Avstämningsdag för tilldelning av teckningsoptioner av serie TO 4 till befintliga aktieägare är bestämd till den 29 oktober 2020

Report this content

Som tidigare meddelats har styrelsen i Smoltek Nanotech Holding AB (“Smoltek” eller “Bolaget”) beslutat att vederlagsfritt tilldela teckningsoptioner av serie TO 4 till Bolagets befintliga aktieägare. Avstämningsdag för tilldelning till befintliga aktieägare har nu fastställts till den 29 oktober 2020.

Som tidigare meddelats genom pressmeddelande den 20 oktober 2020 har styrelsen i Smoltek beslutat att genomföra en riktad nyemission av units bestående av aktier och teckningsoptioner av serie TO 4 (den ”Riktade Emissionen”). Investerarna i den Riktade Emissionen har utgjorts av kvalificerade investerare. I syfte att ge befintliga aktieägare i Bolaget möjlighet att delvis kompenseras för den utspädningseffekt som aktierna och teckningsoptionerna i den Riktade Emissionen medför beslutade styrelsen i Smoltek samtidigt som den Riktade Emissionen att även emittera 621 347 teckningsoptioner av serie TO 4 (d.v.s. samma serie som erhålls i den Riktade Emissionen). Bolaget kommer att vederlagsfritt tilldela teckningsoptionerna till befintliga aktieägare i Bolaget på den aktuella avstämningsdagen.

Avstämningsdagen för erhållande av teckningsoptioner av serie TO 4 har fastställts till den 29 oktober 2020. Sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla teckningsoptioner är den 27 oktober 2020. Första dag för handel exklusive rätt att erhålla teckningsoptioner av serie TO 4 är den 28 oktober 2020.

Aktieägare i Smoltek på avstämningsdagen kommer att erhålla en (1) teckningsoption av serie TO 4 för varje elva (11) aktier som innehas på avstämningsdagen. Eventuell avrundning kommer att ske nedåt.

Ytterligare villkor för teckningsoptionerna av serie TO 4 samt vidare information om den Riktade Emissionen och tilldelningen av teckningsoptioner till befintliga ägare framgår av det aktuella pressmeddelande som Bolaget publicerat den 20 oktober 2020.

Bolaget har för avsikt att tillse att samtliga teckningsoptioner av serie TO 4 kommer att tas upp till handel på Spotlight Stock Market.

Rådgivare
Mangold Fondkommission AB är sole bookrunner och finansiell rådgivare och MAQS Advokatbyrå är legal rådgivare i samband med den Riktade Emissionen och tilldelningen av teckningsoptioner till befintliga ägare i Smoltek.

För ytterligare information:
Anders Johansson, vd Smoltek Nanotech Holding AB (publ)
E-post: anders@smoltek.com 
Telefon: +46 708 393 693
Webbplats: www.smoltek.com

Smoltek utvecklar processteknik och koncept för applikationer baserade på kolnanoteknik, i första hand för den globala halvledarindustrin. Smolteks unika teknologi möjliggör tillverkning av halvledarkomponenter med mindre formfaktorer, högre prestanda och lägre energiförbrukning. 
Bolaget skyddar sin unika teknik genom en omfattande och växande IP-portfölj bestående av ett 100-tal sökta patent varav 62 stycken idag är beviljade. 
Smolteks applikationer är idag huvudsakligen inriktade på marknadssegmentet ”advanced packaging” (avancerad kretspaketering) vilket bedöms växa med en genomsnittlig tillväxt per år (CAGR) om 8,0 procent under perioden 2018-2024 och uppnå ett marknadsvärde om 43,6 MdUSD år 2024 (källa: Marknadsundersökningsföretaget Yole Développement). 
Smolteks aktie är noterad på Spotlight Stock Market under kortnamn SMOL.

Prenumerera

Dokument & länkar