Emitterade teckningsoptioner fulltecknade av vd och styrelseordförande

Smoltek Nanotech Holding AB (”Bolaget” eller ”Smoltek”) beslutade vid extra bolagsstämma den 20 december 2021 om emission av teckningsoptioner till Bolagets vd samt dess styrelseordförande. Bolaget meddelade idag att vd och styrelseordförande nu tecknat sig för samtliga optioner i respektive erbjudande. Vidare har teckningsoptionernas optionspremie respektive teckningskurs fastställs till 5,12 kronor respektive 47,83 kronor.

Extra bolagsstämma i Smoltek beslutade den 20 december 2021 att Bolaget ska emittera (i) högst 50 000 teckningsoptioner av serie 2021/2024:4 till Bolagets vd Håkan Persson berättigande till nyteckning av 50 000 aktier i Bolaget, samt (ii) högst 40 000 teckningsoptioner av serie 2021/2024:5 till Bolagets styrelseordförande Peter Augustsson berättigande till nyteckning av 40 000 aktier i Bolaget. Bolaget meddelar nu att såväl Håkan Persson som Peter Augustsson har tecknat samtliga optioner i respektive erbjudande och i samband härmed ingått tillämpliga hembudsavtal.

Teckningskursen per aktie för ovan serier av teckningsoptioner har i enlighet med optionsvillkoren fastställts till 47,83 kronor beräknat på den volymviktade snittkursen för Bolagets aktie under de tio handelsdagar som föregick stämman, multiplicerat med två (2). Enligt stämmobeslutet ska också teckningsoptionernas marknadsvärde beräknas av en från Bolaget oberoende aktör med tillämpning av Black & Scholes värderingsmodell. Så har nu skett vilket resulterat i ett marknadsvärde (optionspremie) uppgående till 5,12 kronor per teckningsoption av respektive serie, vilken erlagts i samband med teckning.

För ytterligare upplysningar: 
Håkan Persson, vd Smoltek Nanotech Holding AB,
Mail: hakan.persson@smoltek.com    
Telefon: +46 760 52 00 53
Webb: www.smoltek.com/investors

Smoltek utvecklar processteknik och koncept för applikationer baserade på kolnanoteknik för att lösa avancerade materialtekniska problem inom flera industrisektorer. Bolaget skyddar sin unika teknik genom en omfattande och växande patentportfölj bestående av ett 100-tal sökta patent, varav 70 är beviljade. Smolteks aktie är noterad på Spotlight Stock Market under kortnamn SMOL. Smoltek är ett utvecklingsbolag och framåtblickande uttalanden avseende tid till marknad, produktionsvolym och prisnivåer ska tolkas som prognoser och ej utfästelser.