Smart Eye delårsrapport januari - mars 2019

Report this content

Fortsatta framgångar på högaktiv marknad

Januari – mars 2019

·         Nettoomsättningen uppgick till 11 670 (9 580) TSEK, vilket motsvarar en ökning med 22%.

·         Rörelseresultatet uppgick till -22 227 (-13 846) TSEK, i linje med plan och speglar intensifierade satsningar i personal för att möta den kraftigt ökande mängden av vunna projekt och kundförfrågningar

·         Resultat efter finansiella poster uppgick till -22 293 (-13 974) TSEK

·         Resultat efter skatt per aktie är negativt.

·         Likvida medel uppgår till 65 599 TSEK per sista mars.

·         Den 15 maj erhölls två design wins från en av Japans och Europas största biltillverkare.

·         I februari erhölls 14 design wins från en global koreansk biltillverkare.

·         I februari och i maj har bolaget tillkännagivit ytterligare fyra nya bilmodeller från BMW som innehåller Smart Eyes teknik.

Uppskattning av värdet på erhållna design wins

Med start i rapporten för andra kvartalet 2018 lämnar bolaget uppgift om estimerat värde på erhållna design wins över uppskattad produktlivscykel (sk life-time value) vid tidpunkten för rapportens avlämnande. Inom parentes anges nivåerna i samband med föregående rapporttillfälle, i detta fall 6 februari 2019.

Det totala estimerade värdet av bolagets hittills kommunicerade 43 (43) design wins uppgår för närvarande till minst 1 000 MSEK (1 000) över produktlivscykeln.

Om bolagets system skulle implementeras i alla bilmodeller i de plattformar där Smart Eye redan erhållit design wins hos de 6 (6) biltillverkare där detta har kommunicerats uppgår det estimerade värdet för närvarande till minst 2 150 (2 150) MSEK sett över produktlivscykeln.

VD-kommentar

EDIT 15 maj 2019 

Idag erhöll vi vår första design win i Japan. Det går inte nog att poängtera hur viktigt det är för bolaget och hur glädjande det är för alla som jobbat med detta under lång tid. Långsiktighet och förtroendebyggande är nödvändiga byggstenar för att lyckas på den japanska marknaden. Vd-ordet nedan skrevs innan kontraktet var påskrivet.

20 år av innovation 

Smart Eye har har sedan starten 1999 etablerat sig som en viktig och ledande spelare inom mätning av ögonrörelser. Samtidigt är det min fasta övertygelse att vi bara har sett början av vad eye tracking kan göra för att hjälpa oss i våra dagliga liv. Till att börja med byggs det nu in i bilar och i forskningslab, men snart kommer det att integreras i alla möjliga sammanhang och kännas lika naturligt som att det sitter kameror i mobiltelefoner. Resan startade i Sverige för 20 år sedan men har bara börjat, som så många gånger förr har ett svenskt företag lyckats nischa in sig som ledande inom ett expansivt teknikområde. Det är ett uttryck för landets stolta ingenjörstraditioner, orädda entreprenörsanda och eminenta högskoleutbildningar som gång efter annan skapar globalt konkurrenskraftiga teknikföretag.

Research Instruments 

Affärsområdet för forskningsapplikationer lever inte bara på sina egna meriter, utan bidrar också till att utforska nya spännande marknadssegment. Produkterna finns med som valideringsverktyg i serieproduktionsprojekt och bidrar till att flytta fram den tekniska frontlinjen för vad som går att göra med eye-tracking.

Första kvartalet inleddes långsamt men avslutades starkt. Försäljningen växte med 95% jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Det förstärkta produktsortimentet marknadsförs aktivt mot sina avsedda kundgrupper. Kärnsegmenten automotive och aviation växer bägge av den anledningen. Det är med stolthet vi kan presentera nya kunder, exempelvis Canadian National Defence samt flera nya fordonstillverkare i Asien och Europa. Avsikten är att fortätta tillväxtresan inom samtliga geografier och kundsegment genom fortsatt offensiv produktveckling, marknadsföring och starka partnerskap med nyckelspelare på marknaden.

Automotive Solutions

Marknaden för Automotive Solutions är fortsatt mycket stark och aktiviteten till och med överträffar våra redan högt ställda förväntningar. Detta har visat sig i ytterligare ett antal design wins till dags dato men i än större utsträckning i pågående upphandlingar som förväntas offentliggöras under innevarande år. Smart Eye fortsätter att stå mycket starkt i den globala konkurrensen om affärerna som nu inte längre bara handlar om premiumbilar, utan i allt större utsträckning förflyttar sig mot massmarknaden med hägrande högvolymprojekt. Vår strategi är framgångsrik och vårt erbjudande slagkraftigt på alla geografiska marknader vilket inte minst visat sig i våra framgångar på den krävande koreanska marknaden som är känd för sina höga kvalitetskrav. I både Asien, Europa och Nordamerika pågår för närvarande ett flertal upphandlingar som kommer att avgöras under innevarande år och där vi räknar med att försvara vår tydligt marknadsledande position inom förarövervakning.

Vidare har aktiviteten på det regulatoriska området i Europa höjts avsevärt där EU-parlamentet nyligen röstade igenom en lagstiftning som, om den passerar genom alla instanser, kommer att träda ikraft redan 2022 med fullt genomslag två år därefter, och innebär att alla nya bilar som säljs i Europa ska ha förarövervakning. Euro-NCAP har tagit med förarövervakning i sin vision 2025 som i sig själv förväntas stimulera alla europeiska tillverkare. Detta innebär att såväl marknaden, lagstiftarna och frivilliga klassificeringsorganistationer samverkar för höja säkerheten i fordonsflottan vilket passar Smart Eye synnerligen väl. Vi förväntar oss att den amerikanska marknaden kommer att ansluta till samma mönster inom kort.

Allt detta sammantaget innebär att den stora marknadspotential som vi sedan länge identifierat nu blivit allt mer konkret och förskjutits närmare i tiden. För att möta denna ökade aktivitet och fullt ut kapitalisera på vår marknadsledande position har vi sedan en tid tillbaka rekryterat många duktiga medarbetare av högsta kvalitet och vi ser ett fortsatt behov av att rekrytera och investera i verksamheten för att bibehålla vårt ledarskap och därmed vår tillväxtpotential på längre sikt.

Marknadsutveckling i Kina

Lagstiftarna i Kina förväntas inom kort införa krav på förarövervakningssystem i fordon vilket redan har fått marknadens aktörer att gå till handling. Det handlar inte bara om nyproducerade fordon utan även befintliga, vilket gör att det öppnas upp en stor möjlighet på den kommersiella eftermarknaden. Kinesiska bilföretag har de senaste åren flyttat fram positionerna inom tekniktunga områden som fordonsrelaterad AI och elektrifierade drivlinor. Ledtiderna är avsevärt kortare än i de mer traditionella marknaderna i väst vilket bland annat innebär att färdigutvecklade standardlösningar ofta är att föredra. Smart Eye har under en tid noga följt utvecklingen i Kina och mot bakgrund av den stora marknadspotentialen och vår marknadsledande position inom eye-tracking beslutat att utvärdera denna möjlighet i en skarpare kontext. Detta innebär att den befintliga mjukvarubaserade affärsmodellen kan komma att kompletteras för att anpassas till behovet på den kinesiska marknaden. 

Smart Eye ser över finansieringsalternativ

Mot bakgrund av den ökade aktiviteten inom Automotive Solutions i allmänhet samt de stora möjligheter vi ser på den kinesiska marknaden och för att bibehålla vår marknadsledande position så har styrelsen i Smart Eye uppdragit åt Carnegie Investment Bank att se över och utvärdera ytterligare finansieringsalternativ för att maximera möjligheterna att tillvarata de mycket gynnsamma marknadsförhållanden som just nu råder.

Gryning för säkrare fordon

Aldrig förr har Smart Eye stått inför så många möjligheter av yppersta storlek och kvalitet. Vi har hittills exekverat vår strategi väl utifrån givna förutsättningar vilket har placerat bolaget i ett gott läge att ta ett fast grepp på ett av den globala teknologisektorns allra snabbast växande områden – artificiell intelligens inuti fordon.

Martin Krantz

VD Smart Eye

Smart Eye är noterade på First North. Erik Penser Bank är bolagets Certified Adviser och nås på 08-463 8000 eller certifiedadviser@penser.se. Informationen lämnades för offentliggörande den 15 maj, klockan 13:00.

Taggar:

Dokument & länkar