Delårsrapport Q2 2018

JANUARI - JUNI

 • Omsättningen uppgick till 330 TSEK (-)
 • Rörelseresultatet blev - 4 772 TSEK (- 2 396)
 • Resultatet per aktie blev - 0,89 SEK (- 0,45)
 • Order från en ledande processteknikleverantör av skräddarsydda testenheter
 • Order avseende en serie processtester från en världsledande tillverkare av konsumentelektronik 


ANDRA KVARTALET

 • Omsättningen uppgick till 330 TSEK (-)
 • Rörelseresultatet blev - 2 568 TSEK (- 1 104)
 • Resultatet per aktie blev - 0,48 SEK (- 0,21)
 • Stort prestandasteg verifierat för vår CNF-MIM kondensatorlösning
 • Order av kondensatorprototyper från tillverkare av  passiva komponenter 


INTÄKTER OCH RESULTAT ANDRA KVARTALET

Omsättningen under perioden uppgick till 330 TSEK (-). Rörelseresultatet blev - 2 568 TSEK (- 1 104) och förklaras av ökade kostnader för personal och marknadsföring. Resultatet efter skatt per aktie blev - 0,48 SEK (- 0,21).


LIKVIDITET OCH FINANSIELL STÄLLNING

Bolagets likvida medel uppgick vid periodens utgång till 14 881 TSEK (2 410). Långfristiga räntebärande skulder uppgick till 838 TSEK (1 614). Soliditeten var 94 procent (90).


EGET KAPITAL OCH ANTAL AKTIER

Det egna kapitalet uppgick vid periodens utgång till 43 881 TSEK (26 845) fördelat på 5 314 450 aktier. Under första kvartalet genomfördes en nyemission som tillförde bolaget 20,0 MSEK före kostnader på 1,6 MSEK.

ANSTÄLLDA

Antalet årsanställda uppgick till 6 personer. 


Kommande rapporter 

 • Kvartalsredogörelse för årets 9 första månader kommer att publiceras den 20 november
 • Bokslutskommunikén kommer att publiceras den 26 februari 2019

Delårsrapporten har upprättats i enlighet med bokföringslagen. Moderbolagets ställning och resultat saknar betydelse för bedömning av koncernens ställning och resultat, då verksamheten är mycket begränsad. Denna rapport har inte varit föremål för granskning av företagets revisorer.

Kontakt  

 För mer information, gå in på www.smoltek.com eller kontakta:  

 Anders Johansson, VD Smoltek Nanotech Holding AB 
+46 708-393 693, anders@smoltek.com 

Välkommen att följa oss: Twitter: https://twitter.com/Smoltek, LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/smoltek-ab/, Facebook: https://www.facebook.com/smoltek/ 

Denna information är sådan information som Smoltek Nanotech Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 20 augusti 2018.

Om Smoltek 
Smoltek grundades 2005 och är baserat i Göteborg. Smoltek specialiserar sig på teknologi för tillverkning av kolnanostrukturer med inriktning på halvledarindustrin. Bolaget har byggt upp en omfattande patentportfölj bestående av 65-talet sökta patent, varav 48 stycken idag är beviljade. Marknadssegmentet där Smoltek är verksamma benämns som ”advanced packaging” (avancerad kretspaketering) och bedöms av Research & Markets i en marknadsuppdatering från september 2017 växa med en genomsnittlig tillväxt per år (CAGR) om 7,19 procent under perioden 2016-2022 och ha ett marknadsvärde om 40,33 MdUSD år 2022. 

Bolagets aktie är listad på Aktietorget sedan 2018-02-26 under benämningen SMOL.

Denna information är sådan information som Smoltek Nanotech Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 maj 2018.

Om oss

Smoltek Nanotech Holding AB specialiserar sig på tillverkningsteknologi för kolnanostrukturer med inriktning på halvledarindustrin.

Prenumerera

Dokument & länkar