Smart Eye genomför riktad nyemission om 43,6 Mkr

Styrelsen i Smart Eye AB (Publ) (”Smart Eye” eller ”Bolaget”) har, med stöd av årsstämmans bemyndigande från den 27 april 2017, beslutat att emittera totalt 991 089 nya aktier i Bolaget med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Emissionen tecknades av ett antal institutionella och privata investerare. Teckningskursen uppgick till 44,0 kronor per aktie.

I syfte att stärka Bolagets finansiella ställning samt tillvarata tillväxtmöjligheter har styrelsen beslutat genomföra en riktad emission om 43,6 Mkr. Teckningskursen i emissionen uppgår till 44,0 kronor per aktie, vilket motsvarar en rabatt om cirka 6,4 procent mot de fem senaste handelsdagarnas volymviktade genomsnittskurs. Det var ett stort intresse för den riktade emissionen som genomfördes genom ett s.k. accelerated book building-förfarande lett av Erik Penser Bank. Tecknare i emissionen är Handelsbanken Fonder och Aktia Kapitalförvaltning samt ett femtiotal privata investerare.  

”Den globala bilindustrin befinner sig i ett spännande skede där det sker en snabb utveckling mot självkörande bilar med allt mer avancerade system för förarövervakning. Genom sammanlagt 16 design wins från ledande fordonstillverkare har Smart Eye tagit tätpositionen. Den riktade emissionen möjliggör en offensiv satsning där vår ambition är att vinna fler design wins och på så sätt etablera vår teknologi i ytterligare bilmodeller inom premiumsegmentet. Vi ser en spik i intresse från den kinesiska marknaden men även större efterfrågan än väntat från Japan. I hela bilvärlden pågår det upphandlingar för nästa generations förarövervakning. Vi positionerar oss för fortsatta framgångar,” säger Martin Krantz, VD i Smart Eye.  

Nyemissionen innebär en aktieutspädning om cirka 9,1 procent i förhållande till totala antalet aktier och kapital efter emissionen. 

I samband med transaktionen har Bolagets störste ägare, Fouriertransform, lånat ut 991 089 aktier till Erik Penser Bankaktiebolag. Detta för att underlätta leverans av aktier. De lånade aktierna kommer att återlämnas i samband med att nyemissionen registrerats hos bolagsverket. 

Erik Penser Bankaktiebolag har varit finansiell rådgivare i samband med nyemissionen. 

För mer information
Martin Krantz, VD Smart Eye AB    
Mobil: 070-329 26 98
Email: 
martin.krantz@smarteye.se 

Om Smart Eye
Smart Eye grundades för att överbrygga avståndet mellan människa och maskin för en bättre framtid genom banbrytande eyetrackingteknologi som förstår, stödjer och förutser mänskliga intentioner och handlingar. Genom att kombinera djup teknisk kompetens med lekfull kreativitet, består Smart Eye av två affärsområden. Affärsområdet Research Instruments tillhandahåller hög prestanda i komplexa, verklighetsnära situationer, och banar väg för nya insikter inom rymd-, flyg-, fordonsindustrin, psykologi, neurovetenskap, medicinsk och klinisk forskning. Affärsområdet Applied Solutions mjukvara ingår i nästa generations fordon och hjälper bilindustrin att ta ytterligare ett steg mot självkörande fordon.

Smart Eye grundades år 1999 och har kontor i Göteborg och Michigan, USA, liksom partners, återförsäljare och distributörer i Europa, USA och APAC. Bolagets produkter och lösningar används av mer än 700 kunder över hela världen och av ledande forskargrupper, varumärken och laboratorier såsom US Air Force, Nasa, BMW, Lockheed Martin, Audi, Boeing, Volvo, GM, med flera. 

http://www.corp.smarteye.se 

Smart Eye är noterade på First North. Erik Penser Bank är bolagets Certified Adviser och nås på 08-463 8000.

Denna information är sådan information som Smart Eye AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 januari 2018 kl. 08:00 CET.

Om oss

Sedan 1999 har Smart Eye utvecklat AI i form av eyetrackingteknik som förstår, stödjer och förutser en individs intentioner och handlingar. Genom att noggrant studera en persons öga, ansikte och huvudrörelser kan vår teknik dra slutsatser om individens medvetenhet och mentala status. Idag finns vår eyetracking i nästa generations bilar och hjälper bilindustrin ta ett viktigt kliv mot säkrare och mer miljövänliga transportlösningar. Smart Eyes lösningar för forskningsindustrin ger nya möjligheter i komplicerade och verkliga situationer och leder vägen mot nya insikter inom rymd- och flygplansindustrin, psykologi, neurovetenskap, medicin och teknisk research. Smart Eyes huvudkontor är beläget i Göteborg, men kontor finns även i USA, Japan och Kina. Utöver det har man även partners, återförsäljare och distributörer på flera platser i Europa, USA och APAC. Smart Eyes lösningar används över hela världen av mer än 700 partners och kunder; ledande forskningsgrupper, varumärken och laboratorier så som US Air Force, NASA, BMW, Lockheed Martin, Audi, Boeing, Volvo, GM för att nämna några.

Prenumerera