Smart Eye delårsrapport januari – juni 2018

Massmarknadsvolymer i sikte

April – juni 2018

 • Nettoomsättningen uppgick till 11 004 (12 114) TSEK, vilket motsvarar en minskning med 9 %.
 • Rörelseresultatet uppgick till -16 764 (-9 306) TSEK, i linje med plan och som är ett resultat av beslutade satsningar på produktutveckling samt ökad takt i den geografiska expansionen.
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -16 856 (-9 435) TSEK.
 • Resultat efter skatt per aktie är negativt.
 • Likvida medel uppgår till 14 976 TSEK per sista juni. Bolaget har i tillägg till detta en outnyttjad kreditfacilitet om 15 MSEK.
 • Den geografiska expansionen fortsätter. Under perioden har bolaget öppnat kontor i Tokyo och Chongqing, Kina.
 • Två bilmodeller med Smart Eyes teknik lanserades under perioden.

Januari – juni 2018

 • Nettoomsättningen uppgick till 20 584 (19 747) TSEK, vilket innebär en ökning med drygt 4% jämfört med föregående år.
 • Rörelseresultatet uppgick till -30 610 (-18 469) TSEK.
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -30 830 (-18 717) TSEK.
 • Resultat efter skatt per aktie är negativt.

Händelser efter periodens utgång

 • I juli erhölls ytterligare en design win. Denna gång med en av Kinas största biltillverkare. Bilmodellen kommer att börja produceras 2019 och det estimerade ordervärdet över produktlivscykeln är på minst 100 MSEK.

Uppskattning av värdet på erhållna design wins

 • Med start denna kvartalsrapport kommer uppgift om estimerat marknadsvärde på erhållna design wins att lämnas och uppdateras kontinuerligt.
 • Det totala estimerade värdet av bolagets hittills kommunicerade design wins uppgår för närvarande till minst 475 MSEK över produktlivscykeln.
 • Om bolagets system skulle användas i alla bilmodeller i befintlig plattform hos de fem biltillverkare där design wins har kommunicerats är det estimerade värdet för närvarande till minst 2 000 MSEK sett över produktlivscykeln.

VD-kommentar

Marknadsbilden klarnar

Smart Eye har tidigare kommunicerat 18 design wins från fem OEMs, senast från i juli i år. Det sammanlagda uppskattade ordervärdet på samtliga 18 modeller överstiger 475 MSEK över produktlivscykeln. Om vårt förarövervakningssystem (DMS) skulle implementeras i resten av bilarna på redan vunna plattformar så skulle det motsvara intäkter på över 2 miljarder kronor sett över livscykeln för bilplattformarna. För att ytterligare sätta det i perspektiv så är det potentiella värdet på samtliga upphandlingar som pågår i år och nästa år, där Smart Eye är delaktiga, över 10 miljarder kronor. Det är tydligt att tiden är mogen för DMS och att Smart Eye är perfekt positionerade för att dra nytta av denna enastående marknadsmöjlighet. Våra nyöppnade kontor i Japan och Kina ska ses i ljuset av nya möjligheter som öppnar sig, inte bara på de marknaderna utan globalt.

Massmarknaden nära förestående

Det andra kvartalet handlade först och främst om att de största biltillverkarna i världen har svängt om. De är nu redo att sätta in förarövervakningskamera (DMS) i sina bilplattformar. Som ett resultat har många offertförfrågningar (RFQ:er) initierats för massmarknadsmodeller. Fram till 2017 var det premiumtillverkare som handlade upp DMS men i år är det högvolymbilar som för första gången är aktuella, på alla geografiska marknader.

Lösningen på den globala epidemin med trafikolyckor

Detta är utmärkta nyheter för oss alla. DMS har potentialen att rädda många liv och kommer till sin fulla rätt när de flesta bilarna har utrustningen. Ouppmärksamhet, trötthet och andra nedsättningar av körförmågan är bland de allra största riskfaktorerna och bidrar till att trafikolyckor är den tredje vanligaste dödsorsaken i åldersgruppen 5-44 år. Mer än 1,2 miljoner människor förolyckas i trafiken och 50 miljoner skadas varje år. FN har utlyst att 2011-2020 är årtiondet för främjandet av säkerhet i trafiken och har manat alla medlemsstater att öka sina satsningar på trafiksäkerhet.

DMS-teknologi en del av lösningen

Vi på Smart Eye är mycket stolta över att se två årtiondens hårda arbete börja betala sig och att DMS sprider sig från premiumbilar till mellanklassbilar (motsvarande Golf, Toyota Corolla, Honda Civic etc). Vågen av system för massmarknaden kommer något snabbare än vad vi tidigare beräknat och också tidigare än vad vi har kommunicerat till marknaden. Detta är mycket positivt och det betyder i grunden att fler människoliv kommer att räddas av DMS. Alla i industrin jobbar stenhårt för att ta tillvara på denna historiska chans att vara delaktiga i utvecklandet av en ny säkerhetsteknologi som har sin utgångspunkt i faktiskt mänskligt beteende.

Försäljningsutveckling

Nettoförsäljningen januari till juni uppgick till 20,6 MSEK, 4 procent upp från förra årets 19,7 MSEK. Applied Solutions steg med 8 procent och Research instruments ökade med 2 procent. Det andra kvartalet för AS var en minskning med 30 procent beroende på fokuseringen av resurserna för att hantera det stora antalet offertförfrågningar. RI ökade med 21 procent, tack vare stigande marknadsefterfrågan.

Martin Krantz
VD Smart Eye

Kontakt

Martin Krantz, VD
Tel nr 070-329 26 98
Martin.krantz@smarteye.se
 

Anders Lyrheden, CFO
Tel nr 070-320 96 95
Anders.lyrheden@smarteye.se

Om Smart Eye

Smart Eye utvecklar och marknadsför system för eyetracking, d.v.s. system som kan mäta och beräkna vart en person tittar. Bolaget har idag två affärsområden, Research Instruments och Applied Solutions. Inom Research Instruments tillhandahåller Smart Eye avancerade eyetrackingsystem för mätning och analys av mänskligt beteende. Inom Applied Solutions tillhandahåller Smart Eye eyetrackingmjukvara för integration i fordon.

Smart Eye grundades år 1999 och har sedan dess etablerad sig som en av de ledande aktörerna för eyetrackinganalyser av mänskligt beteende. Detta tack vare en avancerad teknisk mjukvara för eyetrackingsystem samt lång erfarenhet inom branschen. Smart Eye satsade tidigt på att utveckla eyetracking för fordonsindustrin och är idag ett av få företag i världen som har eyetrackingsystem för integration i fordon som lever upp till fordonsindustrins omfattande krav. Smart Eye har för närvarande sexton design wins avseende serieleverans till personbilar hos fyra globala fordonskoncerner.

Smart Eye är noterade på First North. Erik Penser Bank är bolagets Certified Adviser och nås på 08-463 8000.

Denna information är sådan information som Smart Eye AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande klockan 08:30 CET den 20 augusti 2018.

Om oss

Sedan 1999 har Smart Eye utvecklat AI i form av eyetrackingteknik som förstår, stödjer och förutser en individs intentioner och handlingar. Genom att noggrant studera en persons öga, ansikte och huvudrörelser kan vår teknik dra slutsatser om individens medvetenhet och mentala status. Idag finns vår eyetracking i nästa generations bilar och hjälper bilindustrin ta ett viktigt kliv mot säkrare och mer miljövänliga transportlösningar. Smart Eyes lösningar för forskningsindustrin ger nya möjligheter i komplicerade och verkliga situationer och leder vägen mot nya insikter inom rymd- och flygplansindustrin, psykologi, neurovetenskap, medicin och teknisk research. Smart Eyes huvudkontor är beläget i Göteborg, men kontor finns även i USA, Japan och Kina. Utöver det har man även partners, återförsäljare och distributörer på flera platser i Europa, USA och APAC. Smart Eyes lösningar används över hela världen av mer än 700 partners och kunder; ledande forskningsgrupper, varumärken och laboratorier så som US Air Force, NASA, BMW, Lockheed Martin, Audi, Boeing, Volvo, GM för att nämna några.

Prenumerera

Dokument & länkar