande på marknaden med 7,8 % eller 680 000 m3, därefter kommer HVO100 med 4,5 % eller 395 000 m3 följt av låginblandad FAME med 3 % eller 271 000 m3. Källor; SCB, Energimyndigheten, SPBI och Trafikanalys.

    
Denna information är sådan information som Smart Energy Sweden Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 oktober 2019 kl. 14:50 CET.

För ytterligare information kontakta VD Jesper Starander:  jesper.starander@sesab.net Tfn: 031-120056

   
S
mart Energy Sweden Group AB (publ)
Smart Energy är ett bränslebolag som specialiserat sig på att etablera mindre tankstationer på landsbygden, samt på försäljning av bnslen i bulk till jordbruk, industri m.fl. genom att kontrollera hela kedjan från import till slutkund. Långsiktiga försäljningsmålet är att uppnå en volym om 300 miljoner liter bnsle per år, samt att inneha 100 tankstationer runtom i Sverige. Smart Energy har cirka 5000 aktieägare och aktien är noterad under kortnamnet SEGR på NGM Nordic MTF i Stockholm.
www.sesab.net 

Taggar:

Dokument & länkar