Smart Energy upptar långsiktig expansionsfinansiering om 128 Mkr

Report this content

Smart Energy Sweden Group AB (publ) ("Bolaget") kan idag presentera en ny omfattande kapitalfinansieringslösning som ger Bolaget en stark finansiell plattform för dess tillväxtbehov under de kommande 12 – 24 månaderna. De nya finansieringsavtalen möjliggör koncernens expansionsmöjligheter på lång sikt och ger företaget ytterligare rörelsekapital och förmåga att göra flera bolagsförvärv i betydligt högre takt än tidigare planerat och därigenom på kortare tid nå koncernens långsiktiga mål (2022) att uppnå en försäljning på 5 Mdkr per år, säger Jesper Starander, VD och koncernchef, Smart Energy Sweden Group AB (publ).

 

Finansieringen består av en omedelbar kontantinjektion via ett Senior Secured lånearrangemang på 7 000 000 euro med en etablerad amerikansk bank. Lånet har en löptid på 24 månader och med en ränta på 5,95% per år och har möjligheten att konverteras till aktier av långivaren under avtalets löptid. 

Därutöver så utställer även Bolaget ett teckningsoptionsprogram riktat till samma amerikanska bank och via detta möjliggörs ett kapitaltillskott om maximalt 52,5 Mkr före emissionskostnader. Banken erhåller totalt 150 000 000 teckningsoptioner av Bolaget med en löptid på 36 månader och varje teckningsoption ger rätten att teckna en ny aktie med en teckningskurs på 0,35 SEK per aktie vilket kommer att utgöra en del av nya lånefinansieringsavtalet. Som garanti och säkerhet för ovanstående lånefinansiering så har den amerikanska banken ställt krav på en extern säkerhet för lånet och accepterat att Bolagets huvudägare Capital Conquest AB (publ) pantsätter en del av sina aktier i Smart Energy Sweden Group AB (publ) till långivaren. Som villkor har långivaren dock ställt kravet att Bolagets aktie flyttas NGM:s ordinarie lista innan lånetransaktionen kan slutföras. Ytterligare information om villkoren för lånet kommer att kommuniceras när transaktionen är genomförd.

Vid full användning av samtliga teckningsoptioner så blir utspädningseffekten för befintliga aktieägare maximalt 15,52 % och antalet aktier utökas även från nuvarande antal om 966.459.790 stycken till 1.116.459.790 stycken.

Bakgrunden till de nya avtalen är att styrelsen vill stärka företagets finansiella ställning även på lång sikt och se till att företaget gradvis har tillgång till ytterligare tillväxtkapital för att snabbt kunna finansiera framtida förvärv utan att behöva göra tidskrävande och allt för kostsamma kapitalanskaffningar på den vanliga marknaden. Vi är givetvis väldigt glada över att ha långsiktiga huvudägare som ställer upp för Bolaget i det expansiva skede som företaget befinner sig i just nu. De nya avtalen ger både mig och koncernledningen en viss arbetsro och skapar utrymme för att kunna fokusera på tillväxt framöver, säger Jesper Starander, VD och koncernchef, Smart Energy Sweden Group AB (publ).

 

Detta är en flexibel lösning som är mer anpassad till företagets finansieringsbehov framöver och vi tror de nya avtalen är bra för Bolagets aktieägare på lång sikt eftersom det medför en betydligt mindre administrationsbörda än vad en traditionell kapitalanskaffning normalt innebär och detta i sin tur frigör ledningens resurser till att kunna koncentrera sig på att öka försäljningen istället, säger Glenn Renhult, styrelseordförande för Smart Energy Sweden Group AB (publ).

Denna information är sådan information som Smart Energy Sweden Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 Oktober 2019 kl. 12:35 CET.

För ytterligare information kontakta VD Jesper Starander:  jesper.starander@sesab.net Tfn: 031-120056

Smart Energy Sweden Group AB (publ)
Smart Energy är ett bränslebolag som specialiserat sig på att etablera mindre tankstationer på landsbygden, samt på försäljning av bnslen i bulk till jordbruk, industri m.fl. genom att kontrollera hela kedjan från import till slutkund. Långsiktiga försäljningsmålet är att uppnå en volym om 300 miljoner liter bnsle per år, samt att inneha 100 tankstationer runtom i Sverige. Smart Energy har cirka 5000 aktieägare och aktien är noterad under kortnamnet SEGR på NGM Nordic MTF i Stockholm.

www.sesab.net

Taggar:

Dokument & länkar