• news.cision.com/
  • Smart Eye/
  • Smart Eyes hittills största framgång; tillkännager 24 design wins med fyra OEM:er i ett slag

Smart Eyes hittills största framgång; tillkännager 24 design wins med fyra OEM:er i ett slag

Report this content

Två av de fyra nya OEM:erna är nya kunder, varav en är en amerikansk högvolymtillverkare och en är en europeisk premiumtillverkare. De andra två är befintliga europeiska premiumkunder. De beräknade intäkterna för ordern är 500 miljoner SEK, baserat på prognoser för den beräknade produktlivscykeln.

”Jag är exceptionellt stolt över Smart Eyes ingenjörsteam. De har utvecklat en skalbar mjukvarulösning som kan köras på flera hårdvaruplattformar. Detta garanterar optimerad prestanda, konkurrenskraftiga systemkostnader och är kvalificerat för säkerhetskritiska fordonsapplikationer. Detta är en vinnande formel” säger Martin Krantz, grundare och VD för Smart Eye.

 

Samtliga bilplattformar beräknas gå i produktion 2022, och en rad nya bilmodeller kommer att lanseras under de följande åren.

 

”Det är viktigt att komma ihåg att DMS är ett säkerhetssystem som drivs av EU lagstiftning, förordningar och organisationer som EuroNCAP. Bilindustrin möter svårigheter nu, men framtidens bilförare kommer att skyddas av intelligenta säkerhetssystem som kommer att minska trafikolyckorna” enligt Martin Krantz.

 

Genom sin ledande position för DMS inom bilindustrin har Smart Eye redan säkrat sin försäljning inför de kommande åren. Detta ger en solid bas för leverans av DMS på kort och medellång sikt.
 

”Dessa design wins utgör en stor del av de upphandlingsprocesser som kommunicerades under förra året och vi står redo för ytterligare framgångar inom en snar framtid. Detta ger oss en solid grund och vi är fast beslutna om att fortsätta leda DMS-industrin in i 2020-talet i och med att det blir lika vanligt som säkerhetsbälten och airbags” säger Martin Krantz.

 

Som en försiktighetsåtgärd till följd av Coronaviruset och den nuvarande volatiliteten på marknaden har Smart Eye beslutat att se över sina rörelsekostnader för att hushålla med kapitalet. Besparingsprogrammet träder i kraft omedelbart. Särskild vikt läggs dock på att se till att de många leveransåtagandena till den globala fordonsindustrin uppfylls. Detta säkerställer den finansiella stabiliteten i företaget under minst 18 månader. Bolaget behåller beredskap att snabbt växla upp om de Corona-relaterade osäkerheterna förbättras.

 

Hittills har Smart Eye erhållit totalt 81 design wins från 12 OEM:er. Tillsammans med tidigare kontrakt uppgår det sammanlagda värdet över produktlivscykeln för nuvarande design wins till 2 000 MSEK. Det potentiella värdet av fler bilmodeller på de nya plattformarna är minst 2 000 MSEK. Det här innebär att det totala potentiella värdet från tillkommande design wins hos befintliga biltillverkare på befintliga plattformar är nu 3 300 MSEK.

 

Följ gärna våra digitala och sociala kanaler för ytterligare information; www.smarteye.se, och SmartEyeAB på Facebook, Linkedin och Twitter.

 

 

För mer information:
Martin Krantz, VD Smart Eye AB
Telefon: +46 70-329 26 98
Email:
martin.krantz@smarteye.se

Anders Lyrheden, CFO Smart Eye AB
Telefon: +46 70-320 96 95
Email: 
anders.lyrheden@smarteye.se 

 

Om Smart Eye
Sedan 1999 har Smart Eye utvecklat AI i form av eyetrackingteknik som förstår, stödjer och förutser en individs intentioner och handlingar. Genom att noggrant studera en persons öga, ansikte och huvudrörelser kan vår teknik dra slutsatser om individens medvetenhet och mentala status.
    Idag finns vår eyetracking i nästa generations bilar och hjälper bilindustrin ta ett viktigt kliv mot säkrare och mer miljövänliga transportlösningar. Smart Eyes lösningar för forskningsindustrin ger nya möjligheter i komplicerade och verkliga situationer och leder vägen mot nya insikter inom rymd-, flygplans-, och försvarsindustrin, psykologi, neurovetenskap, medicin och teknisk forskning.
    Smart Eyes huvudkontor är beläget i Göteborg, men kontor finns även i Detroit, USA, Tokyo, Japan och Chongqing, Kina. Utöver dessa egna kontor, har Smart Eye även partners, återförsäljare och distributörer på flera platser i Europa, USA och APAC. Smart Eyes lösningar används över hela världen av mer än 700 partners och kunder; ledande forskningsgrupper, varumärken och laboratorier så som US Air Force, NASA, BMW, Lockheed Martin, Audi, Boeing, Volvo och GM, för att nämna några.
    Smart Eyes verksamhet är organiserad inom tre affärsområden, Research Instruments, Automotive Solutions och Applied AI Systems (AIS). Inom Research Instruments tillhandahåller Smart Eye avancerade eyetrackingsystem för mätning och analys av mänskligt beteende. Inom Automotive Solutions tillhandahåller bolaget eyetrackingmjukvara för integration i fordon. Inom AIS tillhandahålls både en mjukvara och hårdvara för integration av eyetracking i fordon, specifikt designad för eftermarknaden inom framförallt kollektivtrafik och kommersiella fordon.

Besök www.smarteye.ai för mer information.


Besök vår investerarweb för mer finansiell information: http://www.corp.smarteye.se/sv/

Denna information är sådan information som Smart Eye AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 mars 2020, klockan 8:30 (CET).

 

Smart Eye är noterade på Nasdaq First North Growth Market. Erik Penser Bank är bolagets Certified Adviser och nås på 08-463 8000 eller certifiedadviser@penser.se.

Dokument & länkar