Smart Eye delårsrapport januari – september 2019

Report this content

Fortsatt fokus på Automotive upphandlingar

Juli – September 2019 

 • Nettoomsättningen uppgick till 12 264 (15 234) TSEK, vilket motsvarar en minskning med 19%. 
 • Rörelseresultatet uppgick till -23 623 (-9 759) TSEK, rörelsens kostnader är i linje med plan och avspeglar den fortsatta satsningen för att leverera på vunna kontrakt samt hantera den stora mängden av pågående upphandlingar. I tillägg har investeringen i det nya affärsområdet AIS (Applied Aritificial Intelligence Systems) ökat under kvartalet. 
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -23 676 (-9 836) TSEK 
 • Resultat efter skatt per aktie är negativt. 
 • Likvida medel uppgår till 186 164 TSEK per sista september. 
 • I september erhölls ytterligare åtta design wins från den japanska biltillverkaren som Smart Eye sedan tidigare kommunicerat en design win med. De estimerade intäkterna av ordern är 200 MSEK.

Januari – September 2019 

 • Nettoomsättningen uppgick till 36 312 (35 817) TSEK, vilket motsvarar en ökning med 1%. 
 • Rörelseresultatet uppgick till -70 519 (-40 369) TSEK.
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -70 772 (-40 666) TSEK 
 • Resultat efter skatt per aktie är negativt. 
   

Uppskattning av värdet på erhållna design wins 

Med start i rapporten för andra kvartalet 2018 lämnar bolaget uppgift om estimerat värde på erhållna design wins över uppskattad produktlivscykel (s.k. life-time value) vid tidpunkten för rapportens avlämnande. Inom parentes anges nivåerna i samband med föregående rapporttillfälle, i detta fall 23 augusti 2019. 

Det totala estimerade värdet av bolagets hittills kommunicerade 53 (45) design wins uppgår för närvarande till minst 1 350 MSEK (1 150) över produktlivscykeln. 

Om bolagets system skulle implementeras i alla bilmodeller i de plattformar där Smart Eye redan erhållit design wins hos de 8 (8) biltillverkare där detta har kommunicerats uppgår det estimerade värdet för närvarande till minst 2 650 (2 650) MSEK sett över produktlivscykeln. 

 

VD-kommentar

In-car AI från Automotive Solutions

Tredje kvartalet började med de två traditionella semestermånaderna, men det betydde inte att de pågående upphandlingarna hos bilindustrins jättar stannade upp. Frågor, tekniska problemställningar och andra uppgifter fortsatte att komma in i en strid ström, så som det kommer att vara fram tills dess att en leverantör utses och ett kontrakt upprättats. Det är först efter nomineringen som arbetet går in i en fas där ett projekt formeras som med stor precision ska leverera mjukvara till bilprojektet ända fram till den dag då bilen sätts i produktion, ett till tre år efter leverantörsvalet. Under kvartalet fortsatte upphandlingsprocesserna med full intensitet och avgörandet i många av dem står inför dörren.Vi ser med stor tillförsikt an på nomineringarna som är på väg att delas ut.

Smart Eye är ett respekterat namn i bilindustrin och det är väl känt bland kunderna att ingen annan leverantör har blivit nominerad till så många bilmodeller hos så många tillverkare. Det är en kvalitetsstämpel och en faktor som skapar en positiv spiral genom att få biltillverkare vill riskera att utveckla en kostsam funktion som sedan inte håller avsedd prestanda.

Smart Eye är ständigt aktuell som ett möjligt leverantörsalternativ i samtliga stora pågående upphandlingar. Vi bevisar oss gång på gång i den hårt konkurrensutsatta och kvalitetsmedvetna bilindustrin genom att leverera till avancerade projekt där de ingående aktiva säkerhetssystemen samverkar, vilket ställer höga krav på säkerhetslassificering. Man kan säga att lägstanivån sätts av den högst klassificerade ingående komponenten. Smart Eye klarar, idag och imorgon, att leverera mjukvara enligt de allra högst ställda kravspecifikationerna.

I en absolut närtid räknar vi med att tillverkare vars andel av den totala världsproduktionen som överstiger 20% av alla fordon kommer att avgöras. Dock kommer inte upphandlingarna att omfatta samtliga bilar i deras modellprogram, åtminstone inte till en början. På sikt, med stöd ifrån säkerhetsrankinginstitut och ny lagstiftning så finns det anledning att tro att DMS blir lika vanligt som säkerhetsbälten och krockkuddar.

Vidare uppskattar vi att de bilbolag vars upphandlingar som ligger i en något senare fas och som därmed inte kommer att avgöras i omedelbar närtid men väl med start under nästa år, utgör ytterligare minst 20% i andel av världsproduktionen. Dessutomn har de två stora globala tillverkarna som Smart Eye nominerades till och redovisade i Q1 och Q2 tillsammans en andel av världsproduktionen som överstiger 15%.

Det är i ljuset av denna snabba marknadsutveckling som vi med extra stolthet kunde presentera åtta nya design wins från en befintlig japansk kund under kvartalet, ett kvitto på att vår affärsmodell fungerar. 

Nytt affärsområde AIS

Men bolaget är mer än bara Automotive Solutions även om det affärsområdet med all rätt får det mesta av rampljuset just nu. Den förste juli startade formellt ett nytt affärsområde kallat AIS. Det står för Applied Aritificial Intelligence Systems. Ordet Systems i namnet signalerar att det nya affärsområdet kommer att erbjuda inte bara mjukvara, utan dessutom hårdvara, vilket betyder att Smart Eye nu kan erbjuda ett helt system till bilindustrin. Detta betyder inte att Smart Eye överger sin vinnande affärsidé att sälja mjukvara via globala Tier-1 leverantörer som i sin tur säljer system till stora biltillverkare. Genom denna vidareutveckling av vårt erbjudande för den kinesiska marknaden kan vi tillgodose det ökande marknadsbehovet i Kina där det i närtid förväntas regulatoriska initiativ på att kräva förarövervakning vid vissa typer av transporter med farligt gods samt långfärdsbussar. Genom att sammankoppla vår mjukvara med en specifik hårdvara säkerställer vi att vår mjukvara inte piratkopieras med annan hårdvara vilket är en viktig faktor för att skydda vår konkurrenskraft och integritet.

AIS kommer att täcka in i det fall där volymerna inte är så stora som för Automotive Solutions men ändå bra mycket större än forskningskunderna till Research Instruments. Typiska kunder är operatörer av bil- och lastbilsflottor, bussbolag samt tillverkare av kommersiella fordon och specialfordon med små till medelstora volymer. Produkten som tas fram är utvecklad och testad till fulla krav och standarder för bilindustrin samtidigt som stor möda läggs på att få full funktionalitet inklusive den senaste AI-tekniken till ett konkurrenskraftigt pris. Under andra halvan av nästa år kommer produkten att lanseras till en bredare publik men redan under vintern som kommer är ett antal pilottester med speciellt utvalda kunder inplanerade. Dessa tester kommer ge viktig information och data för vidareutveckling av algoritmer och intrimning av kundfunktioner. Från den finansieringsrunda innan sommaren där 200 miljoner kronor restes, är en del av kapitalet vikt till satsningen på AIS.

Eyetrackingsystem för forskningsändamål

Research Instruments har haft ett något mindre intensivt kvartal än resten av bolaget där trenden av förseningar på stora kontrakt tyvärr har fortsatt. Vi har dock inte förlorat kontrakt till konkurrenterna eller några affärsmöjligheter utan det är en förskjutning av inköpen utanför bolagets kontroll där försäljningen förväntas realiseras i kommande kvartal. Bolaget har påbörjat en utveckling av sortimentet i syfte att bredda erbjudandet. Vi kommer att att flytta fram positionerna för de mindre eyetrackingsystemen med lägre prislapp och högre volymer. Förutom att öka den totala försäljnings volymen kan det också bidra till att minska fluktuationerna för affärsområdet i framtiden  genom att några få förskjutna stora affärer inte får lika stor relativ påverkan.

Förväntningar på Q4

Vi går in i det fjärde kvartalet med högsta möjliga tempo i samtliga delar av verksamheten. Vi siktar på att försvara vår marknadsledande position genom att fortsätta att vinna design wins hos befintliga och nya kunder. För detta är vi perfekt positionerade. Det är med både stolthet och pionjäranda som vi som bolag utvecklar marknaden för gränsnittet mellan människor och AI, för forskning och bilindustrin, idag och i framtiden.

Martin Krantz

VD Smart Eye

För mer information:
Martin Krantz, VD Smart Eye AB
Telefon: +46 70-329 26 98
Email:
martin.krantz@smarteye.se

Anders Lyrheden, CFO Smart Eye AB
Telefon: +46 70-320 96 95
Email: 
anders.lyrheden@smarteye.se 

Om Smart Eye
Sedan 1999 har Smart Eye utvecklat AI i form av eyetrackingteknik som förstår, stödjer och förutser en individs intentioner och handlingar. Genom att noggrant studera en persons öga, ansikte och huvudrörelser kan vår teknik dra slutsatser om individens medvetenhet och mentala status.
    Idag finns vår eyetracking i nästa generations bilar och hjälper bilindustrin ta ett viktigt kliv mot säkrare och mer miljövänliga transportlösningar. Smart Eyes lösningar för forskningsindustrin ger nya möjligheter i komplicerade och verkliga situationer och leder vägen mot nya insikter inom rymd-, flygplans-, och försvarsindustrin, psykologi, neurovetenskap, medicin och teknisk forskning.
    Smart Eyes huvudkontor är beläget i Göteborg, men kontor finns även i Detroit, USA, Tokyo, Japan och Chongqing, Kina. Utöver dessa egna kontor, har Smart Eye även partners, återförsäljare och distributörer på flera platser i Europa, USA och APAC. Smart Eyes lösningar används över hela världen av mer än 700 partners och kunder; ledande forskningsgrupper, varumärken och laboratorier så som US Air Force, NASA, BMW, Lockheed Martin, Audi, Boeing, Volvo och GM, för att nämna några.
    Smart Eyes verksamhet är organiserad inom tre affärsområden, Research Instruments, Automotive Solutions och Applied AI Systems (AIS). Inom Research Instruments tillhandahåller Smart Eye avancerade eyetrackingsystem för mätning och analys av mänskligt beteende. Inom Automotive Solutions tillhandahåller bolaget eyetrackingmjukvara för integration i fordon. Inom AIS tillhandahålls både en mjukvara och hårdvara för integration av eyetracking i fordon, specifikt designad för eftermarknaden inom framförallt kollektivtrafik och kommersiella fordon.

Besök www.smarteye.ai för mer information.


Besök vår investerarweb för mer finansiell information: http://www.corp.smarteye.se/sv/

Denna information är sådan information som Smart Eye AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 oktober 2019, klockan 08:30.

Smart Eye är noterade på Nasdaq First North Growth Market. Erik Penser Bank är bolagets Certified Adviser och nås på 08-463 8000 eller certifiedadviser@penser.se.

Dokument & länkar