Kvartalsredogörelse Smoltek Nanotech Holding AB, Q1 2019

JANUARI-MARS

  • Nettoomsättningen uppgick till 0 kr (0)

  • Resultat före skatt blev -2 801 KSEK (-2 205)

  • Resultat per aktie, -0,53 SEK (-1,38)

  • Antal utestående aktier var 5 314 450 vid periodens slut

  • Summa eget kapital uppgick till 34 809 KSEK (46 337) vid periodens slut

  • Likvida medel uppgick till 1 843 KSEK (19 117) vid periodens slut

VD Anders Johansson kommenterar perioden

Årets första kvartal har bjudit på flera viktiga händelser. Ett nytt dotterbolag, Smoltek Semi AB, etablerades direkt efter årsskiftet. Syftet med detta bolag är att fungera som avtalspart gentemot externa licenstagare genom vidarelicensiering av patentportfölj och know-how från Smoltek AB. Eftersom vi även ser andra möjliga framtida användningsområden för vår teknik blir detta ett sätt att kunna anpassa licenserbjudandet till en specifik marknad. Vidare erbjuder denna bolagsstruktur ett skydd, en ”backventil”, då patentportföljen endast exponeras indirekt mot licenstagarledet.

En extra stämma i februari beslöt enligt styrelsens förslag om en företrädesemission av units, där varje unit bestod av 4 aktier och en vederlagsfri teckningsoption. Denna emission var säkrad till 100% genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden, intresset för emissionen var stort och teckningsgraden uppgick till 157%. Sammantaget tillförde nyemissionen bolaget 42,5 MSEK före kostnader och emissionslikviden bokfördes på bolagets konto i början av april. Detta betyder att fortsatt drift och den finansiella plattformen för bolagets nästa fas med tillhörande expansionsplaner är säkrad.

Vägen till en första licensaffär går via vår kondensatorplattform, CNF-MIM. Vi ser två huvudspår för licensiering av denna teknik: för användning i små diskreta ”lösa” kondensatorer, eller, som en direktintegrerad produktionsprocess för tillverkning av kondensatorelement direkt på chip eller annat kretsinternt substrat.

För att kunna adressera de mest avancerade kretsarna med den direktintegrerade implementationen tog vi redan under hösten 2018 flera aktiva steg med avsikt att demonstrera CNF-MIM-tekniken i industriellt format för CMOS-produktion av sådana kretsar, så kallat 300mm-format (dvs kiselskivor med diametern 300 mm). I början av mars kunde vi meddela att vi förhandlar med det ledande europeiska forskningsinstitutet Imec om att genomföra ett sådant projekt i deras industriella testmiljö i Leuven i Belgien.

Händelser efter periodens utgång 
I samband med kallelsen till årsstämman kunde vi presentera Gustav Brismark som nytt förslag till styrelseledamot. Gustav har byggt upp en mycket gedigen och praktisk affärserfarenhet av IP-licensiering, detta från ett mångårigt arbete med detta hos Ericsson. Vi ser att han kommer att kunna tillföra mycket genom sin kompetens inom detta för Smoltek strategiska område.

I mitten av april deltog vi på GSA European Executive Forum i München. Detta event samlade en större och mer diversifierad deltagarskara än det motsvarande amerikanska forumet. Deltagandet i München var över förväntan och gav oss nya kontaktytor hos företag som vi redan etablerat en dialog med, men öppnade dessutom helt nya dörrar utanför denna krets.

Det är glädjande att konstatera ett fortsatt starkt intresse för Smoltek och vår teknologi. Under den senaste perioden har vi haft besök från ledande internationella företag inom halvledar- och elektronikindustrin.

Under mitten av maj besöker vi Sydkorea och Taiwan. I slutet av månaden deltar vi på ECTC 2019 i Las Vegas, USA, där vi förutom att exponeras som ”Silver Sponsor” kommer att presentera nya data för CNF-MIM-tekniken. ECTC är också en idealisk mötesplattform och vi har förhands- bekräfta möten, både på vägen dit och på plats.

Det beställda PECVD-systemet som är avsett för installation på Chalmers MC2-laboratoriet i Göteborg är nu färdigbyggt hos leverantören i USA. CE-test har genomförts (mindre åtgärder ska göras) och processdemonstrationstester har på- börjats. Utrymmet i MC2-laboratoriet är nu i princip förberett för installation. Leverans beräknas ske under innevarande kvartal, i linje med vad som tidigare kommunicerats.

Arbetet med att utveckla vårt IP-skydd är en kontinuerligt pågående process. Som kommunicerats nyligen har vi fått två nya patent beviljade, ett i Taiwan och ett i Sydkorea. Dessa tillhör två olika patentfamiljer med grundläggande baspatent. Vår starka patentportfölj innehåller nu 53 beviljade patent. 

Kommande rapporter 
Halvårsrapport för årets sex första månader kommer publiceras 2019-07-18

Granskningsrapport 
Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

För ytterligare information kontakta 
Anders Johansson, VD Smoltek Nanotech Holding AB +46 708-393 693, anders@smoltek.com

Smoltek är ett globalt verksamt företag som utvecklar processteknik och koncept för applikationer baserade på kolnanoteknik, i första hand för halvledarindustrin. Bolaget skyddar sin unika teknik genom en omfattande och växande patentportfölj, bestående av ett 80-tal sökta patent varav 52 stycken idag är beviljade. 

Marknadssegmentet där Smoltek huvudsakligen är verksamt benämns som ”advanced packaging” (avancerad kretspaketering) och bedöms av marknadsundersökningsföretaget Yolé Developpement i rapporten ”Status of the Advanced Packaging Industry 2018”, växa med en genomsnittlig tillväxt per år (CAGR) om 7,0 procent under perioden 2017-2023 och uppnå ett marknadsvärde om 39,0 MdUSD år 2023. 

Bolagets aktie är listad på Spotlight Stockmarket sedan 2018-02-26 under kortnamn SMOL.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Smoltek Nanotech Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 maj 2019.

Prenumerera

Dokument & länkar