Tillväxt trots Corona

Report this content

Smart Eyes delårsrapport januari-juni 2020. 

April – Juni 2020

 • Nettoomsättningen uppgick till 13 848 (12 378) TSEK, vilket motsvarar en ökning med 12%. Försäljningsökningen beror främst på projektintäkter från den ökande mängden aktiva kundprojekt inom Automotive Solutions
 • Rörelseresultatet uppgick till -22 925 (-24 669) TSEK, rörelsens kostnader är lägre än föregående år beroende på de åtgärder som bolaget har vidtagit för att hantera Corona situationen. Den positiva försäljningsutvecklingen under kvartalet bidrar också till det förbättrade resultatet jämfört med föregående år.
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -22 998 (-24 803) TSEK.
 • Resultat efter skatt per aktie är negativt. 
 • Likvida medel uppgår till 81 438 TSEK per sista juni. 
 • Som en försiktighetsåtgärd till följd av Coronaviruset har bolaget fortsatt att anpassa sina rörelsekostnader för att hushålla med kapitalet. Särskild vikt läggs dock på att uppfylla de många leveransåtaganden som bolaget har till den globala fordonsindustrin.

Januari – Juni 2020

 • Nettoomsättningen uppgick till 31 560 (24 084) TSEK, vilket motsvarar en ökning med 31%.
 • Rörelseresultatet uppgick till -44 911 (-46 896) TSEK, lägre kostnader under andra kvartalet påverkar resultatet positivt.
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -45 103 (-47 096) TSEK
 • Resultat efter skatt per aktie är negativt.
   

Uppskattning av värdet på erhållna design wins 

Med start i rapporten för andra kvartalet 2018 lämnar bolaget uppgift om estimerat värde på erhållna design wins över uppskattad produktlivscykel (s.k. life-time value) vid tidpunkten för rapportens avlämnande. Inom parentes anges nivåerna i samband med föregående rapporttillfälle, i detta fall 8 maj 2020. 

Det totala estimerade värdet av bolagets hittills kommunicerade 81 (81) design wins uppgår för närvarande till minst 2 000 MSEK (2 000) över produktlivscykeln. 

Om bolagets system skulle implementeras i alla bilmodeller i de plattformar där Smart Eye redan erhållit design wins hos de 12 (12) biltillverkare där detta har kommunicerats uppgår det estimerade värdet för närvarande till minst 5 300 (5 300) MSEK sett över produktlivscykeln. 

VD-kommentar

Omvärldspåverkan kommer och går men tillväxten i DMS består

Det stormar i världen. Covid-19 gör att bilåkandet minskar. Med mindre resande så minskar bilförsäljningen. Biltillverkarna får ställa om till den minskande försäljningen och många fabriker har varit stängda under andra kvartalet. Under dessa omständigheter är det inte långsökt att tänka att tillverkarna också kommer att minska på investeringarna i nästa generations säkerhetssystem. Men det är inte det vi ser hända. Istället så fortsätter industrin på den inslagna vägen och investerar i hög takt för införandet av allt mer avancerade förarstödssystem. Det är en av de allra viktigaste särskiljande egenskaperna för nya bilar under 2020-talet. Vi ser en obruten efterfrågan på våra produkter och tjänster med endast en smärre försening på grund av Corona. Tiden har kommit för DMS och likt säkerhetsbälten och krockkuddar är det en självklarhet i nya bilar från och med mitten av 2020-talet.

Marknadsanalys Automotive Solutions

Det kan vara på sin plats att återknyta till den marknadsanalys avseende DMS-upphandlingar som gjordes i kvartalsrapporten för det tredje kvartalet 2019. Då informerades om att bilbolag vars andel av den totala världsproduktionen om minst 20% skulle avgöras i nära anslutning till Q3 och att ytterligare 20% skulle avgöras med start 2020. Resultatet har varit mycket gynnsamt för Smart Eye med en ett resultat som inte lämnar mycket övrigt att önska av den första omgångens upphandlingar, som också rapporterades mellan november och mars. Den andra omgångens upphandlingar är på god väg, med endast smärre förseningar på grund av Corona. Utan att föregripa resultatet av nästa omgång av upphandlingar så kan vi säga att det fortsätter att se mycket lovande ut och vi förväntar oss att vår starka teknologi och skickliga medarbetare gör att framgångarna fortsätter.

Man skulle kunna tro att Corona skulle sätta käppar i hjulen för DMS men det har vi inte sett. Vi ser att intresset från kunderna är minst lika starkt som tidigare, och dessutom har de börjat visa ett starkt intresse för nästa generations teknik som visades upp på CES i början av året. Det är en teknologi som möjliggör att man mäter inuti hela kupén och förutom DMS också håller reda på om det finns barn, husdjur, nycklar, telefoner eller dylikt kvar i bilen. Dessutom kan man mäta säkerhetsbälten och stänga av airbags, och på det sättet ersätta andra dyra sensorer. Det är en mycket spännande möjlighet som är relevant oavsett bilens självkörningsnivå, och vi är överraskade av kraften i kundernas respons mitt under brinnande pandemi. Vi ser detta som en stark möjlighet för Smart Eye att utöka sitt erbjudande och därigenom öka förädlingsvärdet per bil, med start ungefär 2025. För närvarande utforskar vi ihop med flera OEM:er hur vi på bästa sätt ska industrialisera den nya innovativa lösningen.

Effekter av pandemin

Covid-19 har påverkat alla våra förehavanden under kvartalet. Vi har skapat rutiner för hemarbete i största möjliga utsträckning och alla kundkontakter sker via nätet. Säkerhet för personal, kunder och leverantörer har stått i fokus. Vi har utnyttjat det statliga korttidspermitteringsprogrammet och minskat på alla rörliga kostnader, dels som en försiktighetsåtgärd och dels för att anpassa oss till våra kunder som också genomfört liknande åtgärder. Om pandemin fortsätter att avta är vi redo att växla upp tempot när tillfället är det rätta

Eftermarknadssystemet primärt riktat mot den kinesiska marknaden var planerad att komma igång i slutet av detta år. Corona har haft en marginellt negativ påverkan på tidplanen på grund av påverkan på leverantörer, minskningen av arbetstid och övriga besparingar. Den förskjutna tidplanen ligger i linje med kundernas investeringsbenägenhet och följer marknadens dynamik. Vi räknar med att förseningen inte har en signifikant påverkan på vår affärsplan och att vi kommer igång under första kvartalet 2021.

Marknaden för Research Instruments avstannade kraftigt i andra halvan av mars för att sakta starta igång igen under andra halvan av Q2. Nedgången vi ser nu är ett resultat av osäkerheten bland universitet och forskare som gör att beslut om investeringar skjuts fram. Vi räknar med att det kommer att lossna i takt med att pandemins grepp släpper taget.

Sammanfattningsvis är bolaget berett att accelerera så snart de yttre omständigheterna så tillåter. Ett stort tack riktas till alla medarbetare som tålmodigt kämpar på och gör framgångarna till ett faktum oaktat vilka svårigheter vi ställs inför.'

Martin Krantz 
VD Smart Eye
 

För mer information:
Martin Krantz, VD Smart Eye AB
Telefon: +46 70-329 26 98
Email: martin.krantz@smarteye.se

Anders Lyrheden, CFO Smart Eye AB
Telefon: +46 70-320 96 95
Email: anders.lyrheden@smarteye.se

Om Smart Eye
Sedan 1999 har Smart Eye utvecklat AI i form av eyetrackingteknik som förstår, stödjer och förutser en individs intentioner och handlingar. Genom att noggrant studera en persons öga, ansikte och huvudrörelser kan vår teknik dra slutsatser om individens medvetenhet och mentala status.
    Idag finns vår eyetracking i nästa generations bilar och hjälper bilindustrin ta ett viktigt kliv mot säkrare och mer miljövänliga transportlösningar. Smart Eyes lösningar för forskningsindustrin ger nya möjligheter i komplicerade och verkliga situationer och leder vägen mot nya insikter inom rymd-, flygplans-, och försvarsindustrin, psykologi, neurovetenskap, medicin och teknisk forskning.
    Smart Eyes huvudkontor är beläget i Göteborg, men kontor finns även i Detroit, USA, Tokyo, Japan och Chongqing, Kina. Utöver dessa egna kontor, har Smart Eye även partners, återförsäljare och distributörer på flera platser i Europa, USA och APAC. Smart Eyes lösningar används över hela världen av mer än 700 partners och kunder; ledande forskningsgrupper, varumärken och laboratorier så som US Air Force, NASA, BMW, Lockheed Martin, Audi, Boeing, Volvo och GM, för att nämna några.
    Smart Eyes verksamhet är organiserad inom tre affärsområden, Research Instruments, Automotive Solutions och Applied AI Systems (AIS). Inom Research Instruments tillhandahåller Smart Eye avancerade eyetrackingsystem för mätning och analys av mänskligt beteende. Inom Automotive Solutions tillhandahåller bolaget eyetrackingmjukvara för integration i fordon. Inom AIS tillhandahålls både en mjukvara och hårdvara för integration av eyetracking i fordon, specifikt designad för eftermarknaden inom framförallt kollektivtrafik och kommersiella fordon.Besök www.smarteye.ai för mer information.
Besök vår investerarweb för finansiell information: http://www.corp.smarteye.se/sv/


Denna information är sådan information som Smart Eye AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 augusti 2020, klockan 08:30 CEST.

Smart Eye är noterade på Nasdaq First North Growth Market.
Erik Penser Bank är bolagets Certified Adviser och nås på 08-463 8000 eller 
certifiedadviser@penser.se.

Taggar:

Citat

Man skulle kunna tro att Corona skulle sätta käppar i hjulen för DMS men det har vi inte sett. Vi ser att intresset från kunderna är minst lika starkt som tidigare, och dessutom har de börjat visa ett starkt intresse för nästa generations teknik som visades upp på CES i början av året.
Martin Krantz, VD Smart Eye AB